Det Gamle Evangelium

"Gud åbenbarer Israels tilbagevenden på årstal. Hedningernes tider er snart forbi." (Luk. 21:24; Rom. 11:25-27)

ISRAELS MISGERNINGSÅR
GUD OVERSTYRER ISRAELS UDLÆNDINGSTID OG TILBAGEVENDEN TIL LANDET

Profetisk Lys
af Willy Griis


Amos 3:7: "Nej! Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne."

Es. 46:9-10: "Kom i hu, hvad er forudsagt før, thi Gud er jeg, ellers ingen, ja Gud, der er ingen som jeg, der forud forkyndte enden, til forn, hvad der ikke var sket, som sagde: Mit råd står fast, jeg fuldbyrder al min vilje."

Joh. 16:13: "Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, thi han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer."

Mat. 2:1-7: "Da nu Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage, se, da kom der nogle vismænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: Hvor er jødernes nyfødte konge? Thi vi har set hans stjerne i østen og er kommet for at tilbede ham. Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham, og han samlede alle folkets ypperstepræster og skriftkloge og søgte hos dem at få at vide, hvor Kristus skulle fødes.
Og de sagde til ham: I Betlehem i Judæa, thi således er der skrevet ved profeten: Og du Betlehem i Judas land, du er ingenlunde den mindste blandt Judas herskere, thi af dig skal der udgå en hersker, som skal være hyrde for mit folk Israel.
Derefter lod Herodes hemmeligt vismændene kalde og fik af dem nøje besked om tiden, da stjernen havde vist sig."

Herodes ville have nøje besked, da han mente, at på det tidspunkt stjernen viste sig første gang var det tidspunkt barnet var født.

Romerske historieskrivere fortæller, at på den tid over hele østerland var der en forventning om at en verdenshersker skulle fødes i Israel. Vismændene som sikkert var stjernetydere og sikkert var fra Kaldæa og Babylon havde muligvis kendt til Bileams spådom om stjernen af Jakob

4. Mos. 24:17-19:
"Jeg ser ham, dog ikke nu, jeg skuer ham, dog ikke nær! En stjerne opgår af Jakob, et herskerspir løfter sig fra Israel! Han knuser Moabs tindinger og alle set sønnernes isse. Edom bliver et lydland, og Seìrs undslupne går til grunde, Israel udfolder sin magt, og Jakob kuer sine fjender."

Moab en søn af Lot = Moabitterne bosat i nuværende Jordan.

Herodes var Edomit ud af Esaus slægt, denne slægt boede i Seìrs land. Det nuværende Saudiarabien. De skriftkloge læste sikkert dette for ham, så han blev skrækslagen og forordnede senere barnemordet i Betlehem. Matth. 2:16-18

Israel tog ikke imod denne stjerne af Jakob Jesus/Messias. Men korsfæstede ham og det blev et stort problem for Ypperstepræsterne og de skriftkloge. De vidste udmærket, at tiden for Messias var i deres tid, så godt kendte de skrifterne. Men de kendte ikke denne mærkelige helbreder fra Nazaret. De ventede i stedet en stor konge.

Da Jesus var død skrev:

Rabbi Rakmon: Da sandhedrins medlemmer mærkede, at de var frataget retten til at råde over liv og død, blev de grebet af almen bestyrtelse. De dækkede deres hoveder med aske og kroppen med sækkestof og råbte:
VE OS, JUDAS SPIR ER TAGET FRA OS OG MESSIAS ER ENDNU IKKE KOMMET!"

Romerne havde frataget jøderne retten til at at dømme til døden. Denne rettighed var Judas spir. Derfor måtte Jesus for den romerske ret og korsfæstes, jøderne havde ikke retten til at stene ham ved dom.

Rabbi Moses Ben Maimon (Maimonides): sagde: Daniel har forklaret os dybden i kundskaben om den sidste tid. Men eftersom disse ting er skjulte, har vore lærde - velsignet være deres minde - hindret, at tiden for Messias komme blev regnet ud.

De ville nemlig ikke, at det enkle folk skulle fare vild, når de så, at endetiden var kommet uden at Messias var stået frem.

Derfor har vore lærde - velsignet være deres minde - sagt: Forbandet være den, som regner endetiden ud.

Rabbi Juda (Ham som samlede Talmud) sagde: Disse tider er ophørt for længe siden. Endetiden er for længst forbi.

Jøderne studerede skrifterne og kendte tiderne og fremtiden for Israel men kunne ikke kende Jesus/Messias i samtiden. Herefter forbød de jøderne at læse Es. kap. 53, som ikke er med i skriftoplæsningen i synagogerne heller i dag.


MENIGHEDEN SKAL IKKE LEVE I UVIDENHED OM VERDENSBEGIVENHEDERNE!


Menigheden har også tjenere i dag med profetisk indsigt om de sidste tider ligesom Peter på sin samtid. Guds ord er et profetisk ord om fremtiden.

2. Pet. 1:20: "Og dette skal i først og fremmest vide, at ingen profeti i skriften lader sig tyde egenmægtigt."

Vi skal kende ved Helligånden de profetiske udsagn og Helligånden må tolke sammensætningen af profetierne, som han har givet sine profetiske granskere.

De skal tolkes i sammenhæng. Man skal kende fortidens profetier for at se fremtidens syner.

Dan. 9:1-2: "I Darius, Ahasverus søns, første regeringsår, han, som var af medisk byrd og var blevet konge over kaldæernes rige, i hans første regeringsår lagde jeg, Daniel, i skrifterne mærke til det åremål, i hvilket Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i grus, halvfjerdsindstyve år."

Gud talte også til profeten Ezekiel om Israels profetiske fremtid.

Ez. 4:4-6: "Og læg du dig på din venstre side og tag Israels hus misgerning på dig, alle de dage du ligger således, skal du bære deres misgerning. Deres misgernings år gør jeg til lige så mange dage for dig, (der står 190 dage i dansk bibel det er forkert) 390 dage, så længe skal du bære Israels hus misgerning. - Og når de er til ende, læg dig så på din højre side og bær Judas hus misgerning 40 dage, for hvert år giver jeg dig en dag."

Omregnet til år:
ISRAEL 390 ÅR OG JUDA 40 ÅR. DET GIVER 430 ÅR

Nu skal vi se på andre profetiske udsagn om Israels staf for deres ugudelighed, for vi kan ikke tyde profetierne egenmægtigt, men må tage andre profetier til hjælp.

Her er hvad Daniel læste i Jeremias profeti:

Jer. 25:10-11: "Jeg fjerner fra dem fryderåb og glædesråb, brudgoms røst og bruds røst, kværnens lyd og lampens skin, og hele dette land skal blive til ørk og øde, og disse folkeslag skal trælle for Babels konge i halvfjerdsindstyve år."

Hele dette LAND skal blive ørk og øde i 70 år.

Landet fik 70 år som straf. Her tales ikke om folket, men landet!! Hvorfor??

2. Krøn. 36:21: "For at Herrens ord gennem Jeremias mund kunne opfyldes, indtil landet fik sine sabbater godtgjort, så længe ødelæggelsen varede, hvilede det, til der var gået halvfjerdsindstyve år."

Hvorfor skulle det hvile? Fordi Israel ikke overholdt landets sabbatshvile.

3. Mos. 25:1-4: "Og Herren talede til Moses på Sinaj bjerg og sagde: Tal til Israeliterne og sig til dem: Når i kommer til det land, jeg vil give Eder, skal landet holde sabbatshvile for Herren. Seks år skal du beså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og indsamle landets afgrøde, men i det syvende år skal landet have en fuldkommen sabbatshvile, en sabbat for Herren, din mark må du ikke beså, og din vingård må du ikke beskære."

Israel overholdt ikke sabbats budet angående landets sabbater. Derfor ryddede Gud landet for sit folk, som straf og lod landet få sine manglende sabbater. Jøderne havde "snydt" landet for 70 års sabbats hvile.

3. Mos. 26:34-35: "Da skal landet, medens det ligger øde og i er i Eders fjenders land, få sine sabbater godtgjort, da skal landet hvile og få sine sabbater godtgjort, medens det ligger øde, skal det få den hvile, det ikke fik på Eders sabbater, dengang i boede deri."

Men ikke kun landet skal ligge øde også folket skal få deres straf for deres ulydighed:

3. Mos. 26:27-28: "Og hvis i alligevel ikke adlyder mig, men handler genstridigt mod mig, så vil også jeg i vrede handle genstridigt mod Eder og tugte Eder syvfold for Eders synder."

Landet skal ikke tugtes syvfold kun folket!

Israel og Juda fik ved Ezekiels profeti tilsammen 430 år.

Der fra skal vi trække 70 år, landjorden skal ikke straffes 7 gange , det skulle bare have sin sabbatshvile tilbage.

Det giver 360 år gange med 7 = 2.520 år, det var Juda og Israels straffe år, dertil lægger vi landets 70 år det giver: 2.590 straffe år.

Men nu skal vi bruge jødernes tidsregning samarbejdet med hedningernes tidsregning.

Jødernes år var på 360 dage og hedningernes år var på 365,2422 dage.

Luk. 21:24: "Og de skal falde for sværdets od og føres fangne bort til alle hedningerne, og Jerusalem skal nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende."

Hedningernes tider begyndte ved Nebukadnezer. Siden da har Israel været under hedningernes herredømme og ikke været et selvstændig rige. De har været et lydland til et verdensrige og det skulle de være i 2.553 år, som vi ser af de nedenfor udregninger.

Derfor regner vi med hedninge år. 365,2422

2590 gange 360 og divideret med 365,2422 = 2.552,82 år

Altså en årrække på 2.553 år.

Dette er Israels misgerningsår og Guds strafs længde.

Straftidspunktets begyndelse var da hedningernes tider indtrådte ved Babylons og Nebukadnezer indtagelse af landet og Juda blev bortført til Babylon.

Når vi går fra tiden før Kristus til tiden efter Kristus skal vi trække et år fra, da år 0 ikke eksisterer.

Nebukanedzer angreb landet første gang og bortførte Daniel m.fl. i år 606 f.Kr.

606 f. Kr. minus 1 år = 605

Straffeårene var 2.553 minus 605 = 1948



Da fik Israel landet tilbage, dog uden Jerusalem. Her begyndte straffeårene at være til ende.

Nebukanedzer angreb igen og bortførte Ezekiel år 598 f. Kr.

598 minus 1 år = 597

Straffeårene var 2.553 minus 597 = 1956

Her kom Zues krigen. Alle de arabiske lande angreb og Israel vandt krigen og udvidede deres landområde til Zues.

Nebukanedzer angreb for tredje gang og indtog Jerusalem og ødelagde Templet år 587 f. Kr.

587 minus 1 år = 586

Straffeårene var 2.553 minus 586 = 1967

Her fik Israel Jerusalem tilbage, dog ikke Templet. Templet skal opbygges lige før Antikrist tid. Han skal sætte sig der, som en vederstyggelighed.

Matth. 24:15 og 21: "Når I da ser "ødelæggelsens" vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund ( den, som læser det, han give agt.) så skal de, der er i judæa, flygte ud i bjergene osv." v/21 " Thi da skal der komme èn stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil `nu og heller ikke senere skal komme."

Med det som Jesus her siger, så er Daniels profeti om Antikrist endnu ikke på Jesu tid gået i opfyldelse på Jesu tid. Ud fra Jesu profeti kan vi se, at Israel skal være i deres land, men vi ved, at Israel ikke har været der før 1948, de blev endeligt kastet ud i 135 e. Kr. så profetien må være efter 1948 og det er ikke sket endnu.

Men det kan være snart. Israel har den politiske magt over tempelpladsen i dag, men muslimerne den religiøse magt.

Nebukadnezer angreb for fjerde gang og indtog hele landet og bortførte hele befolkningen år 582 f. Kr.

582 minus 1 år = 581

Straffeårene var 2.553 minus 581 = 1972

Ægyptens præsident Saddat holdt en tale i 1972 og erklærede, at ville sætte 1 million mand ind mod Israel. Denne krig kom i 1973 og hed:

Yom-Kippur krigen.

På samme måde, og med samme interval, som Israel måtte afleverer deres land til hedningerne ved Nebukadnezer fik de det tilbage igen efter misgerningsårenes ende.

Dog er hedningernes tid ikke helt til ende før Jesus sætter sin fod på Oliebjerget og genopretter Davids faldne trone.

Zak. 14:4: "På hin dag står hans fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem, og Oliebjerget skal revne midt over fra øst til vest og danne en vældig dal, idet bjergets ene halvdel viger mod nord, den anden mod syd."

Profeten Ezekiel har mere at sige om tiden efter hjemkomsten i 1948. Israel skal igennem krige og trængsler inden Jesus sætter sin fod på Oliebjerget.

Ez. 38:1-8: "Herrens ord kom til mig således: Menneskesøn, vend dit ansigt mod Gog i Magogs land, fyrsten over Rosj, Mesjek og Tubal, og profeter imod ham og sig: Så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Rosj, Mesjek og Tubal. Jeg vender dig og sætter kroge i dine kæber og trækker dig frem med hele din hær, heste og ryttere, alle i smukke klæder, en vældig skare med store og små skjolde, alle med sværd i hånd.

Persere (= Iran), Ætiopere, og putæere (= Libyen ), er med dem, alle med skjold og hjelm.

Gomer (= østtyskere/polakker ) med alle dets hobe, Togarmas hus (= Finland) fra det yderste nord med alle dets hobe, mange folkeslag er med. Rust dig og hold dig rede med hele din skare, som er samlet om dig, og vær mig rede til tjeneste. Lang tid herefter (herefter er ca. 600 f.Kr. da Ezekiel kom med profetien) skal der komme bud efter dig, ved årenes ende (= misgerningsårene) skal du overfalde et land, som atter er unddraget sværdet (Islam, bærer sværdet i deres flag), et folk, som fra mange folkeslag er sanket sammen på Israels bjerge, der stadig lå øde hen, et folk, som er ført bort fra folkeslagene og nu bor trygt til hobe."

Jeg vil lige minde om at Daniel og Ezekiel måske har kendt hinanden. De blev bortført til Babylon på samme tidspunkt. Ezekiel sagde i sin profeti: LANG TID HEREFTER, VED ÅRENES ENDE. Daniel profeterede om Antikrist og fik denne besked:

Dan. 12:9: "Og han svarede: Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid."

Daniel og Ezekiel profeterede om misgerningsårenes ende. Det er vor tid.

Jeg vil lige påpege, at vi her står over for en tredje verdenskrig, som kan komme når som helst, Gog krigen, som ikke er den antikristlige krig mod jøderne.

Gog kommer før Antikrist. Der er allerede beregnet et gravsted til Gog og hans hob.

Både England og Amerika er involveret i denne krig på Israels side, men det bliver for langt, at komme ind på det her.

Måske er det denne krig der baner vej for det genopstandne romerriges magt under ledelse af Antikrist.

Men det er Israels Gud der griber ind og knuser Gog!

Ez. 39:11-12: "Og på hin dag giver jeg Gog et gravsted i Israel, vandringsmændenes dal østen for havet (Middelhavet), og den skal spærre vejen for vandringsmænd, der skal de jorde Gog og hele hans larmende hob og kalde stedet: Gogs larmende hobs dal. Israels hus skal have hele syv måneder til at jorde dem og således rense landet."

Gog hobens dal, det er Jarmukdalen øst for Geneseret søs nedre udløb. Israel har i dag her en nationalpark.

Efter Gog krigen kommer Antikrist på banen ikke før! Hans gravsted bliver Meggido (= Harmagedon)! Det ligger nord i Samaria og har været krigsskueplads i årtusinde imellem store hærafdelinger. Her knuser Gud ved Jesus Messias lederen af det genopstandne Romerrige, Antikrist.

Men Jesus sagde til Jøderne:
Luk. 21:28: "Men når dette begynder at ske, da skal i rette jer og løfte jeres hoveder, thi jeres forløsning nærmer sig."

Menigheden skal bortrykkes før Antikrist, men måske igennem Gog krigen. Men vi har ingen tidsplan for menighedens bortrykkelse. Det kan ske når som helst.