Kampen om Sandheden
Artikler

Churchill sagde!

Serie: "Små alvorlige artikler" (nr. 1)

Under en samtale om brintbomben, i det engelske underhus sagde premierminister Churchill: Det betyder ikke så meget for os gamle, som alligevel snart skal bort, men jeg ængstes for hvad der venter de unge og børnene, hvis Gud bliver træt af menneskerne.

Kan Gud blive træt af menneskene?

Han blev det i Noas dage og sendte syndfloden!

1. Mos. 6:5-8: "Men Herren så, at menneskernes ondskab tog til på jorden, og at deres hjerters higen og tragten kun var ond dagen lang. Da angrede Herren, at han havde gjort menneskerne på jorden, og det skar ham i hjertet. Og Herren sagde: Jeg vil udslette menneskerne , som jeg har skabt, af jordens flade, både mennesker , kvæg, kryb og himlens fugle, thi jeg angrer, at jeg gjorde dem! Men Noa fandt nåde for Herrens øjne."

Han blev også træt af Sodoma og Gomorra! Som levede med dyresex og homofili.

1. Mos. 18:20-21: "Da sagde Herren: Sandelig, skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre svar. Derfor vil jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet så galt, som det lyder til efter skriget over dem, der har nået mig - derom vil jeg have vished."

1 Mos. 19:23-25: "Da solen steg op over landet og Lot var nået til Zoar, lod Herren svovl og ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra himmelen, og han ødelagde disse byer og hele Jordan egnen og alle byernes indbyggere og landets afgrøde."

Han blev også træt af Jerusalem, da de havde korsfæstet Jesus hans søn!

Luk. 13:34-35: "Jerusalem! Jerusalem! Du, som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig! Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen samler kyllingerne under sine vinger! Og i ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv! Men jeg siger jer: I skal ikke se mig, før den tid kommer, da I siger: Velsignet være den, som kommer, i Herrens navn."

Jesus talte videre til sine disciple for at advare dem.

Luk. 21:20-24: "Men når i ser Jerusalem omringet af krigshære, så skal i vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergene, og de, der er inde i byen, skal drage ud af den, og de, der er på landet, skal ikke ty ind i den. Thi det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ve dem, der er frugtsommelige, og dem, der giver die, i de dage, thi der skal komme stor nød over landet og vredesdom over dette folk. Og de skal falde for sværdets od og føres fangne bort til alle hedningerne ( nationerne, min kommentar ), og Jerusalem skal nedtrædes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende."

Jesus blev korsfæstet ca. år 33 og i år 70 indtog den romerske hærfører Titus Jerusalem og nedbrændte Templet, som Jesus også kaldte Huset, overladt til dem selv. Gud værnede ikke Templet mere! Byen blev indtaget efter en belejring, hvor ca. 1 million jøder blev myrdet og korsfæstet. Men under belejringen trak Titus pludselig sine tropper tilbage i tre dage. Ingen militær strateg har kunnet give nogen forklaring på dette træk. Men de Jesus troende benyttede lejligheden til, at flygte ud af Jerusalem, som Jesus havde undervist dem om.

Jesus sagde, at Jerusalem skulle nedtrædes af nationerne/hedningerne indtil hedningernes tid er til ende. I 1948 fik Israel sit land tilbage og i 1967 retten over Jerusalem. Efter ca. 2000 år er Israel tilbage i deres land.

Hedningenationernes tid er snart til ende. De går deres opløsning i møde i et stort ragnarok på grund af deres synd og ondskab. Synden på syndflodens tid og på Sodoma og Gomorras tid og på Jesu tid i Jerusalem kan vi godt lægge sammen, for det er det som sker for vore øjne i dag! Menneskernes ondskab tager til på jorden og deres hjertes higen og tragten er kun ond dagen lang. Sodoma synden tager til med dyresex og homofili, som er Herren en vederstyggelighed og de sande kristne, Guds sendebud bliver forfulgt i hele verden, som aldrig før i vores tid. Verden beder selv om Guds straf og udslettelse!

Jesus profeterer om en så stor trængsel, som skal komme over jorden, som der aldrig i jordens historie har været før.

Mat. 24:21-22: "Thi da skal der komme èn stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme. Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes."

De udvalgte er Jøderne/Israel! Ligesom Noa blev reddet fra syndfloden og jorden reddet og fornyet og ligesom Lot blev reddet ud af Sodoma, og de Jesus troende reddet ud af Jerusalem i år 70, således skal jorden blive bevaret på grund af jøderne/Israel. Der skal nemlig efter denne stor ødelæggelse af menneskeheden og jorden komme et nyt fredsrige med Jesus/ Messias som fredskonge. En ny begyndelse og den er ikke langt borte.

Men først skal jorden og menneskerne igennem Guds og Lammets vrede, som er en straf fra Gud på grund af deres synd, som tager til, så Gud ikke kan holde ud, at se derpå! Gud må rense ud endnu en gang.

Måske er menneskerne selv med til, at ødelægge jorden. Måske er brintbomben det middel Gud bruger, som Churchill omtaler.

Men tror vi på Gud og hans ord, da opfordres vi af Jesus til at se op, thi vores forløsning nærmer sig.

Det er de som tror på og følger Jesus, der skal reddes ligesom Noa og hans familie og Lot og hans børn og de Jesus troende i år 70. Vi skal tages bort fra vreden og samles i himlen inden, at dette sker.

Betingelsen for, at være med i denne skare som skal undfly denne frygtelige trængsel står omtalt i: 1. Tes. 1:9-10: "Thi man fortæller selv om os, hvilken indgang vi fandt hos jer, og hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at TJENE den levende og sande Gud og fra himlene vendte HANS SØN, som han opvakte fra de døde, Jesus, der FRIER os fra den KOMMENDE VREDE."

Er du kære læser i arbejde for Jesus eller er du bare tilskuer på verdenssituationen?


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis