Kampen om Sandheden
Artikler

MENIGHEDEN
En forsættelse af: FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE


af Willy Griis

Hvor er menigheden på vej hen?

Paulus skriver:

Ef. 3:3-6: ”AT JEG VED EN ÅBENBARING FIK KENDSKAB TIL DEN HEMMELIGHED, HVOROM JEG FØR I KORTHED HAR SKREVET. – OG NÅR I LÆSER DET, KAN I DERAF SKØNNE, AT JEG HAR INDSIGT I KRISTI HEMMELIGHED, SOM I TIDLIGERE SLÆGTER IKKE VAR KUNDGJORT FOR MENNESKENES BØRN, SÅLEDES SOM DEN NU VED ÅNDEN ER BLEVET ÅBENBARET FOR HANS HELLIGE APOSTLE OG PROFETER, NEMLIG DEN HEMMELIGHED, AT HEDNINGERNE ER MEDARVINGER, MEDINDLEMMEDE I LEGEMET OG MEDDELAGTIGE I FORJÆTTELSEN – OG ALT DETTE I KRISTUS JESUS VED EVANGELIET.”

Hemmeligheden er ikke kun hedningernes indlemmelse i legemet, men selve LEGEMET, som er Kristi legeme.

1. KOR. 12:12-13 OG 27: ”THI LIGESOM LEGEMET ER EN ENHED OG DOG HAR MANGE LEMMER, OG ALLE LEGEMETS LEMMER, SÅ MANGE DE ER, DOG ER ET LEGEME, SÅLEDES ER DET OGSÅ MED KRISTUS. – THI MED EN ÅND BLEV VI ALLE DØBTE TIL AT VÆRE ET LEGEME, ENTEN VI ER JØDER ELLER GRÆKERE, TRÆLLE ELLER FRI, OG ALLE HAR VI INDDRUKKET SAMME ÅND.” – ” OG I ER NU KRISTI LEGEME OG HVER FOR SIG HANS LEMMER.”

EF. 4:15: ”NEJ, SANDHEDEN TRO SKAL VI I KÆRLIGHED I ET OG ALT VOKSE OP TIL HAM, SOM ER HOVEDET, KRISTUS SELV.”

Denne åbenbarelse fik Paulus og den havde aldrig før været åbenbaret for noget menneske. Det var en hemmelighed, som kun Gud havde hos sig selv. Ingen profet i Israel havde fået denne åbenbarelse. Nemlig at der skulle komme et folk, som var kædet sammen med Guds søn Kristus, som et legeme. Det var ikke en hemmelighed, som Jesus forkyndte for Jøderne da han levede iblandt dem. Jødernes opgave var en helt anden. Nemlig at blive et folk der skulle indgå i et 1000 års fredsrige her på jorden under ledelse af deres konge Messias.

EF. 1:4-5: ”THI FØR VERDENS (kosmos) GRUNDVOLD BLEV LAGT, HAR HAN UDVALGT OS I HAM TIL AT VÆRE HELLIGE OG UDEN DADEL FOR HANS ÅSYN, OG HAN HAR I SIN KÆRLIGHED FORUDBESTEMT OS TIL BARNEKÅR ( ifølge Norsk studiebibel, SØNNEKÅR) HOS SIG VED JESUS KRISTUS, IFØLGE SIN EGEN VILJESBESLUTNING.”

Israel blev udvalgt til en jordisk opgave, nemlig at være Kong Messias folk i 1000 års riget, derfor er de udvalgt VED JORDENS (kosmos) SKABELSE, sammen med de nationer, som indgår i fredsriget.

Men menigheden, Kristi Legeme, er udvalgt FØR verdens (kosmos) grundvold blev lagt. Vi er altså udvalgt tilbage i evigheden, før Adams skabelse. Da var vi i Guds tanker, som en del af hans søn, som er fra evighed af.

1. PET. 1:18 – 20: ” I VED JO, AT DET IKKE VAR MED FORKRÆNKELIGE TING, MED SØLV ELLER GULD, I BLEV LØSKØBTE FRA DET TOMME LIV, I HAVDE ARVET FRA FORFÆDRENE, MEN MED KRISTI DYRBARE BLOD, SOM MED BLODET AF ET LAM UDEN PLET OG LYDE. – HERTIL VAR HAN FORUDBESTEMT, FØR VERDENS (kosmos) GRUNDVOLD BLEV LAGT, MEN BLEV VED TIDERNES ENDE ÅBENBARET FOR JERES SKYLD.”

Menigheden og Jesus var altså begge udvalgt til deres opgave FØR verdens grundvold blev lagt, medens Israel først blev udvalgt VED verdens grundvold.

Hvad er da Guds plan med menigheden? Det må være vigtigt for menigheden, at vide det.

EF.3 10-11 ” FOR AT GUDS VISDOM NU I AL DENS MANGFOLDIGHED VED KIRKEN (menigheden, Kristi legeme) SKULLE GIVES TIL KENDE FOR MAGTERNE OG MYNDIGHEDERNE I DEN HIMMELSKE VERDEN. – SÅLEDES VAR FRA EVIGE TIDER DET FORSÆT, SOM HAN UDFØRTE I KRISTUS JESUS, VOR HERRE.”

Hvem er menigheden bestemt for? Den er bestemt som en åbenbarelse af Guds visdom for magterne og myndighederne i den himmelske verden. Hvem er de? Det er TRONENGLE, (de engle som står omkring tronen,) KERUBER, DOMSENGLE, ALM.ENGLE, LIVSVÆSERNE og hvad der ellers er i den himmelske verden. Menigheden er bestemt til en opgave i evigheden iblandt disse væsener. Det er det, som vi uddannes til her på jorden.

LUK. 2:13-14: ”OG I DET SAMME VAR DER MED ENGELEN EN MANGFOLDIG HIMMELSK HÆRSKARE, SOM LOVPRISTE GUD OG SAGDE: ÆRE VÆRE GUD I DET HØJESTE! OG PÅ JORDEN FRED I MENNESKER, DER HAR HANS VELBEHAG.”

Hvad var det englene så? De så Hærskares Herre blive født som menneske.

Jer. 31:35: ”Så siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og månen og stjernerne til at lyse om natten, han, som oprører havet, så bølgerne bruser, han, hvis navn er Hærskares Herre.”

Men de anede ikke noget om, at Gud havde i Kristus Jesus bestemt en menighed, et Kristi Legeme, som skulle åbenbare Guds visdom for dem engang i evigheden.

Menigheden er altså udvalgt for den himmelske verden og ikke for jorden. Det er et åndeligt folk. Derfor kæmper vi åndeligt og ikke jordisk. EF. 6:12: ”THI DEN KAMP, VI SKAL KÆMPE, ER IKKE MOD KØD OG BLOD, MEN MOD MAGTERNE OG MYNDIGHEDERNE, MOD VERDENSHERSKERNE I DETTE MØRKE, MOD ONDSKABENS ÅNDEMAGTER I HIMMELRUMMET.”

Der findes to åndsverdener. Himmelrummet, hvor Satan og åndemagterne har deres bolig og kæmper ud fra! Og den himmelske verden, hvor Kristus og menigheden har deres sæde og kæmper ud fra.

EF. 2:6: ”JA, HAN HAR OPVAGT OS MED HAM OG GIVET OS PLADS MED HAM I DEN HIMMELSKE VERDEN, I KRISTUS JESUS.”

FIL. 3:20-21: ”DET BORGERSAMFUND, VI TILHØRER, ER JO I HIMLENE OG DERFRA VENTER VI OGSÅ HERREN JESUS KRISTUS SOM FRELSER – OG HAN SKAL FORVANDLE VORT FORNEDRELSESLEGEME OG GIVE DET SAMME SKIKKELSE SOM HANS HERLIGHEDSLEGEME VED DEN KRAFT, HVORMED HAN KAN UNDERLÆGGE SIG ALT.”

Hvad er det for et herlighedslegeme vi skal få, at vandre rundt i himlen i? Et legeme ligesom hans? Ja! Det overgår langt englenes og hvad skabninger der ellers er der!

Johannes så det:

ÅB. 1:12-16: ”OG JEG VENDTE MIG OM FOR AT SE, HVAD DET VAR FOR EN RØST, DER TALTE MED MIG, OG DA JEG VENDTE MIG OM, SÅ JEG SYV GULDLYSESTAGER OG MIDT IMELLEM LYSESTAGERNE EN, SOM LIGNEDE EN MENNESKESØN, KLÆDT I FODSID KJORTEL OG MED ET GULDBÆLTE OM BRYSTET. HANS HOVED OG HÅR VAR HVIDT SOM HVID ULD, SOM SNE, OG HANS ØJNE SOM FLAMMENDE ILD, OG HANS FØDDER LIGNEDE SKINNENDE MALM, NÅR DEN GLØDER I OVNEN, OG HANS RØST VAR SOM MANGE VANDES BRUSEN, I SIN HØJRE HÅND HAVDE HAN SYV STJERNER, OG AF HANS MUND UDGIK ET TVEÆGGET SKARPT SVÆRD ( Guds Ord) OG HANS UDSEENDE VAR SOM SOLEN, NÅR DEN SKINNER I SIN KRAFT.”

Dette er Kristi herlighedslegeme, det samme legeme, som vi ved opstandelsen og bortrykkelsen skal iklædes og fremstå i himlen foran englene og den himmelske verdens væsener. Det er vi bestemt til fra FØR verdens skabelse. Så mange som tog imod Jesus, som deres frelser.

Paulus skriver: 2. KOR. 5:2: ” SÅ LÆNGE VI ER I DETTE LEGEME, SUKKER VI JO AF LÆNGSEL EFTER AT OVERKLÆDES MED VOR BOLIG FRA HIMMELEN.”

Denne bolig er vores herlighedslegeme. Der står om Jesus i Joh.1-14 ” Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed.” Ordet kød, står for legeme. Altså er boligen et legeme!

Joh. 14:1-2: ”I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, havde jeg sagt jer det, thi jeg går bort for at gøre en plads rede for jer – Og når jeg er gået bort, og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være.”

Er der noget at sige til, at Paulus længdes efter det?

FIL. 1:21-24: ”THI FOR MIG ER DET AT LEVE KRISTUS OG DET AT DØ EN VINDING.- MEN HVIS DET AT LEVE I DETTE LEGEME, FOR MIG BETYDER ARBEJDE, SOM BÆRER FRUGT, HVAD SKAL JEG SÅ VÆLGE? –JEG VED DET IKKE , MEN DRAGES TIL BEGGE SIDER: JEG HAR LYST TIL AT BRYDE OP OG VÆRE SAMMEN MED KRISTUS, THI DET VAR LANGT, LANGT BEDRE- MEN FOR JERES SKYLD ER DET MERE NØDVENDIGT, AT JEG BLIVER I LEGEMET.”

Israel er altså på vej mod fredsriget, med deres Messias som konge! Det har de længdes efter siden forjættelsen blev givet til Abraham og bekræftet igennem deres profeter. DET SKER SNART!

Menigheden er på vej til den himmelske verden, som en åbenbarelse af Guds visdom overfor magterne og myndighederne der.

Ved du, hvor du er på vej hen??

Hvis du ikke ved det må du bede om åbenbarelsesånd over skrifterne. Så ved du også, hvad du skal bede om i samarbejdet med Guds plan! Både angående Israel og Menigheden, Kristi Legeme.! Du er jo et lem på Kristi Legeme. Ved du hvilket lem?

ORD. 29:18: ”UDEN SYNER FORVILDES ET FOLK.”


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis