Kampen om Sandheden
Artikler

FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE
Hvilken destination er de på vej til?af Willy Griis

ISRAEL:

Her i den sidste tid arbejder Gud med 2 folk! Israel og menigheden! Hvis vi skal være Guds medarbejdere må vi kende Guds planer. Mange kristne kender ikke Guds profetiske ord og kan derfor ikke være Guds medarbejdere i bøn og forkyndelse og praktisk tjeneste.

VI MÅ KENDE REJSENS MÅL,NÅR VI ER PÅ REJSE. FOR ISRAEL ER DET 1000 ÅRS RIGET, FREDSRIGET PÅ JORDEN MED MESSIASKONGEN!

FOR MENIGHEDEN ER DET SOM KONGER OG PRÆSTER UD FRA DET HIMMELSKE JERUSALEM IKLÆDT HERLIGHEDSLEGEMET, SOM FÅS VED BORTRYKKELSEN AF MENIGHEDEN.

AMOS 3:7: ”NEJ, DEN HERRE HERREN GØR INTET UDEN AT HAVE ÅBENBARET SIN HEMMELIGHED FOR SINE TJENERE, PROFETERNE.”

Profeternes ord og åbenbarelse har vi her i Guds ord! Derfor siger Peter:

2. Pet. 1:19: ”OG NU STÅR DET PROFETISKE ORD SÅ MEGET FASTERE FOR OS, DET GØR I VEL I AT AGTE PÅ SOM PÅ ET LYS, DER SKINNER PÅ ET MØRKT STED, INDTIL DAGEN GRYR OG MORGENSTJERNEN OPRINDER I JERES HJERTER.” Den dag der gryr er 1000 års rigets komme og Morgenstjernen er Jesus Messias.

Moses ønskede, at al folket var profeter. Havde den profetiske Ånd = Helligånden, så de kunne tyde, hvad Guds vilje var!

JER. 30:20: ” HANS SØNNER (Jakobs sønner) SKAL BLIVE SOM FORDUM, HANS MENIGHED STÅ FAST FOR MIT ÅSYN. JEG HJEMSØGER ALLE SOM TRYKKER HAM.

Her tales om ”ISRAELS” (Jakobs tolv stammer) De skal alle igen blive Guds menighed på jord. Guds præsteskab med mission iblandt alle jordens nationer!

Deres budskab til verden skal blive:

ES. 55-:1 OG 4-5: ”HID ALLE, SOM TØRSTER, HER ER VAND, KOM, I, SOM IKKE HAR PENGE! KØB KORN OG SPIS UDEN PENGE, UDEN VEDERLAG VIN OG MÆLK!

Dette bliver budskabet, som menigheden Israel skal gå til nationerne med i 1000 års riget – v/ 4-5.

SE, JEG GJORDE HAM TIL VIDNE ( Israel) TIL VIDNE FOR FOLKESLAG, (nationer ) TIL FOLKEFÆRDS FYRSTE OG HERSKER. SE, PÅ FOLK, DU EJ KENDER, SKAL DU KALDE, TIL DIG SKAL FOLK, SOM EJ KENDER DIG, ILE FOR HERREN DIN GUDS SKYLD, ISRAELS HELLIGE, HAN GØR DIG HERLIG.”

Sådan forstod disciplene dåbs befalingen, som Jesus gav dem. De skulle som Israel i 1000 års riget gå ud til nationerne og døbe dem og lære dem.

Mat. 28:19-20: ”GÅ DERFOR HEN OG GØR ALLE FOLKESLAGENE (nationerne ) TIL MINE DISCIPLE, IDET I DØBER DEM I FADERENS OG SØNNENS OG HELLIGÅNDENS NAVN. – OG IDET I LÆRER DEM AT HOLDE ALT DET, SOM JEG HAR BEFALET JER. OG SE, JEG ER MED JER ALLE DAGE INDTIL VERDENS ENDE.”

Hvordan ved vi, at disciplene forstod det således, at de nu skulle gå ud til nationerne for ved tro og dåb, at oprette 1000 års riget?

Det ved vi ud fra deres spørgsmål.

Ap. 1:6-7: ”MEDENS DE NU VAR SAMLEDE, SPURGTE DE HAM OG SAGDE: HERRE! ER TIDEN NU KOMMET, DA DU VIL GENOPRETTE RIGET FOR ISRAEL? – DA SVAREDE HAN DEM: DET TILKOMMER IKKE JER AT KENDE TIDER ELLER TIMER, SOM FADEREN HAR FASTSAT AF EGEN MAGT.”

De kendte ikke til, at Jerusalem og templet skulle ødelægges i år 70 og at hele nationen Israel skulle uddrives af landet i år 135 og leve som flygtninge iblandt alle nationer. De vidste ikke, at Faderen havde bestemt, at Paulus skulle få en speciel åbenbarelse om hedningernes frelse igennem den kristne menighed, som kaldes Kristi Legeme! Og derved var 1000 års riget udsat i mindst 2000 år.

MEN GUDS PLAN STÅR STADIG FAST MED ISRAEL.

MAT. 25:31-34: ” MEN NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER I SIN HERLIGHED, OG ALLE ENGLENE MED HAM, DA SKAL HAN SÆTTE SIG PÅ SIN HERLIGHEDS TRONE – OG ALLE FOLKESLAG ( nationer ) SKAL SAMLES FORAN HAM, OG HAN SKAL SKILLE DEM FRA HVERANDRE, LIGESOM HYRDEN SKILLER FÅRENE FRA BUKKENE – OG HAN SKAL STILLE FÅRENE VED SIN HØJRE SIDE OG BUKKENE VED DEN VENSTRE. – DA SKAL KONGEN SIGE TIL DEM (nationerne, red. ) VED SIN HØJRE SIDE: KOM HID, MIN FADERS VELSIGNEDE! ARV DET RIGE, SOM HAR VÆRET BEREDT FRA VERDENS GRUNDVOLD BLEV LAGT.”

Her taler KONGEN/HYRDEN både til Israels rest og nationerne, som har taget sig godt af jøderne i deres udlændighed. Han siger: ” ARV DET RIGE, SOM HAR VÆRET JER BEREDT FRA VERDENS GRUNDVOLD BLEV LAGT.” ( På grundsproget står der: Arv det FORBEREDTE rige fra grundlæggelsen af KOSMOS – 1000 års riget var bestemt fra universets skabelse.!) Altså samtidig med 1 Mos. det første kapitel.

Kongen/hyrden er en overnaturlig person. Det er Jesus/Messias i sit opstandne herlighedslegeme. Han kan ikke dø mere! Han kan påtage sig et legeme, som det passer sig til situationen.

LUK.16:12: ” DEREFTER VISTE HAN SIG I EN ANDEN SKIKKELSE FOR TO AF DEM UNDERVEJS, MENS DE GIK UD PÅ LANDET.”

Det var Emausvandrene! Jesus kunne også gå ind af lukkede døre.

Til emausvandrene sagde han:

LUK. 24:25-27: ” DA SAGDE HAN TIL DEM: Å, HVOR I ER UFORSTANDIGE OG TUNGNEMME TIL AT TRO PÅ ALT DET, PROFETERNE HAR TALT! – BURDE KRISTUS IKKE LIDE DETTE OG SÅ INDGÅ TIL SIN HERLIGHED? – OG IDET HAN GIK UD FRA MOSES OG ALLE PROFETERNE, UDLAGDE HAN FOR DEM, HVAD DER I ALLE SKRIFTERNE HANDLEDE OM HAM.”

Jesus kunne have fortalt om alle sine gerninger som omhandlede hans vandring iblandt dem. De helbredelser, de mirakler, dødes opvækkelse osv. For at overbevise dem om, hvem han var. MEN HAN HOLDT SIG TIL MOSES OG PROFETERNE!

Det er også der vi finder Kristus. Men vantroen holder mange kristnes øjne tillukkede. De tror ikke profetierne, det interessere dem ikke! De søger ikke indsigt! DET GJORDE DE SKRIFTKLOGE OG FARISÆERNE HELLER IKKE. DE VAR TILFREDS MED DERES EGEN GUDSDYRKELSE!

Men ikke nok med at Jesus sidder på Israels trone, som et overnaturligt væsen også hans disciple sidder på troner i deres opstandelseslegemer i 1000 års riget.

MAT.19:28: ”JESUS SVAREDE DEM: SANDELIG SIGER JEG EDER: VED VERDENSGENFØDSLEN, NÅR MENNESKESØNNEN SIDDER PÅ SIN HERLIGHEDSTRONE, SKAL OGSÅ I, SOM HAR FULGT MIG, SIDDE PÅ TOLV TRONER OG DØMME ISRAELS TOLV STAMMER.”

Disciplene kan også tage den skikkelse på der passer dem og de kan også gå ind af lukkede døre. De kan opføre sig som englene og gøre sig usynlige osv.

Men Israels jordiske folk i 1000 års riget.

ES. 61:4-6: ”DE SKAL BYGGE PÅ ÆLDGAMLE TOMTER, REJSE FORTIDSRUINER, GENOPBYGGE NEDBRUDTE BYER, DER FRA SLÆGT TIL SLÆGT LÅ I GRUS. – FREMMEDE SKAL STÅ OG VOGTE EDERS SMÅKVÆG, UDLÆNDINGE SLIDE PÅ MARK OG I VINGÅRD. – MEN I SKAL KALDES HERRENS PRÆSTER, VOR GUDS TJENERE VÆRE EDERS NAVN. AF FOLKENES GODS SKAL I LEVE, DERES HERLIGHED FÅR I I EJE.”

Levitterne i Israel måtte ikke eje noget land, men leve af tiende og gaver og passe Tempeltjenesten. Israel i 1000 års riget skal være Guds ”levitter” præsteslægten, som hedningerne skal forsørge! Deres tiende skal gå til Guds præstestamme.

HEB. 5:5-6: ” SÅLEDES HAR HELLER IKKE KRISTUS TILLAGT SIG SELV DEN ÆRE AT BLIVE YPPERSTEPRÆST, MEN HAR FÅET DEN AF HAM, SOM SAGDE TIL HAM: DU ER MIN SØN, JEG HAR FØDT DIG I DAG, LIGESOM HAN JO OGSÅ ET ANDET STED SIGER: DU ER PRÆST EVINDELIG, PÅ MELKISEDEKS VIS.”

Melkisedek var både præst og konge på en gang. Messias, kongen i Israel i 1000 års riget er både ypperstepræst for sin præste nation og konge over alle jordens nationer på en gang! Han er HYRDEN og KONGEN i en person!

ZAK. 6:12-13: ” SÅ SIGER HERSKARES HERRE: SE, DER KOMMER EN MAND HVIS NAVN ER ZEMAK, UNDER HAM SKAL DET SPIRE, OG HAN SKAL BYGGE HERRENS HELLIGDOM. – HAN SKAL BYGGE HERRENS HELLIGDOM, OG HAN SKAL VINDE HØJHED OG SIDDE SOM HERSKER PÅ SIN TRONE, OG HAN SKAL VÆRE PRÆST VED HANS HØJRE SIDE OG DER SKAL VÆRE FULD ENIGHED MELLEM DE TO.”

Zemak er et andet navn for Jesus Messias. Zemak betyder også spire Zak.3-8. Han skal bygge Herrens helligdom! Mange kristne og mange jøder samler i dag ind til Templet, som de vil bygge på Tempelbjerget og det bliver bygget. Det tredje tempel. Men det er det tempel, som antikrist vil sætte sig i og det tempel vil Jesus Messias aldrig sætte sin fod i! Han vil bygge sit eget tempel i 1000 års riget.

Zak.14:9: ” OG HERREN SKAL VÆRE KONGE OVER HELE JORDEN. PÅ HIN DAG SKAL HERREN VÆRE EN OG HAN NAVN ET.”

Zak. 14:16-17: ” MEN ALLE DE, DER BLIVER TILBAGE AF ALLE FOLKENE, SOM KOMMER IMOD JERUSALEM, SKAL ÅR EFTER ÅR DRAGE DEROP FOR AT TILBEDE KONGEN, HÆRSKARES HERRE, OG FEJRE LØVHYTTEFEST. – OG DERSOM NOGEN AF JORDENS SLÆGTER IKKE DRAGER OP TIL JERUSALEM FOR AT TILBEDE KONGEN, HÆRSKARES HERRE, SÅ SKAL DER IKKE FALDE REGN HOS DEM.”

Løvhyttefest er Israels høstfest 5. Mos. 16:13-15 og de nationer, som ikke drager op til Jerusalem for at tilbede kongen, hos dem falder der ikke regn, der bliver tørke og ingen høstfest.

Jesus Messias tjener som ypperstepræst ud fra det nybyggede Tempel og regere over nationerne fra sit kongepalads i Jerusalem.

Sal. 122:6: ”BED OM JERUSALEMS FRED” !

NÅR VI VED HVOR ISRAEL ER PÅ VEJ HEN, SÅ VED VI OGSÅ HVAD VI SKAL BEDE OM I OVERENSSTEMMELSE MED GUDS PROFETISKE VILJE. MEN DE UVIDENDE KAN IKKE BRUGES I DENNE TJENESTE!


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis