Kampen om Sandheden
Artikler

JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS ÅND


af Willy Griis

Åb. 19:10: "Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd."


Alle der er født på ny og døbt med Helligånden har fået profetiens ånd og kan skue ind i det profetiske ord, der er skjult tilstede i Guds ord Bibelen!

Englene tjener sammen med de genfødte og åndsdøbte mennesker på lige fod, de som holder fast ved profetiens ånd, som er Jesu vidnesbyrd. Paulus var i en sådan profetisk tjeneste.

Rom. 16:25-27: "Ham, som formår at styrke jer med mit evangelium og Jesu Kristi budskab, med åbenbaringen af den hemmelighed, der har været hyldet i tavshed i evige tider, men som nu er bragt for dagen og gennem profetiske skrifter på den evige Guds befaling gjort kendt for alle folkeslag for at føre dem til troslydighed - ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus til evig tid! Amen."

Paulus siger: Mit evangelium, det er det evangelium, som han også kalder: "Profetiske skrifter", nemlig de breve, som han har sendt rundt til sine menigheder.

For at forstå disse profetiske breve, må vi have den profetiske Ånd, nemlig Helligånden!

Mange som fik fat i disse breve manglede Åndens profetiske lys og mistolkede det profetiske budskab i brevene.

Peter Skriver sådan om Paulus breve:

2 Pet.3-16 " I hans breve er der nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefæstede sjæle fordrejer - men det gør de jo også med de øvrige skrifter - til deres eget fordærv."

De øvrige skrifter er bl.a. det gamle testamentes profetiske skrifter.

Peter skriver videre:

2 Pet.1 20-21 " Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesket sagt det, der kom fra Gud."

Derfor må menneskene have den Helligånd, som er profetiens ånd for at tyde de profetiske skrifter på ret måde.

Vi vil gå til de profetiske skrifter:

Joh. 12 37-41 " Skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham, for at det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse: Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens arm åbenbaret?

Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt: Han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham."

Esajas så Jesu herlighed ved profetiens ånd, men forstod ikke til fulde, hvad Ånden mente.

Det som Ånden taler om fremtiden forstås ikke til fulde før fremtiden er kommet og må så tolkes af Ånden for mennesker, som lever i fremtidens samtid.

Paulus var en sådan Helligåndens fortolker i sin samtid.

Må vi også have sådanne Åndens fortolkere i vor samtid.

1 Pet. 1 10-12 " Det var denne frelse, profeterne granskede efter og grundede over, når de profeterede om den nåde, som I skulle få, de grundede nemlig over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det blev åbenbaret for dem, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med profetierne om alt det, som nu er forkyndt for jer af dem, der ved Helligånden, sendt fra himlen, har bragt jer evangeliet - alt det, som englene begærer at få indblik i."

Profetierne i gamle testamente, som er givet igennem profeterne ved Helligånden tolkes nu af dem, som ved Helligånden har bragt jer evangeliet, skriver Peter.

Profeterne begærede at få indsigt, ja selv englene begærer i dag, at få indsigt i, hvordan Ånden udlægger profetierne i vor tid ved de tjenere, som er udsendt af Ånden med evangeliet til og igennem menighederne.

Israel forventede Messias, kongen, som skulle sætte alt i stand og befri dem fra Romernes herredømme og give Israel verdensherredømmet.

Men de kunne ikke se, at denne Messias først skulle være den lidende tjener, som Esajas omtaler i Es. Kp. 53.

De vidste ikke, at der ville gå lang tid endnu inden de skulle få verdensherredømmet med Messias som konge.

Deres egne skriftudlæggere så ikke dette.

Helligånden havde ikke vist dem, at Jesus skulle lide på korset for at sone verdens synd, før han skulle blive deres konge.

Men de kendte til Jesu fødested ifølge skrifterne.

Mat.2 1-6 " Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham: I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten: Du, Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel."

Vismændene kom for at tilbede kongen, de så ikke profetisk den lidende tjener Jesus.

Kong Herodes behøvede ikke, at forfærdes, om han eller ypperstepræsterne og de skriftkloge havde kendt de profetiske skrifter, som omtalte den lidende tjener.

Tiden for Jesus, som Israels konge, var ikke for denne tid. Derfor lukkede Gud deres øjne så de ikke kunne se med øjnene og fatte med hjertet.

Gud havde noget helt andet for med Israel og verden.

Der var ingen profetisk lys iblandt de ansete, nemlig ypperstepræsterne og de skriftkloge i Israel.

Men Gud havde lagt den profetiske ånd på nogle ukendte og ringeagtede mænd. Sådan har Gud altid handlet for at skærpe de sandhedssøgendes ører.

Han vil lære os ikke at se hen til de store og anerkendte i samtiden, men at skue efter de af Ånden udrustede og de findes sjældent iblandt de ansete.

Paulus var en af dem, som ikke regnedes iblandt sin samtid, men Gud havde udvalgt ham og lagt den profetiske Helligånd på ham, så han kunne skue ind i Guds profetiske vilje i hans samtid.

Han skriver angående Israel, de hvis øjne var blindede af Gud:

Rom.11 11-12 og 25-28 " Jeg spørger nu: Snublede de, for at de skulle falde? Aldeles ikke! Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne for at ægge dem til misundelse. Og betød deres fald rigdom for verden og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind." - " Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed: Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses - som der står skrevet: Befrieren skal komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld, men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld."

Kongen skal ikke komme fra Betlehem, derfra kommer menneskesønnen, den korsfæstede, som skal bære de manges synder og læge deres sygdomme.

Men kongen, befrieren, kommer fra Zion skriver Paulus.

Her var forklaringen på, hvad der skete med Israel, som ikke fik nogen konge, men kom i landflygtighed. De må vente til senere, deres konge skal komme fra Zion.

Mika 4 6-7 " På den dag, siger Herren, vil jeg samle de halte og samle de bortkomne sammen, dem jeg har handlet ondt imod. Jeg vil gøre de halte til en overlevende rest, og dem der er langt borte, til et mægtigt folk. Herren skal være konge over dem på Zions bjerg fra nu af og til evig tid."

Det så ypperstepræsterne og de skriftkloge ikke, de havde ikke den profetiske Helligånd.

Men Gud havde udvalgt Paulus og lagt den profetiske Ånd på ham, så han kunne se, hvad Gud sagde i det profetiske ord.

For de, som ikke kender den profetiske Ånd kan det ofte se ud, som skriftstederne rykkes ud af deres sammenhæng, når Helligånden tolker dem.

Men Jesus arbejdede på samme måde.

Luk.4 17-20 " Man rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. - Så lukkede han bogen."

Jesus læste fra Esajas bog kp.61 1-2 " Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår fra Herren -- ( så lukkede han bogen)!

Hvorfor læste han ikke videre? Var der da nogen punktum her? Nej, men hans tjeneste og budskab var at forkynde et nådeår fra Herren, som nu har varet i to tusinde år.

Profetiens ånd standsede her midt i et vers. Hvis vi læser videre står der i samme vers "og en hævnens dag fra vor Gud,"

Denne hævnens dag er Jakobs trængsel eller den store trængsel, som skal komme over jorden, når Antikrist træder frem.

Den kaldes også Lammets vredes dag.

Åb.6 16-17 " Og de sagde til bjerge og klipper: Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå."

Nu er nådeåret forbi og Jesus kommer med et andet budskab til Israel og jorden. Nemlig Lammets vredes budskab, fordi de ikke ville omvende sig under nådesbudskabets tid.

Ja, heller ikke under vredens tid ville de omvende sig.

Åb.16 9-11 " Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager, men omvende sig og give ham æren gjorde de ikke. - Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone ( dyret er Antikrist, som verden på den tid følger og hans trone er i Jerusalem, min kommentar) og dets rige blev formørket, de bed sig i tungen af smerte, og de forbandede himlens Gud for deres smerter og bylder, men omvendte sig ikke fra deres gerninger."

Al menneskenes ulykke på dette tidspunkt kommer af at de følger Antikrist, som er Jesu største fjende. Og de giver Gud skylden for deres trængsler og forbander ham.

Det samme som menneskene har gjort til alle tider. De følger Djævelen i deres livsførelse og giver Gud skylden for alle ulykker i verden.

Jesus lukkede bogen!

Hans tid, som det vrede lam var endnu ikke kommet, derfor standsede Helligånden ham her.

Det kan se vilkårligt ud, sådan at skille Guds ord ad midt i et vers, men Ånden ved hvad han gør.

Jesus kunne have forsat med at læse:

Es.61 midt i vers 2 osv. " For at trøste alle der sørger, for at give Zions sørgende hovedpynt (kongekroner, min kommentar) i stedet for aske, ( som de i deres sorg hældte over deres hoveder, min kommentar) glædens olie ( Helligåndens salvelse, min kommentar) i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. De skal genopbygge ruiner fra fortiden og genrejse gamle tomter, de skal genopbygge ødelagte byer, der lå i grus slægt efter slægt. Fremmede skal træde til og vogte jeres får, udlændinge arbejde på mark og i vingård. Men i skal kaldes Herrens præster, vor Guds tjenere skal i hedde. Osv"

Her tales om 1000 års riget for Israel, som kommer efter den store trængsel, hvor Jesus skal være konge i Israel.

Men Jesus lukkede bogen!

Tiden var endnu ikke kommet på Jesu tid, for hverken trængslen eller tusindårsriget. Men det var tid for nådens budskab.

Disciplene forstod ikke dette, da de endnu ikke var oplyst af ånden.

Efter Jesu opstandelse spurgte de ham:

Ap.1-6 " Mens de nu var sammen, spurgte de ham: Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? ( Tusindårsriget, min kommentar.) Han svarede: Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende."

Da den profetiske Helligånd kom over dem på pinsedag fik de profetier om kommende ting og udlagde skrifterne på samme måde som Jesus:

Ap.2 15-21 " Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel: -- Det skal ske i de sidste dage siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør undere oppe på himlen og sætter tegn nede på jorden, blod og ild og kvælende røg. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses."

Peter taler profetisk om tiden fra Helligåndens dåb på pinsedag indtil Herrens store og herlige dag. Nemlig den dag, da Jesus sætter sig på Israels trone på Zion.

Indenfor rammerne af denne tid er Helligåndens frie bevægelse i menigheden, sluttende med trængselstiden med blod og ild og kvælende røg og solen som forvandles til mørke og månen til blod.

Når denne trængsel er forbi, så forsætter Joel:

Joel 3-5 " Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være redning - som Herren har sagt - for de undslupne, som Herren kalder på."

Peter læste indtil begyndelsen af vers fem og sluttede midt i verset, og knyttede denne linie til nådetiden.

Denne linie hører oprindelig til frelsen på Zions bjerg og i Jerusalem og er beregnet for Israel, de undslupne, som overlevede Jakobs trængslen og blev udfriet fra verdenssamfundenes fangenskab og forfølgelser.

Det ser meget vilkårligt ud, at dele et skriftsted sådan.

Men på denne måde udlægger den profetiske Helligånd skrifterne, som han vil igennem sine profetiske tjenere.

Ingen kan tolke nutidens og fremtidens profetiske situation ved planmæssigt, at studere Guds ord i rækkefølge.

Kun Guds Helligånd kan tolke sammenhængen i Guds profetiske planer igennem de af ham kaldede.

Derfor begærer englene, at få indblik i, hvad Ånden siger til menigheden.

Igennem kirkens historie har der været tider med stor mørke over de profetiske skrifter og der har været tider med profetisk lys over Ordet.

Gud har ikke altid haft kanaler han har kunnet betro det profetiske lys.

1 Sam.3-1 " Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for Herren under Elis tilsyn. På den tid lød Herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige."

Det Herrens ord, der her er tale om er et: Så siger Herren! Og syner var ikke almindelige.

Es. 29-10 " For Herren har udgydt en søvnens ånd over jer, han har lukket jeres øjne til - det er profeterne - og dækket jeres hoveder til - det er seerne."

Guds profetiske lys forsvandt fra Israel på grund af deres synd.

Men på Samuels tid står der.

1 Sam.3-3 " Guds lampe var endnu ikke slukket".

Gud kaldte på Samuel flere gange, medens han sov inde ved Arken. Samuel gik til ypperstepræsten Eli, fordi han troede, at det var ham som kaldte. Men Eli sendte ham tilbage for at sove videre.

Eli kunne ikke høre Guds stemme, der står i vers to: Hans øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunne se, og om Samuel står der i vers 7 " Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham."

Her tales der om det profetiske ord, et så siger Herren!

Guds lampe var endnu ikke slukket i Israel for Herren havde en mand, som var ren og indviet til tjeneste og han var en Guds lampe, som den profetiske Ånd kunne sætte sit lys i.

Ord. 20-27 King James " Menneskets ånd er en Herrens lampe." --- Sal.18-29 " Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit indre." --- Sal. 51 12-13 "Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Kast mig ikke bort fra dig, og tag ikke din hellige ånd fra mig!" --- 4 Mos. 11-29 Her siger Moses: " Gid hele Herrens folk var profeter, fordi Herren lagde sin ånd på dem!"

Menneskets ånd er en Herrens lampe og denne lampe skal være ren for at den profetiske ånd kan komme med sit profetiske lys. David bad: Tag ikke din hellige ånd fra mig.

Mat. 25 1-13 " Da skal himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, Herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen."

Jeg skal ikke her udlægge hvem brudepigerne er, men de er ikke bruden.

Jeg vil her pege på, at de fem ikke havde den profetiske ånds lys i deres lampe, som er deres ånd.

Olien er et billede på Helligånden.

De hørte alle råbet: Brudgommen kommer, men kun de fem kloge havde profetisk lys i lampen, da det virkelig gjalt.

Samuels lampe var renset og ren, så Gud kunne åbenbare sit profetiske ord for ham, så han kunne blive et lys i Israel.

David bad: Tag ikke din Ånd fra mig.

Peter skriver:

2 Pet.1-19 " Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter."

Lad os bede til Gud om, at lampen, vor ånd, må være indviet til Gud, så Helligånden kan meddele sit profetiske lys til os!

Så vi ikke sover eller er lunkne, men beredt til Herrens komme, vidende hvad der skal ske, og at vi må være et profetisk lys i vor samtid, der fortæller om de begivenheder der sker omkring os ud fra Guds profetiske ord!

Herren kommer snart for at hente sin menighed, er du klar? Kan du se den profetiske tid vi lever i? Har du olie på lampen?


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis