Kampen om Sandheden
Artikler

Introduktion

Nedenstående artikel er et hæfte om Gog-krigen, som Aril Edvardsen fra Norge har udsendt engang i 1970'erne.


ÅBENT BREV TIL KREML

ved profeten ESEKIEL BEN BUSIS
(Esekiel Kapitel 38 og 39)


Situasjonen i Midt-Østen blir mer og mer komplisert og alvorlig. Hva kommer til å skje? Bibelen gir oss svaret i Esekiel kap. 38 og 39, hvor Gud ved profeten Esekiel skriver et "ÅPENT BREV" 'TIL KREML. Gud befaler profeten å spå mot Sovjet. Her presenteres Esekiel kap. 38 og 39 i aktuell form:

Bibelen sier: "Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal og spå imot ham. Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud:
"Se jeg kommer over deg, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal". Kreml, du vet selv at disse ord er adressert til deg. Før den 2. verdens-krig eksporterte du selv varer med navnet "Made in Gog". Du har selv fortalt hvem du er. Du vet at "Ros" står for Russland, "Mesek" for Moskva, og "Tubal" for Tubolsk. I de senere år har du ekspandert og utvidet ditt område både mot øst og vest fra Tjekkoslovakia til Stille-havet. Mange folkeslag har du lagt under din makt. Du er blitt en stormakt og har en veldig arme. Men hør, Kreml! Israels Gud vil ha deg i tale. Hør hva han sier: "Jeg vil VENDE DEG OM og LEGGE KROKER I DINE KJEVER, og FØRE DEG UT MED HELE DIN HÆR. Persere, etiopere og putere er med deg, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag med deg.

RUST DEG OG GJØR ALT FERDIG, du og dine skarer som du har samlet hos deg, og du skal være deres fører. Du skal dra opp imot mitt folk Israel, I DE SISTE DAGER SKAL DET SKJE".
Du vet selv, Kreml, hva "krokene" er, som er lagt i dine kjever og som drar deg til Midt-Østen med dine hærer. Du vet det godt. En "krok" er Nasser, en annen er Syria, en tredje er Irak. Du rustet dem opp i 1954-56 med våpen fra Tjekkoslovakia og du lovte dem din støtte i kampen mot Israel, men du sviktet dem totalt og lot Israels hærer knuse Egypten i Sinai-krigen 1956. Men du rustet dem opp igjen med ennå bedre våpen, og du støttet dem i FN med dine veto. Men du visste ikke hva Gud hadde sagt i Esekiel 29, 1-6 og 9-14 at han skulle slå "Farao, Egyptens konge, det store sjøuhyret som ligger midt i sine strømmer (Suezkanalen og Akababukten) som sier: Meg tilhører min strøm (Suez), jeg har selv gjort den". Du visste ikke at derfor skulle Israels Gud slå Farao, Egyptens konge og la egypterne falle i ørkenen. Du har heller enda ikke forstått at Bibelen for-teller at Egypten enda en gang skal bli slått ved en senere anledning og at hele Egypt skal bli til en ørken, trolig på grunn av at Assuandammen blir bombet. Derfor lovet du igjen Farao, Egyptens konge din støtte i mai 1967 da han stengte Akababukten for Guds folk, Israel. Men du svik-tet dem igjen, i seksdagerskrigen, da Israel på mirakuløst vis knuste de arabiske armeer i Sinai, Golanhøydene og på vestbredden av Jordan-elven. Du våget ikke, Kreml, å hjelpe araberne, fordi du var redd "kongene fra Tamis" - de vestallierte makter.

Men du har igjen rustet opp dine arabiske venner, og denne gang kan du vanskelig svikte dem, for det ville bli et for stort prestisjenederlag for deg. Derfor har du nå fått "KROKER I DINE KJEVER", slik at du skal bli ført ut med "HELE DIN HÆR".
Men Kreml, du vet ikke at bakom dette står Israels Gud, himmelens og jordens skaper, og at han gjør dette med deg, for at du og dine hærskarer skal få sin dom på Israels fjell for hele verdens øyne.

Allerede har du plassert tusener av offiserer og militære rådgivere i Midt-Østen i de for-skjellige araberland. Du har bygget store flåte-baser i Alexandria i Egypt og i Aleppo i Syria. Det vrimler av dine teknikere i Egypt, Syria og Irak, og allerede har du en mektig flåte med veldige krigsskip og med tusener av soldater i det østlige Middelhav, utenfor Israels kyst, og flere kommer etter hvert. Du skal vite det Kreml at det er Israels Gud som står bak alt dette. Det er din undergang som nærmer seg, Kreml. Du burde ha lært av historien at ingen stormakt som har gått imot Guds folk, Israel, har blitt stående. Det er nok bare å minne deg om Hitler.
Det kan kanskje være mulig at Israel slår araberne enda en gang før du griper inn, for du er meget redd for USA (vestens Tarsis-øer). Når du kommer over Israel, skal også Persia og Etiopia være med deg, og de er enda ikke blitt kommunistiske, men revolusjonene der er nok like om hjørnet.

Hør hva Israels Gud sier om deg, Kreml: "Når lang tid er gått, kommer turen til deg. Ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra verdet, og hvis folk er samlet fra mange folke-slag opp på Israels fjell som stadig har ligget, men nu er de ført ut fra folkene og bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg.

Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd og si: Jeg vil dra opp imot et land med åpne byer, jeg vil komme over et fredelig folk som bor trygt, for å rane og røve og ta hær-fang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygget opp igjen og mot et folk som er samlet sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle".

Men når du angriper Israel, så vil det som du frykter for skje, Kreml. USA og Vesten vil komme imot deg. De kalles i Bibelen for "Sjeba og Dedan og KJØPMENNENE fra Tarsis og deres unge løver". Du skal vite at disse alltid står som symbol på Vesten og de mektige handelsfyrster, de som du kaller for kapitalister.

Trolig skal du foreta et stort flyangrep ved siden av dine landstridskrefter, for Gud sier: "Du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet, I DE SISTE DAGER SKAL DET SKJE, da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne, når jeg åpenbarer min hellighet på deg, Gog".

I en hel generasjon har du fornektet Gud med din ateistiske lære. Kreml, men nettopp på deg skal himmelens Gud åpenbare sin makt og eksistens, når du knuses på Israels fjell. Hør hva Gud sier om deg, Kreml: "Jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren, Israels Gud, den enes sverd skal vendes mot den andre. Og jeg vil gå i rette med ham med pest og blod, og et skyllregn og haglstener, ild og svovel vil jeg sende ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som er med ham". Kreml, du skulle forstå at, "ILD OG SVOVEL som skal regne ned over deg", er trolig atombomber og atomraketter. For når du kommer mot Israel, så vil "øene i vest" sende "ILD" mot deg, og la hele sine atomraketter og kjernefysiske ladninger fare avstod mot ditt land og ødelegge det, og det ser ut for at du også sender dine atomladninger tilbake mot vestens øer og USA går under, mens Israel tar seg av resten av dine veldige arméer og slår dem på Israels fjell.

Hør hva Gud sier: "Jeg vil slå din bue ut av din venstre hånd, og la dine piler falle ut av din høyre hånd. På Israels fjell skal du falle, du og alle dine skarer, og de folkeslag som er med deg. Jeg gir deg til føde for allehånde rovfugler og for alle markens ville dyr. På marken skal du falle for jeg har talt, sier Herren, Israels Gud.
Og jeg vil sende ild mot Magog (Sovjet?), og mot dem som bor trygt på øene (USA?), og de skal kjenne at jeg er Herren".

Da ser det ut som om både du og USA får sin dom av hverandre, men bakom alt dette står Israels Gud. Når da du, Kreml, og USA er borte som stormakter, er det først mulig for Europas Forente Stater (dyret) med Antikrist og den falske Profet i spissen å forføre hele jorderiket, og få verdensherredømme. Men disse skal ikke framstå på jorden før en mektig begivenhet skjer, Jesus skal hente alle sine opp til himlen. Men Antikrist skal også bli knust noen år senere i Midt-Østen, i slaget ved Harmageddon, da også kongene fra Østen skal være med. Dette slag vil ikke bli en krig mot nasjonen Israel, slik som den krig som Gog nå skal sette igang - det vil bli en religionskrig med Antikrist i spissen, som strider mot Jesus Kristus som da kommer på Oljeberget

Men nå står du foran ditt fall, Kreml! Midt-Østen krisen vil bli din undergang, og du og dine skarer skal bli gravlagt i Israels land og dine vogner og tanks skal brennes opp med ild. Det ser ut som om din undergang, Kreml, skal skje FØR de frelste blir bortrykket, men det kan også skje like etterat Jesus har hentet sin brud til himmelen. Det kan skje hvilken dag som helst.

Men hør til slutt hva som vil skje når du faller på Israels fjell, Kreml: Hør hva Israels Gud sier: "Og jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel, og ikke mer la mitt hellige navn bli vanhelliget, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel. Se det kommer, det skjer sier Herren, det er dagen jeg har talt om..

Da skal de som bor i Israels byer gå ut og gjøre opp ild og holde ilden vedlike med rustninger og små og store skjold, med buer og piler og staver og spyd, og de skal holde ilden vedlike dermed i syv år, og de skal ikke hogge ved fra marken og ikke hogge i skogene, men med rustningene skal de holde ilden ved like og de skal røve fra dem som røvet fra dem og plyndre dem som plyndret dem, sier Herren, Israels Gud."

Mange synes kanskje at det er merkelig at dine tanks og våpen kan brenne, Kreml, men du behøver ikke å påminnes at dine våpen er laget av det samme stål som Hitler brukte og dette er meget brennbart ved den rette temperatur.

Hør hva Gud sier til slutt: "På den dag vil jeg gi Gog et gravsted i Israel - de veifarendes dal ØSTENFOR havet (Dødehavet), og de skal stenge veien for de veifarende. Der skal de begrave Gog og hele hans hop, og de skal kalle den for Goghopens dal. I syv måneder skal Israels hus holde på med å begrave dem, for å rense landet. Alt folket skal være med om å begrave dem, og det skal være dem til navnkundighet på den dag jeg åpenbarer min herlighet, sier Herren Israels Gud.


TIDENS TEGN
Dette "åpne brev" til Kreml av profeten Esekiel ben Busis, har Gud gitt oss i Bibelen, ikke bare for Sovjets skyld, men også for alle mennesker som lever på jorden, slik at når dette begynner å skje, så kan alle forstå at vi lever i de siste dager.

Det profetiske ord i Bibelen er skrevet for at du og jeg skal forstå tiden vi lever i, og gjøre oss rede til Jesu gjenkomst. Bare DE er rede til Jesu gjenkomst, som har renset sine kjortler i Jesu blod fra all synd. Når Jesus snart kommer skal vi enten møte ham som frelser eller som dommer. Ta imot Jesus i dag som DIN personlige frelser. I dag vil han frelse deg - i morgen kan det være for sent.

"Vår Herre Jesus skal åpenbares fra himlen med sin makts engler, med luende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium, de som skal lide straff, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet". (2. Tess.1 , 7-9).

Amen!


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2004 Willy Griis