Kampen om Sandheden
Artikler

Tidens tegn - ser de kristne dem?

af Willy Griis

Mat. 6:19-21: "Øjet er legemets lys. Er dit øje klart, er hele dit legeme lyst, men er dit øje mat, er hele dit legeme mørkt. Hvis nu lyset i dig er mørke - hvilket mørke!"

Mat.16:1-4: "Farisæerne og saddukæerne kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve bad de ham om at vise dem et tegn fra himlen. Men han sagde til dem: Ved aftenstid siger I : Det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød, og om morgenen siger I: Det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår I at tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonastegnet. Og han forlod dem og gik sin vej."

Mange kristne bygger deres tro på tegn og undere mere end på Guds Ord, Bibelen, og de hjælpes godt på vej af ledere, som ved, at det samler mange mennesker og der er stor sensation i dette, for menneskene i dag er sensationslystne. Men mange af disse tegn- og undergørere og åndeuddrivere, som har sat dette i fokus, vil en dag få en stor overraskelse. Jesus sagde jo til disciplene (Luk.10:10): "Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene." Her taler Jesus om glæden i frelsesvisheden. Den glæde har mange kristne mistet og det er et tegn på frafald i hjerterne. Jesus profeterede om, hvordan det vil gå dem, som flytter fokus fra Guds ords lys over til tegn og undere og profetier, hvor de selv gør sig til centrum for menneskenes beundring, så de rejser verden rundt for at høre dem.

Mat. 7:21-23: "Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! Til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!"

Paulus var en sand Herrens tjener, som ikke på nogen måde satte sig selv i centrum, men henviste til Guds ord og levede ydmygt iblandt menighederne. På sin rejse til Jerusalem tilkaldte han de ældste fra Efesos og sagde til dem (Ap.G. 20:32-36): "Nu overgiver jeg jer til Gud og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle dem, der er helliget. Sølv eller guld eller tøj har jeg ikke forlangt af nogen. I ved selv, at disse hænder har tjent til alt, hvad jeg og mine medarbejdere havde brug for. Jeg har vist jer, at ved at arbejde sådan bør man tage sig af de svage og huske på de ord, Herren Jesus selv sagde: Det er saligere at give end at få. Da Paulus havde sagt det, knælede han og bad sammen med dem." Dette sindelag har en sand Guds tjener. Paulus overgav dem til Guds nådes ord, som på den tid var det profetiske lys i gl. testamente, sammen med det profetiske lys, som Paulus havde modtaget af Jesus og viderebragt til menighederne.

Peter husker tilbage på, da han sammen med Jakob og Johannes var på forklarelsens bjerg (2. Peter 1:19-21): "Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Men først skal i gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften, for ingen profeti har nogensinde lydt i kraft af et menneskes vilje, men drevet af Helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud."

Morgenstjernen varsler en ny dag, en ny tidsalder, tusindårsriget, hvor Israel skal være de styrende iblandt nationerne med Jesus som konge. Denne åbenbarelse skal stige op i vore hjerter, dvs. blive et lys der skinner igennem os på et mørkt sted, dette sted er den fortabte menneskehed.

Daniel søgte i de profetiske skrifter efter Guds profetiske vilje. Dan. 9:1-3: "I Dareios første regeringsår - han var af medisk herkomst, søn af Ahasverus, og var blevet konge over kaldæernes rige. I hans første regeringsår blev jeg, Daniel, opmærksom på angivelsen i bøgerne af det åremål, Jerusalem efter Herrens ord til profeten Jeremias skulle ligge i ruiner, halvfjerds år."

Daniel begyndte at søge Gud under bøn og tryglen i faste i sæk og aske, for at Guds profetiske vilje måtte ske. Daniel bad i overensstemmelse med det profetiske ord og han fik besøg af en profetisk engel, som gav ham profetisk lys over langt mere end han bad om. Englen sagde til Daniel: Dan. 10:20-21: "Ved du hvorfor jeg er kommet til dig? Jeg tager nu kampen op med Persiens fyrste, og når det er forbi, kommer Grækenlands fyrste. Men jeg skal fortælle dig, hvad der står i sandhedens bog - ikke en eneste vil hjælpe mig imod dem, undtagen Mikael jeres fyrste."

Daniel fik en stor bønneopgave og blev medarbejder på verdensrigernes gang, som var forudsagt i sandhedens bog, det er en profetisk bog, som ligger i himlen, hvor alt, hvad angår fremtiden er nedskrevet i. De profetier, som er åbenbaret igennem Guds profeter og nedskrevet i gl. testamente kommer derfra. Jesus ikke bare kender denne bog, men har selv skrevet den. Vil vi være medarbejdere på Guds planer, da må vi bede Gud om profetisk lys, så vore bønner kan rettes ind efter Guds vilje, og det formår vi ikke i egen kraft. Rom. 8:26-27: "Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uusigelige sukke og han (Gud) der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje."

Det er Helligånden, som også er den profetiske ånd og han kender Guds profetiske vilje og kalder forbedere, for hvem han åbenbarer det profetiske ord, og indsætter i tjenesten, som medarbejdere på Guds frelsesplan. Israel mistede denne profetiske ånd på grund af deres ulydighed, så den profetiske røst forstummede de sidste firehundrede år før Kristus blev født. Ef. 4:30: "Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag."

Jer. 8:7: "Endog storken på himlen ved, når tiden er inde, duen og svalen og droslen passer selv tiden, når de skal komme. Men mit folk ved ikke, hvad Herren har krav på."

Sal. 74:9: "Vore egne tegn ser vi ikke, der er ikke mere nogen profet, ingen blandt os ved, hvor længe det skal vare."

Vi må spørge os selv, er det gået menigheden på samme vis? Er vi ikke længere medarbejdere på Guds profetiske plan? Kender vi ikke længere Åndens profetiske opgave, når det drejer sig om menigheden, Israel og nationerne? Er der bibelsk profetisk tavshed lige her før Jesu genkomst? Lad os ligesom Daniel bede om Guds lys over disse emner, så vi igen kan finde Guds vilje og blive medarbejdere efter Herrens planer, som er opskrevet i Sandhedens bog.

Mat. 24:5-8: "For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! Og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne."

De veer der her er tale om er veerne i åbenbaringsbogen, som er omtalte under den store trængsel, som er Guds vrede over Jorden på grund af menneskenes vantro og ulydighed. Da Jesus udtalte dette var Romerriget det eneste verdensrige med magt over hele den daværende verden. Land mod land og folk mod folk var ikke muligt, så måtte Romerriget først bryde sammen. Denne profeti var en fremtids profeti. Sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. De kendte på Jesu samtid til hungersnød og jordskælv, men sted efter sted og folk mod folk kræver en verdenspresse og fjernsyn for at det kan være et Guddommeligt vidnesbyrd for verdensbefolkningen, og det er det som er meningen med Jesu profeti, derfor gælder profetien endens tid.

Luk.17:26-31: "Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, (Bortrykkelsen, min kommentar) og syndfloden kom (Den store trængsel, min kommentar) og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede, men den dag, da Lot forlod Sodoma (Bortrykkelsen, min kommentar), regnede ild og svovl ned fra himlen (Den store trængsel, min kommentar) og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da menneskesønnen åbenbares."

Ez.16:49-50: "For dette var din søster Sodomas synd: Hun og hendes døtre levede i storhed, overflod og sorgløs tryghed, men rakte ikke de hjælpeløse og fattige hånden. De blev hovmodige og gjorde, hvad der var afskyeligt for mig. Da jeg så det, fjernede jeg dem.

Dette er jo også et billede på den sidste menighed på Jorden. Åb. 3:14-18: "Og skriv til englen for menigheden i Laodikea: Dette siger Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skabnings ophav: Jeg kender dine gerninger, du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm! Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig." Dette er den menighed, som skal gå gennem den store trængsel, de forpassede tiden for bortrykkelsen. Måtte du og jeg være som Noa og Lot, der blev bortfjernet før Guds vrede kom over de ugudelige mennesker.

Mat. 24:12: "Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste. Men den der holder ud til enden, skal frelses."

Lovløsheden gælder oprøret i menighederne imod de af Gud indsatte tjenere og ældste og den orden, som Gud vil i sin menighed. Man afsætter ældste og laver "præstestyrer", man organiserer efter eget hoved og styrer efter eget forgodtbefindende, helt ude af trit med Guds egen orden, som han har åbenbaret ved sine første apostle og profeter, som han satte til menighedens opbyggelse efter den tegning, som han gav Paulus, som også havde profetisk lys over den sidste tid.

2. Tim. 3:1-8: "Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud, i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. (Gudsfrygtens kraft er korsets evne til at døde kødet og alle dets begæringer, min kommentar.) Hold dig fra dem! Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende."

Den Norske Studiebibels kommentar til disse vers: Det er meget muligt at det Paulus her beskriver, er hændt i Efesus, hvor Timoteus befandt sig. Falske lærere trængte ind i hjemmene. De påstod at de havde ret til at undervise om deres egne fordærvelige meninger, uden at Herren havde sendt dem. Særlig fik de indgang hos kvinder, som havde seksuelle synder på samvittigheden. Uden tvivl har disse falske lærer lovet sine tilhængere, at de kunne forsætte deres syndige liv og alligevel være kristne. Disse mennesker lod som om de havde særligt interesse i at blive undervist, men det de var optaget af, var at finde noget nyt og sensationelt. Der var intet stabilt i deres gudsliv. Derfor kunne de heller aldrig forstå sandheden. De mistede evnen til virkelig at studerer Guds ord og finde frem til Guds vilje. Derfor lod de sig undervise af hvem som helst. At nogen af de falske lærer der underviste dem, var optaget af okkulte fænomener, synes at fremgå af næste vers. - Så langt studiebiblen.

Det Paulus profeterer om her, er at kødet kommer til at leve for fuld udblæsning i den sidste tid. Det gælder ikke kun verdensmenneskene, men går også langt ind i menigheden. Lovløsheden tager overhånd både politisk og erhvervsmæssigt. Korruptionen tager overhånd overalt. Pengene er den altdominerende magt og for dem kan der købes alt, mammon tilbedes og dyrkes. Politikerne, som lovenes skaber og myndighederne, som lovenes opretholder sættes til side for usle mammon. En dansk statsminister ved navn Poul Nyrup Rasmussen har udtalt, at 25 firmaer styrer verdenshandelen. På denne måde er den politiske magt sat ud af funktion, kapitalen overtager magten, også dette virker langt ind i menigheden. Tidsånden besmitter alt. Menneskeheden beredes til Guds og Lammets vrede.

1. Mos. 1:26-27: "Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske (have omsorg for, min kommentar) over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem."

En hersker efter Guds vilje skaber gode forhold for det, som er betroet ham, både når det gælder menneskene og naturen. Men en sådan hersker blev menneskene ikke, de gjorde oprør imod Gud og sluttede sig til den faldne Lucifer, som er ond helt igennem. Han som kaldes denne verdens fyrste. Jorden reagerede negativt på dette på Guds befaling, her skimter vi Guds vrede, som giver sig til kende i naturens oprør imod menneskene.

1. Mos. 3:17-19: "Til Adam sagde han: Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld, med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive.

Luk. 21:25-26: "Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes."

Mennesker er i vor tid grebet af angst og fortvivlelse, brugen af beroligende medicin er eksploderet i adskillige lande. Sundhedsvæsenet i Amerika diskuterer muligheden for at give antidepressiv medicin til alle amerikanere.

Himlens kræfter skal rystes! Vi skal se på disse ord.
Himmelen, har det græske grundsprogs ord "ouranos," som kommer fra rodordet "oros"/"uros" som betyder klippe eller sten. Uranium er også udledt af dette ord, ifølge Gyldendals fremmedordbog et radioaktivt, metallisk grundstof. Det er grundkraften i kosmos. Men ingen bibeloversætter har kendt til kernefysik og spaltning af uranet, da de skulle oversætte grundsprogsordet, som er oversat med himmel.

Kræfter, "dynameis," ifølge norsk studiebibel: I græsk filosofi betød dynameis, kraft. I den pythagoreanske lære om tallene, havde ordet sin plads. Her er der tale om en kraft som former kosmos.

Rystes, "saleuo" (fra ordet "salos" som betyder: splitte, kløve, spalte).

Vi ved jo at kernefysiske masseødelæggelsesvåben består af atomspaltning af uran. Det er spredningen af denne teknologi verdens nationer frygter. Mange lande mestre allerede denne teknologi. Det er frygten for at uranets kræfter skal spaltes, som er årsagen til menneskers frygt og som en dag skal blive til fortvivlelse og afmagt og rædsel.

Avisen BT skrev den 1/2-2003 en artikel under overskriften "USA truer med a-våben." Der findes en officiel version og en hemmelig version. Citat: Men i den hemmelige version, som i aftes blev afsløret af avisen The Washington Post, skriver George Bush under på følgende: USA forbeholder sig forsat retten til at reagere med overvældende styrke inklusive atomvåben, hvis vi selv, vores tropper eller vores venner og allierede bliver angrebet med massedestruktionsvåben af biologisk og kemisk art.-I dag vil Bush-regeringen hverken af- eller bekræfte historien. Citat slut.

DR nyheder skriver 30/1-2004: Ruslands kernevåben-styrker er ved at gøre klar til deres største øvelse i over 20 år, skriver avisen Kommersant. Ifølge bladet vil øvelsen omfatte affyring af flere ballistiske missiler og opsendelse af snesevis af store atombærende fly, der skal simulere at de er ude i en altomfattende atomkrig. Citat slut.

1. Kor. 15:51-53: "Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles, i èt nu, på et øjeblik, ved den sidste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles. For dette forgængelige skal iklædes uforgængelighed, og dette dødelige skal iklædes udødelighed."

Her har teologerne valgt at åndeliggøre "i èt nu" for på grundsproget står der: en atòmo! Den følgende sætning "på et øjeblik" udtrykker et tidsrum. Derfor kunne det også oversættes direkte som det står på græsk: "i en atomtid". Jesus kommer i en atomtid og bortrykker menigheden, før den store trængsel, som er Guds og Lammets vrede.

Forstår vi tidens tegn?

Åb. 9:13-15: "Den sjette engel blæste i sin basun, og jeg hørte en røst fra de fire horn på guldalteret foran Gud, sige til den sjette engel med basun: Løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Og de fire engle, som holdtes rede til den time og dag og måned og år, blev løst, så de kunne dræbe en tredjedel af menneskene."

Eufrat området er Irak og Iran. Da FN inspektørerne kom til Irak i 1991, efter Golfkrigen fandt de ca. 200.000 liter af nervegassen VX. Det er nok til at dræbe hele jordens befolkning. De fandt også sennepsgas og både VX og sennepsgassen var blevet brugt af Irak til at dræbe tusinder af kurdere i 1980'erne. Der blev også fundet tusinder af kemiske og biologiske våben. Vi har muligvis ikke set det sidste fra dette område. Sjiamuslimerne som udgør ca. halvdelen af Iraks befolkning kan muligvis gå sammen med deres trosbrødre i Iran og blive en kommende trussel i området og derved true verdensfreden. Frygten for at terrorister har biologiske våben, som er nemt at producere er et mareridt for alle verdens lande.

Ser vi det som sker i det der sker?

Amos 9:14-15: "Jeg vender mit folk Israels skæbne, de skal genopbygge de forladte byer og bo i dem, de skal plante vingårde og drikke vinen, de skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud."

Israel er et af de største endetidstegn, de begyndte at vende hjem til landet sidst i attenhundredetallet og blev erklæret for en nation i 1948 og de skal aldrig mere rykkes op.

Es. 52:22-23: "Dette siger Herren, din Herre og din Gud, som fører sagen for sit folk: Nu tager jeg det berusende bæger ud af din hånd, du skal ikke længere drikke af min vredes skål. For jeg rækker det til dine undertrykkere, dem som sagde til dig: Kast dig ned, så vi kan gå hen over dig. Du måtte gøre din ryg som den faste jord, som en gade for de forbipasserende."

Vredesbægeret rækkes nu til de nationer, som har forfulgt og undertrykt jøderne, vi er lige i overgangsfasen. Men Israel skal gennemgå endnu nogle hårde tider inden den totale udfrielse og velsignelse fra Gud.

Zak.12:3: "Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk (Guds vredesbæger over de 22 muslimske nationer med ca.1,8 milliard indbyggere, min kommentar) også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene (verdensnationerne under Antikrist, min kommentar) de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen."

Dette er det som kaldes Jakobstrængslen for Israel, to tredjedele af jøderne skal omkomme og derefter kommer deres messias, vores Jesus og knuser Antikrist. Men samtidig udgydes Guds vredesskåle over menneskene på jorden og de hjælper godt med selv.

Der sker store verdenskatastrofer og naturen vender sig imod menneskeheden. De styrende magter opgiver at styre. Åb. 6:15-17: "Og jordens konger og stormænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå?"

Mange kristne kan ikke tro, at Jesus lammet kan indeholde indestængt vrede og hævnfølelse, men Bibelen siger at der kommer en hævnens dag.

Rom.12:19: "Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren."

Rom.1:18: "For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed."

Rom. 2:5: "Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag ( Den store trængsel, min kommentar.), da Guds retfærdige dom skal åbenbares."

Johannes døber omtalte også denne vredesdag overfor farisæerne og saddukæerne. Mat.3-7: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at i kan flygte fra den kommende vrede." Så denne vredens dag var også kendt i Israel på Jesu tid.

Kol. 3:5-6: "Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn." Her må vi have Gudsfrygt i vore liv, at ikke vi skal rammes af Guds og Lammets vrede.

Menigheden af frelste er ikke bestemt til Guds og Lammets vrede.

1. Tes. 5:9-11: "For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør."

1. Tes. 4-17: "Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord."

Vi skal rykkes bort før Herrens vredesdag og altid være sammen med Herren Jesus Kristus, for så vidt vi lever i Kristus og ikke i kødets begær.

2. Kor. 13:5: "Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved i ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke prøve."

AMEN


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis