Det Gamle Evangelium

GARANTIEN FOR JESU GENKOMST!
PROFETIENS ÅND


af Willy Griis

Es. 46:9-10: “Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden ! For jeg er Gud, der er ingen anden, jeg er Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu ikke var sket.”

Vi skal som kristne kende Guds ord, men vi skal også kende historien, for Gud profeterer ind i historien, for at vi skal tro på ham. Han er historiens Gud. Ved at kende Gud i historiens gang får vi tillid til fremtiden, som er under Guds styrelse og ledelse. Vi får derigennem tillid til Gud selv og til hans søn Jesus Kristus. Åb. 9:10: ”For Jesu vidnespyrd er profetiens ånd.”

Kol. 1:15-17: ”Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlende og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham.” Jesus er hersker over al ting, for til ham er alt skabt og han kan gøre med det, hvad han vil, men han gør intet uden først at åbenbare det for sine profeter, Am. 3:7.

2. Pet. 1:16: ”For det var ikke udspekulerede fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egne øjne set Jesu majestæt.

Peter henviser her til åbenbarelsen på forklarelsens bjerg, hvor Moses og Elias viste sig og samtalede med Jesus, som blev forherliget for deres øjne og faderens røst lød: Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Peter påpeger at hans forkyndelse og undervisning ikke bygger på udspekulerede fabler, når han underviser om Jesu genkomst. Men at forkyndelsen byggede på profetiens ord.

1. Pet. 1:19: ” Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør i ret i at være opmærksomme på som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter.”

Morgenstjernen er Jesus, Peter taler om Jesu genkomst, som varsler en ny dag. Nemlig en ny tidsalder, 1000 års riget, hvor Jesus skal være konge på jorden. Mange vil betragte denne forkyndelse som fabler, men de som kender profetiens ånd vil fæste tillid til en sådan forkyndelse og leve i forventningen, ja, i håbet om hans snarlige komme. Fredskongen, den eneste som kan skabe fred på jorden.

1. Joh. 3:3: ”Enhver, som han dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.”

At rense sig selv betyder, at bryde med synden, derfor forsætter Johannes i vers 4 sådan: ”Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. I ved , at han blev åbenbaret for at bære vore synder, og der er ikke synd i ham. Enhver, som bliver i ham, synder ikke, enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.” Her tales om, at de som lever i håbet om hans genkomst ud fra profetiens ånd, de kan ikke leve i bevidst synd, om de gør det, så afsløres, at de kender ham slet ikke, uanset, hvor meget de har hans navn på deres læber og uanset, hvor meget de går til møde, deres hjerter er langt fra ham.

Hvad skal vi lære af profetiens ånd ? Vi skal lære Gud at kende, sådan som han i sandhed er ! Vi skal lære, at Gud ikke er en gammel langskæget godmodig bedstefar og vi skal lære, at hans søn er hans udtrykte billede, sådan som han er malet for vore øjne af Helligånden, profetiens ånd.

Ez. 26:1-5: ”I det ellevte år på den første dag i måneden kom Herrens ord til mig: Menneske! Tyrus (som er beliggende i Libanon, min kommentar.) hoverede over Jerusalem og sagde: Folkenes port (port betyder, det sted hvorfra folkene styres, min kommentar.) er brudt ned, den tilfalder mig, jeg vil mætte mig på dens ruiner. Derfor siger Gud Herren: Jeg kommer over dig, Tyrus, jeg fører store folkeslag imod dig, som havet rejser sine bølger. De skal ødelægge Tyrus mure og rive dens tårne ned, jeg fejer jorden i den bort og gør den til nøgen klippe. Derude i havet bliver den tørreplads for fiskenet. Jeg har talt, siger Gud Herren. Den skal blive til bytte for folkene, dens datterbyer inde i landet skal blive slået ned med sværd. Så skal de forstå, at jeg er Herren.”

1. Mos. 19:1 - Her står, at Lot sad i Sodomas port. Det betyder at Lot sad i ”byrådet” Det styrende råd over Sodoma. 1 Mos.28:16-17: ” Da Jakob vågnede, sagde han: Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Og han blev grebet af frygt og sagde: Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port.”

Jakob så i sin drøm stigen, hvor engle steg op og ned, og han kaldte oplevelsen frygtindgydende, hvorfor? Fordi han så himlenes port, Guds rådssted, hvorfra dommene udgår over Jorden, og over menneskene på jorden. 2. Tim. 4:1: ”Jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige.” Profetien fortæller, at Jesus kommer en dag synligt her til jorden for at oprette sit rige og hans hovedstad er Jerusalem nede i Israel, der er folkenes (nationernes) port. Derudfra skal nationerne ledes.

Jer. 3:17: ”Da skal Jerusalem kaldes Herrens (Jesus) trone og alle folk skal samles i Herrens navn (navnet Jesus) i Jerusalem. De skal ikke længere vandre i deres onde hjertes forstokkethed.” Tyrus hånede Jerusalems port, altså hånede den tanke, at ud fra Jerusalem skal verdens nationer styres. Derfor siger Herren: Jeg fejer muldet bort og gør Tyrus til nøgen klippe. Denne dom udgik fra himmelens port, som Jakob fik at se. Der er igennem tiden udgået mange domme over jorden fra himmelens port, hvor også Jesus sidder ved faderens højre hånd. Der er også domme, som er blevet holdt tilbage, fordi Jesus bad for os. Rom. 8:34: ”Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.” Der sidder altså et menneske i Guds råd, mennesket Kristus Jesus.

Profetien om Tyrus blev fremsat ca. 590 f. Kr. og byen Tyrus var ikke en hvilken som helst by. Den havde eksisteret fra ca. 2.750 f. Kr. altså fra lige efter syndfloden. Den var på sin herligheds tinde på Ezekiels tid. Den var den daværende verdens handelscentrum. Den var i handel med Tarsis, Aram, Armenien, Damaskus, Ægypten, Arabien og Sabas og mange flere. Handelsskibe fra alle nationer lå i Tyrus havn. Det var om den by profeten stod frem og sagde, at den skulle blive totalt udslettet og fiskernes garn skulle ligge til tørre på klippen. Ja, der blev sagt: Ez. 26:14: ”Jeg gør dig til en nøgen klippe, du bliver tørreplads for fiskenet, du skal ikke bygges op igen.”

Kort tid efter belejrede Nebukadneser, kongen over Babylonien, Tyrus og efter 13 års belejring indtog han byen og ødelagde den. Tilbage stod nu kun ruinerne. De byggede et nyt Tyrus ude i havet, 800 meter ude på en ø. De ville ikke opleve et sådant angreb igen, på deres by. Men Guds profeti var ikke helt opfyldt, den var ikke blevet til en nøgen klippe, da ruinerne stod tilbage.

258 år efter profetien, nemlig år 332 f. Kr. angreb Alexander, Grækenlands konge, det nye Tyrus. Da han kom ned til kysten så han den by han ville indtage ligge ca. 1 km. ude i havet. Han tog murene, resterne af tårnene, tømmeret og ruinerne af husene og byggede af dem en fast dæmning over til øen. Der skulle bruges så meget materiale, at selv støvet blev fejet op og smidt i havet. Guds profeti var nu fuldbyrdet!!

Zak. 9:3-4 og 5: ”Tyrus byggede sig en fæstning, ophobede sølv som støv og guld som gadeskarn. Men nu tager Herren den i besiddelse, han styrter dens ringmur i havet, og byen fortæres af ild. Ashkalon ser det og bliver bange. – Ingen sidder på tronen i Ashkalon.” Zef. 2:4: ”Gaza skal ligge forladt og Ashkalon blive til ødemark.” Ashkalon er omtalt 1290 f. Kr. hvor den blev erobret af Farao Ramses den 2.- År 701 f. Kr. blev byen erobret af Sankerib og dens konge Sidka bortført. På Jesu tid en storby. År 1270 ef. Kr. ødelagt af tyrken Sultan Beibars , opfyldt ca. 1800 år efter profetien blev fremsat. I dag et øde sted på kysten nord for Gasa. Hvorfor disse profetier og deres opfyldelser ? For at vi skal tro Gud, frygte ham og adlyde ham, så vi ikke skal dømmes på dommens dag og gå evig fortabt. Heb. 1:1-2: ”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne, men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.”

5. Mos. 18:18-19: ”Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab.”

Moses var en stor profet, som omgikkes Gud ”ansigt til ansigt” og dette er en profeti om Jesus Messias, som skulle fødes i Israel, når tiden var moden. Peter byggede sin undervisning på profetiens ord, som Paulus også kalder Kristi ord. Rom. 10:17: ”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” (Som er profetiens ord!!) Åb. 19:10: ”For Jesu vidnespyrd er profetiens ånd.”

Peters prædiken i Salomos Søjlegang: Ap. G. 3:17-24: ”Vel ved jeg, brødre, at i har handlet i uvidenhed ligesom jeres ledere, men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Derfor skal i omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud, så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit ( uden Romernes åg, eller profetisk sagt, det kommende antikristelige EU. Min kommentar.) og han skal sende den salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus, han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes (i 1000 års riget, min kommentar), som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Moses har jo sagt: Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå for jer, en af jeres egne, ham skal i adlyde i alt, hvad han forkynder for jer. Men enhver, der ikke adlyder denne profet, skal udryddes fra folket. Også alle de andre profeter, som har talt, både Samuel og de følgende, har forkyndt om disse dage.”

Peter forkynder, at om Jesus har profeterne talt og forudsagt, men han kalder også Jesus for en profet, og beviset på en profet er, at det han profeterer opfyldes. Luk. 21:20-24: ”Når i ser Jerusalem omringet af hære, da skal i vide, at dens ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, de, der er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i byen. For det er straffens dage, da alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Ve dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. For der skal komme stor nød over landet og vrede over dette folk. De skal falde for skarpe sværd og blive ført bort til alle hedningefolk som fanger, og Jerusalem skal nedtrampes af hedninger, indtil hedningernes tider er til ende.”

Jesus siger her: ”For det er straffens dage.” Her tænkes ikke på den store trængsel eller Jakobs trængselen, for da skal Israel ikke spredes ud i alle nationer igen, men da skal 2/3 dele udryddes og 1/3 del blive tilbage; Zak.13:8. De dage Jesus taler om her er Guds straf over Jesu samtid, fordi de ikke tog imod hans søn.

Mat. 23:34-36: ”Derfor, se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer, nogle af dem vi I slå ihjel og korsfæste, andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er udgydt på Jorden, lige fra den retfærdige Abels blod til blodet af Zakarias, Barakias` søn, som i dræbte mellem templet og alteret. Sandelig siger jeg jer: Det skal alt sammen komme over denne slægt.”

Senere bad de selv Gud sende straffen over dem i deres uforstand, Pilatus ønskede Jesus frikendt og vaskede symbolsk sine hænder og sagde: Jeg er uskyldig i denne mands blod. Mat. 27:25: ”Hele folket svarede: Lad hans blod komme over os og vore børn.”

Jesu profeti gik i opfyldelse i år 70, da den Romerske general Titus omringede Jerusalem for at indtage den og udslette den. Militærstrateger har aldrig kunnet forklare, hvorfor Titus efter at have omringet byen, trak sine tropper tilbage igen, væk fra byen og så igen efter tre dage omringe den igen og efter belejring indtage byen, ødelægge den og brænde Templet ned. Men grunden til det var profetisk, for Jesus havde sagt: Når i ser Jerusalem omringet af hære, da skal i flygte. Hvordan skal man flygte når byen er omringet? Derfor trak Titus sin hær tilbage og de kristne benyttede lejligheden til at flygte, så der var ingen kristne i byen da Titus indtog den og ødelagde den. Man mener at der var ca. 1 Million der omkom. Titus korsfæstede så mange Jøder, at man ikke kunne skaffe træ nok fra omegnen.

Jesus havde også sagt, at Jerusalem skulle nedtrædes af hedninger indtil hedningernes tider var til ende. Jerusalem blev indtaget af Israel i 1967. Hedningernes tider er ved at udrinde. Herren kommer snart. Profetien taler sit klare sprog også ind i vor tid.

1. Tes. 4:16-18: ”For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen (det var det Peter forkyndte i Salomons søjlegang) og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord.”

Der er ikke mange kristne der trøster hinanden med disse ord i vor samtid. Der er ingen håbets forventning i dag i Guds menigheder. Vi har mistet det profetiske lys. Vi har glemt glæden til den første opstandelse, hvor de som er i Kristus får lov at være med.

2. Tes. 2:3-6: ”Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være gud. Husker i ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så at han først åbenbares, når hans tid er inde.”

Denne fortabelsens søn der her omtales er Antikrist, den kommende leder af det genopståede Romerrige. Han bliver et overnaturligt menneske, hvis inteligens er af en anden verden, nemlig den dæmoniske verden. Den store danske bibellærer Skat Rørdam siger i sin bibelforklaring, at det er den genopståede kejser Nero personligt. Kan det være muligt, at han kan komme tilbage og virke på Jorden?

Mat. 27:51-53: ”Og se, forhænget i Templet flængedes i to dele, lige fra øverst til nederst. (Historieskriveren Josefus fra disciplenes samtid skriver at forhænget var 1,5 tomme tykt og at to okser ikke kunne rykke det over.) Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.”

Disse helliges legemer, som for længst var formuldede opstod og de gik i tjeneste i Jerusalem, ved det, at de viste sig for mange. Kan så ikke Nero opstå og gå i tjeneste for Satan om Gud giver tilladelse dertil? Paulus skriver: ”I ved også nu, hvad der er der holder igen, så han først åbenbares når hans tid er inde.” Dette henviser til Helligånden og menigheden eller Helligånden i menigheden. Vi kan nemlig ikke skille Helligånden fra menigheden, for til menigheden er Helligånden givet på Pinsedag. Vil Gud tage Helligånden bort fra Jorden, da må han tage menigheden med.

2. Tes. 2:7: ”For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes.”

Den eller det, som holder igen omtales som han og her henvises efter min bedste overbevisning til menigheden, som er Kristi legeme, med Jesus som hoved, salvet med Ånden. Altså Kristus på jord, som er menigheden. Når bortrykkelsen er sket og menigheden møder sit hoved i skyen, da åbenbares Antikrist på jorden. Det sker snart!! Blot skal han, der nu holder igen, først FJERNES. King James oversætter ordet fjernes med: Tages bort. Nemlig tages bort i skyen. Glæder du dig til denne dag? Den kommer snart. Det siger det profetiske ord. De som er beredt kommer med i den første opstandelse, og får deres herlighedslegemer.

Åb. 20:5: ”De andre døde kom ikke til live, før de tusind år var omme. Det er den første opstandelse.”

Hvor befinder disse andre døde sig? De befinder sig i dødsriget! Luk. 16:23-25: ”Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand (livets vand, det levende Guds ord, min kommentar.) og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede og Lazarus på samme måde det onde (der var ikke meget herlighedsteologi til Lazarus, min kommentar), nu trøstes han her, mens du pines.”

Her skulle den rige mand tilbringe sin tid indtil tusindårsriget er slut, så skal de døde opstå til dom, de som ikke kom med i første opstandelse. Åb. 20:11-15: ”Og jeg så en stor hvid trone og ham, der sad på den. For hans ansigt måtte både jord og himmel flygte, og der var ingen plads til dem. Og jeg så de døde, både store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, det er livets bog, og de døde blev dømt efter deres gerninger ifølge det, der stod skrevet i bøgerne. Og havet gav sine døde tilbage, og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt, enhver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen (Helvede, min kommentar.) Det er den anden død, ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.”

Den første død er døden i vore synder, den anden død er den evige fortabelse. Ved at tage imod i tro, Jesu forsoningsværk på Golgata, kan vi frelses fra både den første og den anden død. Joh. 5:24: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.”

Vi har i denne profetiske artikel set, at Guds udtalte profetier er gået i opfyldelse både i fortid og nutid, derudfra ved vi også, at fremtidsprofetierne vil blive opfyldte. Hvor står du kære læser i det profetiske lys? Er du på livets eller er du på dødens side? På frelsens eller på fortabelsens side? Kun du selv kan tage stilling til det profetiske ord. Men jeg vil opfordre dig til at tage stilling for Jesus, han kommer snart for at hente sin menighed og tiltræde sit kongedømme i Israel.