Kampen om Sandheden
Artikler

KRISTI LEGEME

Vi dannes til Kristuslighed i menigheden

af Willy GriisBygmestrene og bygningen
"For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning."
(1. Kor. 3:9-15).

I samme kapitel vers 17 uddyber Paulus for os, at bygningen er Guds Tempel og at Guds Ånd bor i os. En mark skal dyrkes, en bygning skal bygges og løbende vedligeholdes. Men hvem skal bygge bygningen? Paulus fortæller os i vers 10:

"Efter den Guds nåde, som blev givet mig, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvold, men andre bygger videre på den."

Her skelner Paulus imellem menigheden, Guds tempel, og tjenerne som arbejder med menigheden. Paulus kalder sig selv for bygmester.

"Den næste dag samledes folkets ledere, de ældste og skriftkloge i Jerusalem, ypperstepræsten Annas, Kajfas, Johannes og Alexander og de andre af ypperstepræstelig slægt" (Ap. 4:5.)

Peter og Johannes havde bedt for helbredelse til en lam mand ved den skønne port og tages derefter til fange og føres frem for Jødernes råd.

"Fyldt af Helligånden svarede Peter dem: "Folkets ledere og ældste! Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi, nazaræerens, navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved." (Ap. 4:8-12)

Peter kalder Israels ledere, ældste og ypperstepræster for bygmestre. De havde ansvaret for Guds menighed Israel. Peter peger her på grundvolden, som Paulus taler om, nemlig, der er ikke frelse i nogen anden. Paulus havde som bygmester lagt grundvold og siger til sine medarbejdere i 1. Kor. 3:12-14:

"Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er."

Et tempel af levende stene
Det er ikke ligegyldigt, hvordan Guds medarbejdere, Guds bygmestre, Guds tjenere bygger Huset, Templet op. Der findes en arbejdstegning, som skal følges.

"Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud, og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i Skriften: Se, i Zion lægger jeg en hjørnesten, udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar; men for dem, som ikke tror, er den sten, bygmestrene vragede, blevet hovedhjørnesten." (1. Pet. 2:4-7)

Vi skal som levende stene lade os opbygge af de tjenester, som Gud har sat i menigheden, men det kræves at tjenerne arbejder efter anvisningerne i Guds ord for at målet kan nås, som Gud har sat. Gud har besluttet, at der skal bygges et tempel og ikke et rundetårn (babelstårn).

"Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord." (Rom. 10:17)

Det er altafgørende, at det er Guds Ords åbenbarelse der bliver forkyndt, for vi bliver til det som vi hører. Menigheden dannes og formes efter den slags forkyndelse, som tjenerne afleverer. Er det guld, sølv, ædelsten eller er det træ, hø, halm. Der kom en mand forbi en byggeplads og så en håndværker slå med en stor hammer på en stor sten. Flere dage gik han der forbi og så den samme håndværker gøre det samme arbejde. Det vakte hans nysgerrighed, så han spurgte: Hvor skal denne sten placeres i bygningen? Håndværkerne svarede, det ved jeg ikke, for jeg har ikke set mesters tegning! Hvor mange tjenere arbejder, som denne håndværker?

"Så er Ida ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden." (Ef. 2:19-22)

Gud bor ikke i hvilken som helst slags bolig, eller hvilken som helst slags forsamling. Han bor ikke iblandt Jehovas vidner eller Mormonerne, selvom de påstår, at de samles om Jesus. De læser Bibelen forkert og opbygges derfor ikke til en Guds bolig i ånden. Heraf ser vi, hvor vigtig det er at høre den sande forkyndelse med den rette grundvold.

Apostles og profeters grundvold
Vi er opbyggede på Apostles og Profeters grundvold, for så vidt vi da har Apostle og Profeter iblandt os i dag. Vi er opbyggede til et helligt tempel. Grundsproget for tempel her er, Naon, som betyder, det allerhelligste. Vi er ikke forgården, vi er ikke det hellige, men det allerhelligste. Det var der, Gud åbenbarede sig. Det var der, pagtens ark befandt sig, nådesstolen, som Luther kaldte den.

Apostle og profeter er ikke en uddød tjeneste, men skal ifølge Paulus altid være i menigheden sammen med de andre tjenester, for at Guds bolig kan bygges op.

"Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op." (Ef. 4:11-12)

Vi kan ikke undvære nogle af disse bygmestre, om vi skal nå målet. Vi skal være under deres formynderskab. Apostlene er særlig vigtige for de er Guds husholdere, forvaltere:

"Sådan skal man betragte os: (kp. 3:22 Paulus, Apollos og Kefas) som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder; her kræves det så af forvaltere, at de findes tro.". (1. Kor. 4:1-3)

Vi har brug for forvaltere, som har fået Guds hemmeligheder åbenbaret til opbyggelse af menigheden.

Aposteltjenesten må stadig være i funktion
"Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: "Lad jer frelse fra denne forkvaklede slægt!" De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til. De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne." (Ap. 2:40-42)

Det var Apostlenes lære som dannede grundlag for de andre tjenesters undervisning. Vi har måske den tanke, at det her drejer sig om de tolv apostle og Paulus, som alene havde læren, åbenbarelsen fra Gud, men sådan er det ikke. Gud kaldte stadig apostle i menigheden.

"Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det..." (Ap. 14:14)

Her var Barnabas også blevet kaldet til apostel. Timoteus blev også kaldet som apostel. Det kan vi se i 1.Tess. 1,1. Brevet er skrevet som en hilsen fra Paulus og Silvanus og Timoteus. Vi får bekræftelsen i 1. Tes. 2:6:

"Vi søgte heller ikke anerkendelse hos mennesker, hverken hos jer eller andre, og det skønt vi som Kristi apostle havde ret til at ligge jer til byrde."

Paulus advarer imod falske apostle, denne advarsel var unødvendig om ikke Gud stadig kaldte apostle i menigheden

"Hvad jeg gør, vil jeg stadig gøre for ikke at give dem, der søger det, anledning til at være stolte af at de er som vi. De er falske apostle, troløse arbejdere, der giver sig ud for at være Kristi apostle." (2. Kor. 11:12-13)

Paulus var bygmester for Guds menighed, han oprettede menigheder efter Guds mønster, efter Guds frelsesplan.

"I hver menighed udpegede de derpå ældste for dem, og efter bøn og faste overgav de dem til Herren, som de var kommet til tro på." (Ap. 14:23)

Disse ældste, som ikke var indsat efter demokratisk valg, men af apostlene, var nu ansvarlige for Guds menighed og for apostlenes lære. Titus som også var udkaldet apostel arbejdede på sammen måde.

"Når jeg lod dig blive tilbage på Kreta, var det, for at du skulle ordne, hvad der endnu stod tilbage, og indsætte ældste i byerne, sådan som jeg havde pålagt dig det." (Tit. 1:5)

Hvordan står det til i din menighed?
Bygger vi stadig i dag menigheder på apostlenes lære, efter det mønster som Gud har åbenbaret i sit Ord? Der er i dag menigheder, som har afskaffet ældsterådet og "pastorerne" har overtaget magten og kalder menigheden for en pastorstyret menighed. Det er ikke efter Guds frelsesplan. Fraviger vi Guds åbenbarelse kan vi ikke opbygges til et Guds tempel i Ånden.

"Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er". (1. Kor. 3:12-13)

Hvordan står det til i din menighed, kære læser. Er den bygget efter Guds mønster på Apostles og Profeters grundvold og med ældste som ansvarlige for apostlenes lære? Hvis ikke, når vi så målet?

"... for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning, at opbygge Kristi legeme, indtil vi alle når frem til at være ét i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde, så vi ikke mere skal være umyndige, der kastes og drives hid og did af alle mulige lærdomme, efter som vinden blæser, ved menneskers terningespil, når de underfundigt forleder til vildfarelse." (Ef. 4:12-14).


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2006 Willy Griis