Kampen om Sandheden
Artikler

Hvordan Gud Former vore liv: Hans ild og hans hamre

af M. Spencer Johnson

"Men al nådes Gud, som kaldte jer til sin evige herlighed i Kristus Jesus, Han vil, efter I en kort tid har måttet lide, selv fuldt ud berede, bekræfte, grundfæste jer!"
1. Peter 5.10

"Mange skal sigtes, renses og lutres..."
Dan. 12:10

Der er mange steder i Guds ord, som klart viser os de metoder, Gud Helligånd bruger for at prøve og rense sine redskaber. De mennesker, som Gud ønsker at bruge på en speciel måde, må igennem større prøvelser og dybere lidelser, for at fjerne de ting, der kan rokkes, så de ting, der ikke kan rokkes, skal blive bestandig (Hebr. 12: 27). Det at blive »rokket« er ikke behageligt, og fordi vi knurrer og undrer os over Guds handlemåde med os, hindrer vi ofte Gud i hurtigt at fuldføre sin rensende gerning i os. Hvis vi blot ville holde vore øjne fæstede på »den evige vægt af herlighed,« da ville vi samarbejde med Gud om at bringe den efterfølgende velsignelse ind i vore liv og i vor tjeneste. Og vi ville komme til den erkendelse, at det, der forekom os så mørkt, og som ingen viste forståelse for, blev vor største velsignelse. Gennem evighedernes evigheder skal vi se tilbage på disse »ildprøver« som de tider og steder, hvor vi lærte Guds hjerte at kende som aldrig før; hvor Hans uendelige magt blev udøvet, og Hans rige hjælpekilder åbenbaret for os. Vor Fader viser en så vidunderlig kærlighed og dømmekraft, når det gælder vore prøvelser, at Han ikke vil lade ovnen blive en smule for hed for os. Han ved, hvad vi kan tåle, og med sin guddommelige medfølelse ser Han til og iagttager omhyggeligt enhver forandring, indtil Han ser sit eget velsignede billede afspejlet i os - og arbejdet dermed fuldført.

Når vi renses gennem ild
Hvorfor frygter vi ilden, for »Gud er ilden« (Hebr. 12: 29), og »Gud er kærlighed« (1. Johs. 4: 8)? Han har kun en hensigt med at prøve os, og det er at give os lejlighed til at »stå prøve« (2. Tim. 2: 15) over for Ham, for at vi kan blive Ham »til glæde, til pris og ære« (Jer. 33: 9). Han længes efter at kunne »glæde sig over os med fryd« (Zef. 3: l 7). Men det kan Han kun, når Han ser sin Kristus genspejlet i os, og derfor lader Han ilden brænde og brænde, indtil hele vort selvliv med dets naturlige tilbøjeligheder, fordomme og rastløshed er blevet fortæret gennem en dybere erkendelse af korset. Lad os - som en opmuntring - huske på, at det kun er det ædle metal, der kan bestå ildprøven uden at tage skade. Vi læser i 4. Mosebog 31: 22-23, at der var visse ting, der ikke kunne »gå gennem ild.« Disse skulle derfor renses ved en mere skånsom proces - vaskes i vand - det vil sige i ». . vandbadet ved Ordet..« (Ef. 5:26). Så hvis din kærlige Fader har udvalgt dig til at få tildelt større ære: en ovn, der er »ophedet til overmål« (Dan. 3:22), så frygt ikke, men tro blot. Han har dig i sit hjerte, føler for dig, og:

»De lidelser, Gud velsigner, er til gavn for dig, de goder, Gud ikke velsigner, er til skade. Alt, hvad der forekommer os svært, er for det gode, når det er i Hans kærlige vilje.«

»Thi af nåde blev det jer givet for Kristi skyld - ikke blot at tro på Ham, men også at lide for Hans skyld.« Fil. 1:29.

»Sin kasteskovl har Han i hånden...« Matt. 3: 12, og Han har endnu aldrig taget fejl. Og vi har Hans løfte, som aldrig har svigtet: »Han . . . bryder ej knækket rør og slukker ej rygende tande (dvs. noget skrøbeligt).« Es. 42:2-3.

Når vi udhamres
Der findes endnu et lutringsværktøj, som Gud i vidt omfang bruger med samme mål for øje - nemlig, at Han kan have »velbehag i dig« (Es. 62:4-5) og gøre dig »såre dejlig« (Ez. 16: 13) med sin egen skønhed (v. 14) - og det er Hans »hammer«. Lad os nu vende os til 2. Mosebog 25: 18-36 samt 37: 7 -17. Vi har her to beretninger om de samme ting. Vi ser, at »keruberne« skulle laves af »drevet (udhamret) guld«, og at de skulle formes ud af sonedækket (nådestolen) således, at de var i et med sonedækket ved begge ender. »Keruberne« symboliserer dem, der har overgivet sig helt til Gud og til Hans vilje, hvad end Hans vilje måtte være. Er »keruberne« ikke de samme som de »fire levende væsener« i Ezekiel kap. l, og de »fire livsvæsener« i Johannes' Abenbaring kap. 4? Der er følgende forskelle: »Keruberne« i 2. Mosebog synes at give os et billede på stilhed, fred og tilbedelse, idet deres ansigter først rettes mod »nådestolen« - optaget af. Jesus Kristus - og derefter mod hinanden, hvilket giver os billedet på enhed og samhørighed med alle Guds børn. De »fire levende væsener« i Ezekiel giver os et billede på Helligåndens virke - en tjeneste, som kontrolleres af »den indre And«, og som udføres i villig lydighed (v. 12), strålende klarhed (v. 13-14) og i dyb ydmyghed (v. 8 og 11). De »fire livsvæsener« i Johannes' Abenbaring kap. 4 giver os billedligt den endelige velsignelse og hvile »i kreds omkring tronen« (v. 6). Uophørligt synger de til ære og pris for Herren (v. 8 og 5:8-10), og deres sang udspringer fra glade, tilfredsstillede hjerter: »Værdig er du, Herre!« »Keruberne« blev lavet af purt guld i drevet arbejde. Guld symboliserer altid den guddommelige natur. I 2. Pet.l : 4 læser vi, at vi skal ”få del i guddommelig natur,” og i l. Johs. 3: 2, at vi skal »blive Ham lige.« Det »drevne arbejde« - altså arbejde, hvor hammeren brugtes - var nødvendigt for at gøre keruberne fri for ujævnheder i lighed med det »fine hvedemel«, som brugtes ved afgrødeofferet (3. Mos. kap. 2). Således er Herrens natur også. Der er ingen ujævnheder eller hårdhed - kun ». . . Kristi sagtmodighed og mildhed.« 2. Kor. l0:1. Hammeren er nødvendig i vore liv for at gøre os bøjelige og fintmærkende over for Hans berøring. Vi er fulde af vore egne lyster og ideer, og Helligånden kan ikke virke igennem os, før hammeren har gjort sit værk. Det er de brudte ting, Gud kan bruge. Det var en »brudt Jakob«, der blev patriark (1. Mos. 32: 28); det »brudte brød«, der gav mad til tusinder (Mark. 8: 6), den »brudte krukke«, der udløste salvens duft Johs. 12:3) samt de »brudte krukker«, der åbenbarede lyset (Dom. 7: 17-20). Frygt ikke Hans hammer, thi det er den naglemærkede hånd, der holder om den!

Guds seks hamre
Der er seks forskellige slags hamre, som Gud håndterer eller tillader at blive brugt, for lad os altid huske på, at Gud aldrig vil godkende det i vore liv, som Han ikke får lov til at blive Herre over.

1. Guds ord (Jer. 23:29). Det er gennem sit ord, Gud ransager os. Det er også gennem sit ord, Han giver sig selv til os. Men før Han kan gøre dette, må Guds And lede os til at anvende Ordet i vore liv. Vore vaner, vore forbindelser, vore metoder og vor undervisning må være i overensstemmelse med Ordet. Den sande, af Ånden oplærte, troende vil give afkald og lægge alt det fra sig, der ikke kan måles eller vejes i henhold til denne guddommelige målestok.

2. Guds røst (SI. 29:4-9). Denne røst, som kommer enten gennem Ordet eller direkte, splintrer de stærke cedre. Undertiden kommer røsten som »den stille, sagte susen«, der påvirkede Elias på bjergsiden (1. Kong. 19:12), og undertiden i klare og overbevisende toner, som da Gud talte til Adam og Eva - og til Kain (1. Mos. 3:9 og 4:9).

3. Letfærdig tale (Jer. 20:1-10 og 18: 18). Åh, hvor folk dog snakker! Og hvor de dog taler nedsættende om og dømmer hinanden. Men er det mon ikke sådan, at Gud somme tider er nødt til at åbenbare nogle skjulte fjender for os, som er farligere for vort åndelige liv end alt andet? Se 5. Mos. 8:20. Snak, falske rygter, forkerte gengivelser og misforståelser vil føre os til Gud, således at Han kan »få os derhen«, hvor Han kan retfærdiggøre os. »Intet våben, der smedes mod dig, skal du', hver tunge, der trætter med dig, får du dømt.. .( Es. 54: 17. ) Det er hårdt nok at bære al den talen på en naturlig måde, når det er verdens børn, der snakker om en, men når det kommer tættere på, og det er

4. De lunkne kristne, der anklager, ja så behøver vi i sandhed Guds nåde for ikke at blive fuldkommen knust. Hvis du lever dit liv i Guds lys, så vidt du forstår det, og der intet er mellem Gud og dig, og der så kommer en eller anden selvtilfreds Herrens tjener og slynger løgne og falske beskyldninger lige op i ansigtet på dig, da får du virkelig brug for at klynge dig til Herren. Du skal ikke selv foretage dig noget, men som der står i 2. Mos. 14: 14 skal du blot tie og lade Herren stride for dig. Desuden må du bede Gud ransage dig dybt i dit indre. Mon Han skulle se et underfundigt begær efter at behage andre kristne, siden Han tillader »denne hammer« at ramme dig? Vær stille for Gud og lad Ham svare. »...jeg strider mod dem, der strider mod dig...« Es. 49:25. Du er Guds barn, og alt, hvad der berører dig, berører Ham - så forhold dig rolig og vær stille.

5. Vore nærmeste (Mark. 3: 21) . Vore egne børn og vor familie, dem vi mest af alt ønsker at påvirke og hjælpe, når det gælder det åndelige, synes ikke at ville lade sig påvirke. Det er, som om de ikke ønsker at modtage noget fra os. Frygt dog ikke - fortsæt med at bede, og lad dit liv være i overensstemmelse med dine bønner. Guds løfter er til at stole på. » Tro på Herren Jesus, så skal du blive frelst, du og dit hus« (Ap. G. 16:31). Lad vor eneste bekymring være, at vi ikke er en anstødssten for dem, så vil Gud gøre resten.

6. Vore omstændigheder (1. Mos. 42: 36). Måske udgør disse de mest almindelige hamre, som Gud anvender til sit drevne arbejde. Men lad os tage vare på, at vi er der, hvor Gud ønsker, at vi skal være, samt at vi er absolut lydige over for Ham, uanset hvad det måtte koste. Da vil vi se, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud (Rom. 8:28). »Herren, vor Gud, den Almægtige, har tiltrådt sit kongedømme.« Johs. Åb. 19: 6. Derfor sker der os ikke noget ved en fejltagelse eller uden et guddommeligt formål - til gavn for os. I enhver kritisk situation og under de mest ugunstige omstændigheder har Gud magt til i rigt mål at give os al nåde, som Han også gør det i de lyse og glade stunder. Det eneste, vi skal gøre, er at se op, så vi ikke bliver indhyllet i de dagligdagens »skyer«, som vil skjule Hans åsyn for os. Gud elsker os for meget til, at Han lader omstændighederne skade os unødvendigt. Han renser og beskærer os blot, og Han bruger skyen såvel som solskinnet til at nå sit evige mål med os.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2006 Willy Griis