Kampen om Sandheden
Artikler

HELLIGGØRELSE - det andet nådeværk

"Dit ord er Sandhed"


Apostolisk Tros Mission

Ved Jesu Kristi blod modtager vi helliggørelse, et andet, bestemt nådeværk, forskelligt fra frelsen. "Derfor led Jesus uden for byporten, for at han kunne hellige folket med sit blod." Hebr. 13:12. Det er blodet, som renser og gør hellig. "Jesu, Hans Søns, blod renser os fra al synd." 1. Joh. 1:7.

Guds ord lærer, at syndens natur er af dobbelt art: synd, der begås og iboende synd. Benævnelserne "udslette", "tilgive" og "forlade" henviser til den begåede synd, mens udtrykkende "lutre", "rense" og "helliggøre" viser hen til den iboende synd.

Genfødelse

Du kan ikke blive ved med at synde og angre samtidig med at kalde dig frelst; du er kun vakt. Hvis du virkelig er frelst, er synden taget ud af dit liv. Ved omvendelse eller genfødelse bliver alle begåede synder tilgivet. Vor sjæl er retfærdiggjort, født af Gud, indplantet i Guds rige, og vi bliver nye skabninger. 2. Kor. 5:17. Vi får Åndens vidnesbyrd i hjertet: "Ånden selv vidner sammen med vor ånd, at vi er Guds børn." Rom. 8:16. "Men vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os." 1. Kor. 2:12.

Hvis du siger: "Når jeg er blevet helliggjort, bliver jeg i stand til at leve uden at synde," da er det frelse, du trænger til. "Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd." Joh. 3: 6-9. Når du er virkelig frelst, er synden taget ud af dit liv, og du behøver ikke at give efter for vrede. Til tider føler du måske et indre oprør, men du har kraft til at stå fjenden imod.

Nedarvet fordærvelse

Jesus tilgiver og udsletter de synder, vi har begået livet igennem, hvorimod den nedarvede iboende synd bliver renset bort, tilintetgjort ved det andet nåde-værk. Vi er ikke ansvarlige for arvesynden, før vi bliver oplyst om den, for vi kan ikke omvende os fra synd, vi ikke har begået. Vore første forældre faldt og solgte deres førstefødselsret, og deres ulydighed mod Gud bevirkede, at den menneskelige natur blev syndig, falden.

Når en synder kommer til Kristus og bliver frelst, afskæres syndens frugter, og Åndens frugter kommer til syne. Men inde i hjertet findes endnu syndens rod, eller ophav, som før eller senere giver bryderi, og det bliver nødvendigt at vende sig til Gud og få den gamle rod, den adamitiske natur rykket op. Matt. 15:13.

David indså nødvendigheden af hjertets renselse: helliggørelse, da han bad: "Tvæt mig fuldkommen ren for min skyld og rens mig for min synd... Se, jeg er født i misgerning, min moder undfangede mig i synd... Rens mig for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne; Sl. 51:4,7,9.

Det helliggjorte liv

Helliggørelse bevirker, at livet leves i stadig sejr og i fuldkomment samfund med Jesus Kristus; der er en hellig enhed mellem din sjæl og Gud. "Thi både den, som helliger og den, som helliges, har alle samme Fader." Hebr. 2:11. Han hersker enevældigt i dit hjerte: Kristus, Helliggøreren, den mægtige Gud, Fredsfyrsten. Han bringer sabbatshvile til din sjæl, og du kan gå ind til absolut hvile i Gud. "Altså står der endnu en sabbatshvile tilbage for Guds folk." Hebr. 4:9.

Helliggørelsen sætter dig ind på hellighedens vej, den ubesmittede, rene, hellige vandring med Gud. Syndere bliver overbevist, når du bringer budskabet om Jesus, og det er underfuldt at have Helliggøreren i sin sjæl. Det bringer hunger til andre, når de ser helliggørelsen levet ud dag efter dag under alle forhold og omstændigheder. Himlen er i din sjæl, og dit liv holder mål med det trettende kapitel af 1 Korinterbrev.

Tegn på kødelighed

Findes der i hjertet oprør og irritabilitet, er du ikke helliggjort. Bliver du fornærmet, når nogen udæsker dig, strider for egne meninger eller egen vilje, er du ikke helliggjort. Du ved bedst selv, om der viser sig rejsning af vanhellig natur i dit hjerte, og er det tilfældet, bør du omgående søge helliggørelse.

Hvordan virker din helliggørelse under prøvelser? Læg mærke til, hvordan du reagerer, og det vil vise sig, om du ejer denne erfaring. Har du den, er du ikke i tvivl, for du har vidnesbyrdet i dit indre og livet i det ydre, som gør det muligt at vide, om du har en utvivlsom helliggørelses-erfaring. Er du derimod i tvivl om det, er det bevis på, at du ikke har den.

Hvordan opnås helliggørelse?

Indvi dit liv og giv Gud dit alt. Læg det på alteret, og gør din indvielse i overensstemmelse med Guds ord. Fremstil dit legeme som et levende offer, hvilket er "jeres åndelige gudsdyrkelse". Underkast dig Ham med hele din sjæl og hele dit liv og sig: "Gud, for altid overgiver jeg mig til dig; jeg lægger mit liv ned for dine fødder." I det øjeblik en sjæl vil gøre en fuldstændig indvielse, renser Gud hjertet. Kristi blod virker ved troen, og Ånden vidner i dig, at værket er sket; syndens rod er rykket op ved Guds Søns fuldkomne offer, og selve syndens natur bliver tilintetgjort ved Kristi blod.

Tusinder har oplevet det

David blev helliggjort, da han bad: "Rens mig for synd med ysop, tvæt mig hvidere end sne... skab mig, o Gud, et rent hjerte." Sl. 51:9,12. Jakob blev helliggjort, da han kæmpede med engelen og sejrede, Esajas, da ilden fra alteret berørte hans læber.

Det var denne erfaring, som tog martyrerne gennem ilden, idet de lovpriste Gud, mens flammerne slog op omkring dem. Gud har udført det samme værk i millioner af mennesker, som er gået forud, og stadig oplever mange denne hellige erfaring.

Utallige kan i dag vidne om, at de før havde oprør i deres indre, den medfødte syndenatur, men at Kristi blod rykkede den op med rode. Stadig helliggør Gud mange ved det andet, bestemte nådeværk, så de overalt kan vidne derom og leve livet i fuld helliggørelse.

Det er af største betydning at have denne mægtige kraft i sin sjæl dag efter dag uden lyst til andet end Kristus og Hans vilje.

Alle sande troende længes derefter

Hvis du vil være en sand, bibelsk kristen og leve et fuldt ud helligt liv, må du erkende dit behov for kraften i Jesu blod. Du vil længes efter og af hele hjertet søge helliggørelse. Betal prisen, giv slip på alt og læg det på offeralteret; da sender Gud ilden, den gamle, ægte, bibelske erfaring.

Kraften fra det høje

Men Gud har i denne Helligåndens tidsalder tilvejebragt en erfaring, endnu mere underfuld end helliggørelsen: udgydelsen af "Sildigregnen". Han har sendt Talsmanden, den tredje person i Treenigheden, for at vi fra Himlen kan salves til den gerning, som Gud har kaldet os til. Det er Faderens løfte: dåben med den Helligånd og ild, den samme, som Pinsedag faldt på disciplene.

Om du vil modtage den Helligånds dåb, må du følge Jesus til det sidste, følge Ham i genfødelsen, følge Ham i helliggørelsen, gå ud til Ham udenfor lejren og bære Hans forsmædelse, følge Ham til himmelfarten og adlyde Hans befaling: "Men I skal blive her i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje." Luk. 24:49.

"Men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, indtil jordens ende." Ap. G. 1:8.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005 Willy Griis