Kampen om Sandheden
Artikler

Er du blevet født på ny?

"Dit ord er Sandhed"


Apostolisk Tros Mission

Jesus sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny." Joh. 3:3. Disse ord blev sagt til Nikodemus, en farisæer og jødisk rådsherre, en fremtrædende leder på Kristi tid. Denne mand kom til Jesus om natten for at spørge om frelsens vej. Hvad betyder det at blive født på ny? Den nye fødsel er en bogstavelig indtræden i et nyt liv, et liv i direkte modsætning til det liv, vi før levede.

Englen, som forkyndte Kristi komme, sagde: "Ham skal du give navnet Jesus, thi Han skal frelse sit folk fra dets synder." Matt. 1:21. Det menneske, som er frelst af Gud ved Jesus, er frelst fra synd, og så længe Jesus ejer hjertets trone, er der sejr over synden. "Enhver, der bliver i Ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set Ham eller kendt Ham." 1. Joh. 3:6.

Når man i tro på forsoningens blod kommer til Gud og med et angrende, sønderknust hjerte bekender sine synder, da vidner Guds Ånd, at værket er gjort. I det øjeblik er man født på ny, født af Gud, ikke af den forgængelige sæd, men af den uforgængelige, som lever og bliver evindelig. "Deraf kender vi, at Han bliver i os: af den And, Han har givet os." 1. Joh. 3:24.

"Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed." Joh. 13:35. Den, som er født på ny, ejer en stadig fred og glæde; bevidstheden om skyld og fordømmelse er borte, og syndebyrden er forsvundet. Du er vir¬kelig gået over fra død til liv, overført fra mør¬kets rige til Guds rige. Dit navn er indskrevet i Himlen, og kilden med levende vand, som Jesus taler om, vælder frem fra din sjæls dyb. "Da vi nu er retfærdiggjorte af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus." Rom. 5:1. "Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus." Rom. 8:1. "Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i Himlene." Luk. 10:20.

Syndige vaner falder bort, nar Jesu blod har gjort sin gerning. Vaner, som før holdt sjælen fangen, forsvinder og kommer ikke tilbage, så længe den troende bevarer sig lydig og tro mod Gud. Morfin, opium, tobak, hor, utugt og andre laster bliver fuldkommen udryddet. Du afskyr sådanne ting. Synd har ikke mere herredømme over dig. Guds nåde omskaber dit liv; du bliver en ny skabning i Kristus. "Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til" 2. Kor. 5:17. "Alt det, som er født af Gud, sejrer over verden." 1. Joh. 5:4.

Kærligheden til verdens ting falder bort: teater, kortspil, basarer, udstillinger, selskaber, usøm¬melig klædedragt, smykker, vanhelligelse af søndagen, verdslig omgang, loger og klubber, Alt dette er af verdslig natur. "Den, der gerne vil være verdens ven, gør sig altså til Guds fjende." Jak. 4:4.

"Thi kødets attrå er døden, men Åndens attrå er liv og fred. Kødets attrå er jo fjendskab imod Gud. thi det bøjer sig ikke under Guds lov, og det kan heller ikke gøre det." Rom. 8:6-7. "Skik jer ikke Lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne." Rom. 12:2.

Beviserne for den nye fødsel er afsky for synden og verdslige ting. "Elsk ikke verden, ej heller det, der er i verden! Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham." 1. Johs. 2:15. "Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed, afholdenhed mod sligt er loven ikke." Gal. 5:22-23.

Guds kærlighed er udøst i hjertet ved Helligånden. Alt had og ondskab er borte. Et Guds barn elsker endog sine fjender. En, som virkelig er født af Gud, ønsker straks at rette sit liv op. Hvis han har forurettet sine medmennesker, bedraget eller stjålet, vil han bekende det for dem og yde erstatning, så vidt det er muligt. Frelsen vil bevare ham fra at lyve, bedrage, stjæle, efterlade ubetalte regninger og fra at drage fordel at andre.

"Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at Han må forbarme sig, til vor Gud, thi Han er rund til at forlade.« Es. 55:7. »Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv." Joh. 3:16.

Synden kom ind i verden ved vore første forældres fald og drev dem bort fra Guds nærhed. Ved ulydighed blev menneskene syndere. "Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud." Rom. 3:23. Alene Kristus var uden synd. Kun Kristus har magt til at tilgive synden og frelse fra dens magt. Synd medfører forbandelse: "Den sjæl der synder, den skal dø." Ezek. 18:4. "Syndens løn er døden." Rom. 6:23. "Hvad et menneske sår, det skal han også høste." Gal. 6:7. "Dødens brod er synden." 1. Kor. 15:56.

Der er kun en vej ud af synd og Satans trældom. Det er gennem Jesus Kristus. Forløseren, den eneste mellemmand mellem Gud og mennesket. "Hvis vi bekender vore synder, er Han trofast og retfærdig, så Han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed." 1. Joh. 1:9 og "Er Eders synder som skarlagen, de skal blive hvide som sne." Es. 1:18b.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005 Willy Griis