Kampen om Sandheden
Artikler

Efter døden - hvad så?

af J. van Impe

Lykkelig den mand, der tror på Jesus Kristus som sin personlige Frelser, og som derfor kan sige: "For mig er det at leve Kristus, og det at dø en vinding." Fil. 1:21. Han "vil hellere vandre bort fra legemet og komme hjem til Herren." 2. Kor. 5:8. Lykkelig den mand, som når han er sammen med hele sin familie, kan se sig om og sige: "Vi kender alle Herren; hvad der end sker, skal vi mødes igen." Salig den, som kan sige: "Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig." Sl. 23:4.

Men tænk på de millioner, der ikke har noget håb, og som spørger: "Hvad vil der ske med mig? Jeg er i tresserne, i halvfjerdserne. Efter alt at dømme skal jeg snart dø. Findes der en Himmel? Findes der et Helvede? Hvad er der efter tilværelsen her?"

Folk kan ikke lide tanken om død, dom og evig fortabelse i Helvede, derfor lytter de til enhver ny "isme" eller kult, som siger, at der ikke findes et sådant sted. Min bibel fortæller mig, at der i de sidste dage vil fremstå religiøse ledere, som vil blive fulgt af store skarer, fordi disse ledere fornægter sandheden om Bibelen, om Himmel og Helvede, om Jesus Kristus og andre sandheder.

I Ap. G. 20:29 siger Paulus: "Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare hjorden." Og i 2. Tim. 3:13 siger han: "Onde mennesker og bedragere kommer længere og længere ud i det onde; de fører vild og farer vild." Også Peter advarer os med disse ord: "Men der optrådte også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv. Mange vil følge dem i deres løsagtighed, så sandhedens vej for deres skyld vil blive spottet." 2. Pet. 2:1-2. Jeg kunne nævne en hel hær af sådanne ledere.

I de sidste halvtreds år er der opstået sekter, som siger: "Vi tror ikke på et Helvede. Kom og slå følge med os!" Og store skarer følger dem. 70% af en gruppe adspurgte præster sagde for nylig: "Vi tror ikke på et Helvede." Men uanset om alle andre benægter det, så har jeg en bibel, hvori jeg alene i Det nye Testamente læser 162 gange. at der findes et sådant sted, og "jeg har den tillid til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt." Ap. G. 27:25. "Gud må stå som sanddru, om så hvert menneske er en løgner." Rom. 3:4.

Helvede er ikke graven
Den mest populære, men også den farligste gruppe, når det drejer sig om dette emne, er Jehovas Vidner. De ler ad læren om den treenige Gud. De underordner Jesus under Faderen og kalder Ham Mikael, ærkeengelen. De fortæller folk, at Helvede betyder graven, og mange tror dem, fordi de ikke kender Bibelen.

De kommer til din dør, og så snart de er indenfor, siger de: "Ved du, at der er to græske ord `hades' og `gehenna', de er begge oversat Helvede og betyder intet andet end graven?" De siger også, at det hebraiske ord "sheol" i Det gamle Testamente betyder graven. Det er ikke min hensigt at bringe Det gamle Testamente ind i emnet; thi Kristus bragte liv og udødelighed for dagen ved evangeliet, gennem Det nye Testamente. Derfor vil jeg blot ganske kort nævne nogle få kendsgerninger fra Det gamle Testamente.

Der er et hebraisk ord "queber". Det er det ord, der er oversat til grav. "Sheol" er stedet for de afdødes sjæle. Enhver, som virkelig ønsker at være oprigtig, bør undersøge de følgende fem punkter:

1. Ved at studere Det gamle Testamente vil du opdage, at legemet aldrig går til sheol, som Jehovas Vidner oversætter til graven, men det går til queber (nævnt 37 gange), hvilket viser, at queber er graven, og sheol er stedet, hvor den afdødes sjæl går hen, når den forlader legemet.

2. Sheol er aldrig nævnt som noget på jordens overflade, hvorimod queber er nævnt 32 gange som noget her på jorden. Dette beviser, at queber er graven og sheol stedet, hvor sjælen opbevares, når den forlader legemet.

3. Et menneske lægger aldrig et andet menneske i sheol, men 33 gange nævnes det: han begravede ham. Dette viser, at vi kan grave en grav og lægge et andet menneske i den, men vi kan ikke placere et andet menneske i sheol.

4. Der står ingen steder, at et menneske graver et sheol, derimod nævnes det 6 gange, at han graver et queber. Det viser, at vi kan grave en grav, men vi kan ikke berede en plads for sjælen.

5. Der tales aldrig om, at et menneske rører ved sheol, men 6 gange nævnes det, at han rører ved queber. Det viser os, at mennesket kan røre ved graven, men ikke ved stedet, hvortil de afdødes ånder går.

Nu vil vi beskæftige os med Det nye Testamente. "Sheol" er det hebraiske ord, som er oversat Helvede, hvilket er det samme som det græske ord "hades".

Jesus prædikede mere om Helvede end nogen anden
Når du studerer Det nye Testamente, vil du lægge mærke til, at Jesus Kristus taler om Helvede 22 gange. Denne kendsgerning vil jeg gerne understrege.

I dag er der mange mennesker, som siger: "Åh, den prædikant kan jeg ikke fordrage. Han er en Helvedes-prædikant." Vel, er du blandt dem, der siger sådan, hader du Jesus Kristus. Af de 24 gange, ordet Helvede findes i Det nye Testamente, har Jesus brugt det, forkyndt det 22 gange. Apostelen Jakob en gang og apostelen Peter en gang.

Hvis du studerer græsk, det sprog vi har fået Det nye Testamente fra, vil du se, at Jesus bruger to ord: hades og gehenna. Hvorfor? Taler Han om to forskellige steder? Ja! En slags skærsild? Nej!

Som en illustration af dette kan vi tænke på en mand, der er blevet grebet på grund af en forbrydelse. Ved anholdelsen bliver han ikke ført til det egentlige fængsel, fordi hans sag endnu ikke er blevet behandlet. Han bliver derimod holdt under varetægt i en lokal arrest, indtil hans sag er behandlet. Bliver han fundet skyldig, overføres han til fængslet. Du kan ikke omgående sætte en mand i fængsel; hans dom skal først afsiges.


Dommen
Hver gang, du møder ordet hades, betyder det "den lokale arrest" - stedet, hvor den ufrelste venter til dommens dag. Når du møder ordet gehenna, betyder det "fængselet" - stedet, hvor sjælen anbringes efter dommens dag. I dette øjeblik er der ikke en eneste sjæl i gehenna; de er alle i hades, fordi dommens dag endnu ikke er kommet. Deres sag er endnu ikke behandlet. De venter i hades, hvorfra de vil blive ført ud for at blive dømt og derefter sendt til det endelige fængsel, gehenna.

Kan dette bevises? Ja, det fremgår af Johs. Åb. 20:13-14: "Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og døden og Dødsriget (hades) gav de døde tilbage, som var i dem." Lagde du mærke til noget? "Døden og hades." Døden er graven, hvor legemet er. Hades er stedet, hvor sjælen er. Graven giver legemet tilbage, og hades giver sjælen tilbage, sjæl og legeme genforenes, og den ufrelste står foran Gud for dommens trone. "Og de blev dømt, hver efter sine gerninger. Og døden og Dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen." Ildsøen er det samme som gehenna.

Når en kristen dør, bliver hans legeme lagt i graven, men hans sjæl går til Jesus for at være sammen med Ham. Ved bortrykkelsen, når Herren kommer for at hente sin menighed, bringer Han den hensovede med sig (1. Tess. 4:14), det vil sige, Han bringer sjælen med sig fra Himmelen og kommer for at hente hans legeme, for det siges i vers 16: "Først skal de døde i Kristus opstå." Ved borttykkelsen bliver den troendes sjæl genforenet med hans legeme.

På samme måde går det med den ufrelste. Når han dør, bliver hans legeme lagt i graven, og hans sjæl går til hades. Det er et pinested, men pinen er ikke så slem, som når han efter dommen bliver kastet i gehenna - det endelige fængsel. Hans legeme venter i graven, hans sjæl venter i hades. Gud oprejser hans legeme fra de døde og fører hans sjæl ud fra hades. Han står nu som et helt menneske foran dommeren. Legeme, sjæl og ånd bliver til sidst kastet i det endelige fængsel - gehenna.

Hvad er hades?
Jesus og apostlene brugte ordet "hades" elleve gange. Vi vil nu se på disse henvisninger. Og husk, at hades er det sted, hvor den ufrelste venter i dette øjeblik. Hvis du skulle dø uden Jesus Kristus i nat, ville du blive ført til dette sted for at vente på opstandelsen og dommens dag for derpå at blive kastet i gehenna.

Det første sted, hvor vi finder ordet hades, er i Matt. 11:23, hvor Jesus siger: "Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til Dødsriget (hades) skal du fare ned." I de følgende vers vil vi benytte grundtekstens ord: hades.

Matt. 16:18 - "På den klippe vil jeg bygge min kirke, og hades' porte skal ikke få magt over den. "

Luk. 10:15 - "Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til hades skal du fare ned!"

Luk. 16:23 - "Da han slog sine øjne op i hades, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød." Han var altså ikke i en grav, men i hades, hvor han pintes. Ap. G. 2: 27 - "Thi du vil ikke lade min sjæl (ikke legeme) blive tilbage i hades, ikke heller lade din Hellige se forrådnelse."

Ap. G. 2:31 - "...hverken skulle Han (Hans sjæl) lades tilbage i hades, ej heller skulle Hans kød se forrådnelse."

1. Kor. 15:55 - "Hades, hvor er din sejr?"

Johs. Åb. 1:18 - "Jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og hades' nøgler." Døden er stedet, hvor legemet har været; hades er stedet, hvor sjælen har været.

Johs. Åb. 6:8 - "...`Døden', og hades var hans følgesvend."

Johs. Åb. 20:13 - "Og havet gav de døde tilbage, som var i det (i opstandelsens øjeblik), og døden (= graven) og hades (hvor sjælen har været) gav de døde tilbage, som var i dem; og de blev dømt, hver efter sine gerninger." Du ser, hvorfor de blev givet tilbage fra graven og hades. De skulle dømmes. Hvad sker der så med dem? Johs. Åb. 20:14 - "Og døden og hades (legemet og sjælen) blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død: ildsøen = gehenna."

Hvad er gehenna?
Jehovas Vidner har nerver til at sige, at de får en rolig og fredfyldt grav. Hvis du dør uden for deres religion, forbliver du i graven altid. Det hele er forbi.

Ved du, hvad Jesus brugte for at illustrere gehenna? Han brugte Hinnoms dal.

Ifølge Det gamle Testamente var Hinnoms dal stedet, hvor der blev ofret til guderne. Der var en frygtelig jamren, når offerdyrene blev kastet i ilden. Også børn blev ofret til Molok (2. Kong. 23: 10; Jer. 7: 31) . "Der skal der være gråd og tænderskæren. "

På Det nye Testamentes tid var det Jerusalems losseplads. Her blev alt affald henkastet, og ilden brændte år efter år; der steg en stadig røg op herfra, og når Jesus talte om den evige straf, henviste Han til Hinnoms dal (gehenna) syd for Jerusalem og sagde, at sådan ville det blive i gehenna.

Hvis gehenna er en grav, må alle disse falske sekter kunne bevise det. Ville Jesus så ikke, når Han talte om den evige fortabelse, have henvist til en grav og sagt: "Sådan vil det blive i gehenna!"? Eller Han ville snarere have peget mod nord i retning af kirkegården. Det ville folk have forstået. Men Jesus henviste ikke til en grav eller til noget, der lignede død. Derimod henviste Han til Hinnoms dal og sagde: "Sådan vil det blive i gehenna."

Ingen kan få en grav ud af det sted - eller det vers, jeg nu vil nævne. Og husk, dette er det endelige opholdssted efter dommen. Hvis du ikke kan lide, hvad jeg siger, minder jeg dig om, at det er Jesus Kristus, der taler; jeg citerer Ham blot: "Den, som siger: `Du dåre!' er skyldig til Helvedes (gehennas) ild." Matt. 5:22.

Der er ingen ild i graven
Lad mig anvende Jehovas Vidners udlægning her. "Den, som siger: `Du dåre!' er skyldig til gravens ild." Hvilken slags ild brænder i graven? Jesus henviste til Hinnoms dal, hvor ilden brændte dag og nat, og Han sagde, at sådan ville ilden brænde i gehenna.

I mange af de følgende vers bruger Jesus ordet ild i tilslutning til ordet gehenna.

"Men hvis dit højre øje forarger dig, så riv det ud og kast det fra dig; thi det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kastes i gehenna." Matt. 5:29.

"Og hvis din højre hånd forarger dig, så hug den af og kast den fra dig; thi det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i gehenna." Matt. 5:30.

"Og frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen; frygt snarere for Ham, som kan ødelægge både sjæl og legeme i gehenna." Matt. 10:28.

I Matt. 18:9 taler Jesus igen om at rive øjet ud, og skønt det ville være smerteligt, siger Han: "Det er bedre for dig at gå enøjet ind til livet end at kastes i gehennas ild." Her udlægger Han igen, hvad gehenna er - ikke en stille, fredfyldt grav!

" Ve jer, I skriftkloge og farisæere, I hyklere! thi I drager om til lands og til vands for at vinde en eneste proselyt; og når han er blevet det, gør I ham til et barn af gehenna, dobbelt så slemt, som I selv er." Matt. 23:15.

"I slanger, I fugleunger! hvordan kan 1 undgå at dømmes til gehenna?" Matt. 23:33.

I Markus kap. 9 bruger Jesus ordet gehenna tre gange - i versene 43, 15 og 47; og i versene 44, 46 (disse to er udeladt i den danske oversættelse) og 48 forklarer Jesus, hvad gehenna er: "hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." Kom nu ikke og fortæl mig, at gehenna er graven.

Jesus sagde: "Hvis din hånd forarger dig, så hug den af! Det er bedre for dig at gå vanfør ind til livet end at fare til gehenna til den uudslukkelige ild med begge hænder i behold, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes."

"Og hvis din fod forarger dig, så hug den a/! Det er bedre for dig at gå hall ind til livet end at kastes i gehenna med begge fødder i behold, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." "Og hvis dit øje forarger dig, så riv del ud! Det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds rige end med begge øjne i behold at kastes i gehenna, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." Mark. 9:43-48.

Fik du fat på det? Hvad Jesus nævner i versene 43, 45 og 47 forklarer Han i versene 44, 46 og 48 som stedet, hvor deres orm ikke dør, og hvor ilden ikke slukkes. Hvis du kan få en grav ud af det, er du en mirakelmand.

"Men jeg vil vise jer, hvem I skal frygte for" - og det er Frelseren, der siger det - "frygt for Ham, som efter at have taget livet har magt til at kaste i gehenna." Luk. 12:5.

Hvis vi anvender sekternes udlægning her, ville det lyde: "Frygt ikke for ham, som kan slå legemet ihjel, men frygt for ham, som kan begrave det."

Hvem bedemanden er, betyder intet for os, så det kan ikke være legemet, Jesus her taler om. Han siger: "Frygt ikke for ham, som kan tage dit liv. Men du har en sjæl i dit legeme; den vil leve evigt et eller andet sted. Frygt for Ham, som har magt til at kaste sjælen i gehenna." Her taler Jesus ikke om graven.

I Jak. 3:6 tales der om en uregerlig tunge: "Også tungen er en ild. Som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer; den besmitter hele legemet, ja, sætter `tilværelsens hjul' i brand og er selv sat i brand af gehenna." Tre gange taler Jakob her om ild, og han sammenligner den med gehenna. Hvordan vil du lå det til at betyde en rolig, fredfyldt grav?

Og endelig i 2. Pet. 2:4 taler Peter således om faldne engle: "Thi Gud skånede ikke de engle, der syndede, men styrtede dem i afgrunden og lod dem bevogte i mørkets huler indtil dommen."

Vi har nu nævnt alle de 24 steder, hvor ordet Helvede forekommer i Det nye Testamente. Du vil ikke i et eneste af disse vers kunne få ordet "hades" til at betyde grav og langt mindre ordet "gehenna", for Jesus henviste til Hinnoms dal og sagde. at sådan ville det blive i Helvede.


Beskrivelse af Helvede
I dit Ny Testamente er der yderligere 139 vers, som beskriver et sådant sted uden at nævne det ved navn, så hvis de 24 steder, vi har citeret om Helvede, ikke fandtes i Bibelen, kunne du stadig bevise, at der findes et sådant sted. Du ville måske ikke vide, hvad du skulle kalde det, hvis det ikke var blevet kaldt Helvede andetsteds, men du ville vide, at der fandtes et sådant sted.

I Matt. 13:40-42 siger Kristus: "Ligesom nu rajgræsset samles fra og brændes i ild, således skal det ske ved verdens ende, Menneskesønnen skal sende sine engle ud, og de skal samle og fjerne fra Hans rige alle, der frister andre til fald, og dem, som øver lovløshed; og de skal kaste dem i ildovnen; der skal der være gråd og tænderskæren. "

Igen i Matt. 13:50 taler Han om "ildovnen". Hvor er ildovnen? Sig mig det, hvis der ikke findes noget Helvede!

Til dem på sin venstre side siger Kristus: "Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild, som er beredt Djævelen og hans engle." Matt. 25:41. Hvor er ilden, hvis der ikke er noget Helvede?

"Ja, men det er ilden, som er evig, ikke straffen," vil nogle sekter sige. Vent et øjeblik! Hvad står der i vers 46? "Og disse skal gå bort til evig straf." Den evige ild i vers 41 udgør den evige straf i vers 46. Skil ikke disse ad!

Det bliver nødvendigt med gentagelser af noget af det, jeg har sagt, for jeg ønsker at prente det uudsletteligt i dit sind.

Med verdens ende for øje siger Johannes Døber: ". . . avnerne skal Han opbrænde med uudslukkelig ild." Matt. 3:12. Hvor er den uudslukkelige ild, hvis der ikke er et Helvede? Der er intet navn i ovennævnte skrift-sted, men når verden skal dømmes, vil der være et sted med uudslukkelig ild.

"Gå ind ad den snævre port; thi vid er den port og bred den vej, som fører til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den." Matt. 7:13-14.

Hvis den vej, som fører til fortabelsen, var graven, ville Jesus ikke have sagt, at mange er de, som går ind ad den. Han ville derimod have sagt, at alle går ind ad den, for vi skal alle den vej, medmindre, Jesus henter os forinden.

Evig straf
En ting mere. Der tales også om evigt liv. I Matt. 25:46 nævner Jesus både evigt liv og evig straf. Ordet "evig" har i begge tilfælde den samme betydning. Hvis der ikke er en evig straf - intet evigt Helvede, er der heller ikke et evigt liv - ingen evig Himmel. Det samme græske ord er brugt i begge tilfælde. Tro det hele eller intet af det! Jeg er træt af at høre på de mennesker, som tror alt, hvad Bibelen siger om Himmelen, men som ikke vil tro, hvad den siger om Helvede. Jeg vil gerne gøre dig opmærksom på noget. For hver gang ordet "Himmelen" nævnes i Bibelen, nævnes "Helvede" ti gange. Du gør klogt i at tro hele Guds ord.

"Den, som er vantro, skal blive fordømt." Mark. 16:16. Fordømt til hvad?

"Hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." Mark. 9:44, 46 og 48. Der er intet navn nævnt her, men hvad er det, der tales om? De ældste bibelfortolkere udlægger det som stedet, hvor hukommelsen ikke dør.

Mennesket i et evigt Helvede med en aldrig svigtende hukommelse! Der vil blive tænkt på forsømte anledninger; på dage, hvor man kunne have vendt sig til Kristus; på aftener, hvor man kunne have taget imod frelsen; på møder, hvorfra man gik og sagde: "Jeg vil ikke have noget med Jesus at gøre" Hukommelsen vil ikke dø.

Evig vrede
I Johs. 3:36 siger Jesus: "Den, som tror på Sønnen, har evigt liv." Slutter Han her? Nej! Fortsættelsen lyder: "Den, som ikke lyder (tror) Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham." Det er en evig vrede; den bliver over ham.

"Undres ikke herover! thi den time kommer, da alle de, som er i gravene, skal høre Hans røst, og de skal gå frem: de, som har gjort det gode, for at opstå til liv, men de, som har øvet det onde, for at opstå til dom." Johs. 5:28-29.

For at hjælpe dig må jeg gentage noget af det, jeg har sagt. De døde er allerede i graven. Jehovas Vidner og andre sekter siger, at Helvede er graven. Hvis der ikke er noget Helvede, må det betyde, at Gud fører dem ud af graven, for at Han kan bringe dem tilbage til graven igen. Ville det ikke være en besynderlig Gud, som handlede således?

Grunden til, at Gud fører dem frem af graven, er den, at de skal dømmes; det er opstandelsen til dom - til gehenna.

"Thi Han har fastsat en dag, da Han vil dømme jorderig med retfærdighed." Ap. G. 17:31. Hvorfor, hvis der ikke findes et sted, hvortil den ufrelste bliver sendt efter dommen?

"Men ved din hårdhed og dit ubodfærdige hjerte samler du dig vrede til vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares." Rom. 2:5. Dette vers viser, at der er en gradsforskel, hvad straf angår, når de føres fra hades til gehenna. Herren siger, at de samler, opsamler vrede indtil vredens dag. Hvornår er vredens dag? Når Guds retfærdige dom åbenbares. Er der grader med hensyn til døden? en meter, to meter eller tre meter under jorden? Nej! Hvordan kan man samle sig vrede til vredens dag? Fordi der er grader af straf i gehenna efter dommen. Se for eksempel Matt. 11:23-24, hvor Jesus siger: "Og du, Kapernaum! Mon du skal ophøjes indtil Himmelen? Til Dødsriget skal du fare ned! thi hvis de kraftige gerninger, som er sket i dig, var sket i Sodoma, da var den blevet stående til den dag i dag. Men jeg siger jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig."

"Over dem . . . kommer vrede og harme, trængsel og angst" - over hvert legeme? Nej! "over hver menneskesjæl." Rom. 2:8-9.

I 2. Tess. 1:7-9 taler Paulus om den dag, da Herren Jesus åbenbares fra Himmelen, når Han kommer for at dømme jorden med ild. Men det ender ikke her. Han kommer"med flammende ild, og bringer straf over dem, der ikke vil vide af Gud at sige, og over dem, som ikke er lydige mod vor Herres Jesu evangelium; de skal nemlig straffes med evig undergang bort fra Herrens ansigt og fra Hans vældes herlighed."

Hebræerbrevets forfatter taler om "de dødes opstandelse og evig dom." Hebr. 6:2. De er allerede døde. Hvorfor så opvække dem for at sende dem tilbage til de døde? Fordi der er en opstandelse til evig dom. "Til sidst sættes der ild på den" (den frafaldne). Hebr. 6:8. Det er synderens endeligt.

Dommen efter døden
"Og så vist som det er menneskenes lod en gang at dø og derefter dømmes." Hebr. 9:27. Er døden da ikke dommen? Nej, efter døden kommer dommen!

"...en frygtelig forventning om dom og en nidkærheds brand, som skal fortære de genstridige." Hebr. 10:27.

Og hvad mener du om dette vers: "Således forstår Herren... at bevogte de uretfærdige til straffen på dommens dag." 2. Pet. 2:9. Bevogte de døde? Har de ikke allerede fået deres straf? Nej! De døde bliver bevogtet til straffen på dommens dag. Altså er straffen ikke døden.

"Og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder; og de har ikke hvile hverken dag eller nat." Jobs. Åb. 14:11.

Der er dem, som siger: "Ah, ilden er slukket i løbet af et minut; det er øjeblikkelig udslettelse". Et par bibelvers viser klart, at denne teori er forkert. I Johs. Åb. 19:20 læser vi: "Og dyret blev grebet og sammen med det den falske profet... De blev begge kastet levende i ildsøen, som brænder med svovl." Derefter læser vi i kap. 20:10, hvad der sker 1000 år senere: "Og Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet var; og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder." Dyret og den falske profet var der altså stadig efter 1000 års forløb. De var ikke blevet til en luftart eller til aske. De var stadig i ildsøen. De ufrelstes endelige opholdssted, gehenna, er det samme som ildsøen.

"De døde blev dømt." Johs. Åb. 20:12. "Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen." kap. 20:15. I kap. 20:14 og 21:8 kaldes ildsøen "den anden død."

Hvis du stadig ikke er overbevist, bør du få fat i en bibelordbog, og kontroller så henvisningerne under de følgende ord, som anføres alfabetisk: brænde, djævel, dom, evig, flamme, forbandet, fordømmelse, fordømt, fortabelse, frygtelig, gråd, ild, kval, lide, lue, mørke, onde, pine, straf, trængsel, undergang, uudslukkelig.

Et blik ind i Helvede
Luk. 16:19-31. Min ven, der findes et Helvede. Og nu vil vi se på en kort tale, Jesus holdt om dette emne. Den er berettet i Lukas 16:19-31.

Her taler Jesus om hades, hvor alle de ufrelste befinder sig nu. Det er stedet, hvor du går hen, hvis du dør uden Kristus. Der skal du være indtil dommens dag, hvorefter du vil blive overført til dit endelige opholds-sted, gehenna. Alt, hvad der vil være i gehenna, finder du også i det nuværende hades. Blot vil tilstanden i gehenna blive værre, fordi din sag nu har været for, og dommen er afsagt.

"Åh, det er kun en Lignelse," siger du. Vent et øjeblik. Hvad er en lignelse? En lignelse illustrerer en evig sandhed. Og hvad er det, Jesus forsøger at illustrere, hvis der -ikke er et evigt Helvede?

I øvrigt kan jeg ud fra mangfoldige bibel-vers bevise, at hvert eneste ord i denne tekst er sandt, set ud fra et læremæssigt synspunkt. Der kan derfor ikke blot være tale om en lignelse; det læremæssige indhold stemmer overens med resten af Bibelen.

Vi lytter nu til Jesu ord: ". .. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog sine øjne op i Dødsriget, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Da råbte han: `Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge; for jeg pines her i denne lue.' Men Abraham sagde: `Mit barn, husk på, at du har fået dit gode, mens du levede, og Lazarus ligeså det onde; nu trøstes han her, men du pines. Tilmed er der lagt en dyb afgrund mellem os og jer, så at de, som vil gå herfra over til jer, ikke kan det, og heller ikke kan de komme derfra over til os.'" v. 22 b-26.

Vi lever videre
For det første lærer vi her, at Helvede er et sted, hvor livet aldrig ophører. Den rige mand døde og blev begravet, og i Dødsriget slog han sine øjne op og kunne se. Han havde et hoved og kunne løfte det. Når du bliver lagt i en grav, kan du ikke løfte dit hoved og se i en anden retning. Det kunne denne mand. Han så Abraham langt borte.

Han havde en stemme, så han kunne råbe: "Fader Abraham! forbarm dig over mig." Han havde en tunge og et svælg, der brændte af tørst, for han sagde: "Send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge; for jeg pines her i denne lue."

Han havde ører, så han kunne høre Abrahams svar: "Tilmed er der lagt en dyb afgrund mellem os og jer, så at de, som vil gå herfra over til jer, ikke kan det, og heller ikke kan de komme derfra over til os." Altså: "Vi kan ikke komme til jer, og I kan ikke komme til os."

Det er et sted, hvor der er liv, for den rige mand siger til Abraham: "Så beder jeg dig, fader! at du vil sende ham til min faders hus _ thi jeg har fem brødre _ for at han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme i dette pinested." v. 27-28. Han vidste, at hvis brødrene omvendte sig, ville de ikke komme til det pinested, hvor han var, og derfor ønskede han, at en eller anden skulle gå til dem og fortælle dem om Jesus.

Min ven! om også du omvender dig - eller uanset hvor god en kristen du er, vil du en dag blive lagt i graven, hvis ikke Jesus kommer, før du dør. Det kan derfor ikke være graven, den rige mand ønskede at frelse sine brødre fra, men "dette pinested", som er evigt, og hvortil intet frelst menneske kommer.

"Hvem kan bo ved fortærende ild, hvem kan bo ved evige bål." Es. 33:14. "Gå bort fra mig, I forbandede! til den evige ild." Matt. 25:41. "De skal nemlig straffes med evig undergang." 2. Tess. 1:9. "Dem venter mørke og mulm til evig tid." Judas Brev v. 13.

I Helvede bliver ens ønsker og behov ikke opfyldt For det andet er det et sted, hvor ønsker og behov ikke bliver tilfredsstillet. Det er en rig mand, der tales om. Han havde haft så travlt med at samle sig rigdomme, at han ikke havde haft tid til at søge Gud, gå i kirke eller tænke på sin familie. Han døde og efterlod det hele, og hans slægtninge har antagelig forbandet ham, fordi hans formue blev årsag til megen strid imellem dem.

Hvor tåbeligt! Hvor meget bedre ville det ikke have været, hvis han havde givet sig tid til at søge Gud, så hans sjæl havde været rede til at møde Ham.

Det er ikke så underligt, at Jesus sagde: "Thi hvad gavner det et menneske at vinde den hele verden og at bøde med sin sjæl?" Mark. 8:36. Dine penge vil ikke hjælpe dig, når du er død. "Thi vi har ikke bragt noget med ind i verden, og kan heller ikke bringe noget ud af den. Når vi har føde og klæder, skal vi lade os nøje med det." 1. Tim. 6:7-8. Og i de følgende to vers fortsætter Paulus med at advare mod at søge rigdom: "thi kærlighed til penge er en rod til alt ondt; drevet af den er nogle faret vild fra troen og har voldt sig selv megen bittersmerte." Kærlighed til penge - mere, mere! Ingen tid til Gud! Ekstra arbejde! Ingen tid til at læse i Bibelen!

Denne mand ønskede kun en finger, dyppet i vand til at læske sin tunge, men hans penge kunne ikke hjælpe ham til dette. Din bankkonto vil heller ikke hjælpe dig.

Måske er dit behov spiritus. Du må have det, og det ødelægger dit liv her og vil ødelægge dine chancer for at få evigt liv i eje, thi "ingen drankere . . . skal arve Guds rige." 1. Kor. 6:10. Hvis du blot en gang har været beruset, må du angre og vende dig til Jesus Kristus.

Gud siger: "En spotter er vinen, stærk drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis." Ordsp. 20:1. "Hør ikke til dem, der svælger i vin." Ordsp. 23:20. "Se ikke til vinen, hvor rød den er, hvorledes den perler i bægeret; den glider så glat." Ordsp. 23:31. Hvorfor? Fordi den vil ødelægge din sjæl og bringe den under dom.

For andres vedkommende er det fornøjelser. Du lever i sus og dus og går kun op i at more dig. "Den, . . . som lever efter sine lyster, er levende død." 1. Tim. 5:6.

Atter andre lever kun for sex. Jeg bryder mig ikke om, hvad psykiatere, psykologer eller nogle af dine lærere i skolen siger; de kender ikke Gud. Min bibel siger om dem, der slår sig løs og ikke kender til skam: "Han ved ej, at skyggerne (de døde) dvæler der, hendes (dårskabens) gæster er i Dødsrigets dyb." (Ordsp. 9:13-18).

"Hold ægteskabet i ære i et og alt. Besmit ikke ægtesengen; thi utugtige og ægteskabsbrydere skal Gud dømme." Hebr. 13:4. Du tror, at et øjebliks nydelse er mere værd end din sjæl, som for evigt skal være i Helvede, skilt fra Gud.

Du synes, jeg griber et meget isoleret vers. Nej! Der er masser al lignende vers. Se blot Rom. 1:28: Ef. 5: 5-8: Gal. 5: 19-21: Johs. Åb. 21:8 og 22: 15. Mange flere kunne nævnes. Ingen, som udøver seksuel synd. skal se Gud. Du må angre din synd og vende dig til Jesus Kristus.

Kan det betale sig! Helvede er et sted. hvor lyster og behov ikke hilser tilfredsstillet! Du siger, at du bliver nødt til at tilfredsstille dit legeme, og så tager du LSD, hash, heroin eller andre stoffer.

Ved du, at Bibelen siger. at udenfor (i Helvede) er hundene og giftblanderne? (Johs. Åb.22: 15). Ordet giftblander kommer al det græske ord pharmakeia, hvorfra vi har ordet farmaci (videnskaben om lægemidlernes fremstilling), og netop disse midler er medvirkende til, at mange bliver narkomaner, narkotikakøbere og narkotikaforhandlere. Helvede er stedet, hvor dine behov ikke bliver tilfredsstillet. Hvad vil du gøre der?

Helvede er pinestedet
For det tredje - Helvede er et sted, hvor der er ubeskrivelig lidelse. Husk, det er Jesus, der taler. Lyt til Ham nu. I en lille prædiken, der kunne holdes på 90 sekunder, bruger Jesus ordet "pine" fire gange.

"Da han slog sine øjne op i Dødsriget, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød." vers 23.

"Da råbte han: Fader Abraham! forbarm dig over mig, og send Lazarus. så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge: for jeg pines her i denne lue!" vers 24.

"Men Abraham sagde: 'Mit barn, husk på. at du har fået dit ,gode, mens du levede. og Lazarus ligeså det onde; nu trøstes han, men du pines.'" vers 25. "Da sagde han: 'Så beder jeg dig, fader! at du vil sende ham til min faders hus _ thi jeg har fem brødre _ for at han kan vidne for dem, så ikke også de skal komme i dette pinested.'" vers 27-28.

"Det er hård tale. Det bryder jeg mig ikke om at høre." siger du. Det er Guds ord, min ven! Det er på tide, du hører Bibelens budskab forkyndt, og dens sandheder fremlagt uafkortede.

Jeg tror, det var med tårer i øjnene, at Jesus sagde disse alvorlige ord: "Og hvis din hånd forarger dig, så hug den af! Det er bedre for dig at gå vanfør ind til livet end at fare til Helvede til den uudslukkelige ild med begge hænder i behold, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod forarger dig, så hug den af! Det er bedre for dig at gå halt ind til livet end at kastes i Helvede med begge fødder i behold, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje forarger dig, så riv det ud! Det er bedre for dig at gå enøjet ind i Guds rige end med begge øjne i behold at kastes i Helvede, hvor deres orm ikke dør, og ilden ikke slukkes." Mark. 9: 43-48. Det er den kærlige og medlidende Frelser, der med sorg i hjertet siger disse ord.

I Helvede opholder de gudløse sig
For det fjerde - Helvede er et sted, hvor man er i selskab med ugudelige. "Eller ved 1 ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! hverken utugtige (utugt = seksuelt samliv uden for ægteskab) eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den (homoseksuelle), eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere (dem, der mundhugges, strides og river hinanden i stumper og stykker i kirken), ingen røvere (svindlere og bedragere i forretningssager) skal arve Guds rige." 1. Kor. 6: 9-10.

Eller hvad mener du om det følgende ord: "Men de feje og utro og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres plads er i søen, som brænder med ild og svovl." Jobs. Åb. 21:8.

De fleste af jer hører ikke med blandt de seks sidste, men hvad med de to første kategorier? "De feje (frygtsomme) og utro (vantro)" - det er ifølge Bibelen dem, som ikke tror på Jesus. Om dem siger Han selv: "I skal dø i jeres synder; thi hvis 1 ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder." Johs. 8: 24. En vantro er ikke et menneske, som siger, at der ingen Gud er; men en, som ikke vil anerkende Kristus som Gud og modtage Ham som sin Frelser.

Hvorfor er de vantro?
Hvorfor er de vantro? Fordi de er feje og frygtsomme. "Jeg ville gerne gå frem til forbøn. Jeg ville gerne frelses. Jeg tror, det er den rigtige vej. Jeg tror budskabet om korset. Jeg tror, at Jesus døde for min skyld. Men hvis jeg går frem og bekender, at jeg vil følge Jesus, hvad vil mine naboer så sige, hvis de hører det? Hvad vil min familie sige?" De er feje og frygtsomme, de skammer sig ved at tage skridtet, derfor er de vantro.

"Oh, jeg er ingen dranker. Jeg er ingen ægteskabsbryder. Jeg er ingen løgner." Nej, men du er vantro, fordi du er bange for at bekende din tro. De vantro er også blandt de fortabte. Men jeg har gode nyheder. Hør her! Helvede er et sted, som er ualmindelig godt bevogtet. Foran Helvede står i dag Jesu Kristi kors; det kors, hvorpå Han hang; det kors, hvorpå Han udgød sit blod.

Tænk på tornekronen, som blev presset ind i Hans kød. Tænk på, hvordan Han blev hånet, spyttet på, slået i ansigtet og pisket til blods. Tænk på naglerne i Hans hænder og fødder og på blodet, der flød fra Hans sår.

Åh, hvor Jesus led. Hvorfor? Fordi Han ikke vil, at nogen skal fortabes (2. Pet. 3: 9). Ingen - ingen! Han vil ikke, at jeg skal fortabes. Han vil ikke, at du skal fortabes. Men Han "vil at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden."

Jesus Kristus kom for at forkynde sandheden. "Der er et Helvede", siger Han, "men jeg vil gå til korset. Jeg vil bære dit Helvede i mit legeme. Jeg vil tage enhver smerte, al straffens kval på mig." Og da de rakte Ham den bedøvende drik, ville Han ikke have den. "Jeg vil bære al Helvedes smerte for synderen."

"Thi således elskede Gud verden, at Han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." Johs. 3: 16. Og det næste vers er lige så underfuldt. "Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham." Johs. 3:17.

Jesus ønsker ikke, at du skal fortabes. Han vil, at du skal være sammen med Ham. Han ønsker, at du skal frelses. Men Han kan ikke tvinge dig. Han banker på din hjertedør, men Han vil ikke åbne den med magt. Du må selv sige: "Herre Jesus, jeg tager imod dit offer på korset. Jeg tror, at dit blod blev udgydt for mine synder. Kom ind i mit hjerte!"


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2004 Willy Griis