Kampen om Sandheden
Artikler

Den løgnagtige og bedrageriske åndeverden

af Willy Griis

For mange mennesker er åndeverden et ukendt begreb, selvom de er påvirkede deraf uden selv at vide det. Men vi må erkende, at i vor tid trænger ånderne sig mere og mere på og synliggør sig idet de giver sig til kende overfor mennesker uden at spørge først. De ved at deres tid til at bedrage menneskene på jorden er nært forestående.

Åb. 9:1-3 og 11: "Den femte engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne (Satan), der var kastet ned på jorden fra himlen, den fik givet nøglen til afgrundens brønd (på grundsproget: Abyssus), og den åbnede afgrundens brønd, og der steg røg op fra brønden som røgen fra en ovn. Og solen og luften formørkedes af røgen fra brønden. Ud af røgen kom der græshopper (onde ånder) ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har (de kommer og stikker menneskene med deres gift)... Som konge over sig har de afgrundens engel (Satan), hans navn er på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon."

Denne afgrund var godt kendt af Jesus og de onde ånder kendte den udmærket og frygtede den, for kom de der var de fanget og uvirksomme i deres ondskab imod menneskene for en tid, nemlig indtil afgrundens brønd skulle åbnes af deres konge Satan til den dertil bestemte tid.

Luk. 8:26-31: "De sejlede nu ind til gerasenernes land, der ligger overfor Galilæa. Da Jesus var gået i land, kom der en mand fra byen hen imod ham, han var besat af dæmoner, og i lang tid havde han ikke haft tøj på og ikke boet i et hus, men i gravhulerne. Da han fik øje på Jesus, skreg han op, kastede sig ned foran ham og råbte højt: Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, du Gud den højestes søn! Jeg bønfalder dig: Pin mig ikke! Jesus havde nemlig befalet den urene ånd at fare ud af manden, for den havde i lange tider herset med ham (manden stred imod det ånderne ville, så han havde ikke frivilligt overgivet sig til Satan, red.), og man havde bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han havde sprængt lænkerne og var af dæmonen blevet drevet ud i ødemarken. Jesus spurgte ham: Hvad er dit navn? Legion, svarede han, for der var faret mange dæmoner i ham. Og de bad Jesus om ikke at befale dem at fare ned i afgrunden (Abyssus)."

Når vi læser videre ser vi at Jesus kastede dem i en svineflok, som gik der og svinene styrtede ud over en skrænt og ned i en sø og druknede. Ved svinenes død var ånderne fri igen. Vi kender ikke hvorfor Jesus lod dem slippe, men der er nogle regler i den åndelige verden, som selv Jesus må respekterer. I Mat. 8:29 står der at ånderne råbte: Er du kommet her for at dømme os før tiden? Som sagt, så må selv Jesus følge den åndelige verdens spilleregler.

En bekendt af mig fortalte om en amerikansk præst, som var blevet kaldt ud til en besat kvinde, som ville begå selvmord. Da præsten befalede den onde selvmordsånd om at forlade kvinden svarede ånden med lydelig røst gennem kvinden: Jeg går ingen steder, for når først jeg har fået hende til at begå selvmord, da har jeg ret til hendes børn (det er det som kaldes familieånder, red.), efter en vanskelig kamp forlod ånden hende og hun var fri, og dermed var familien også reddet.

Mat. 14:22-26: "Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham på søen, blev de skrækslagne og sagde: Det er et spøgelse (genfærd), og de skreg af frygt."

Disciplene og jøderne i almindelighed kendte til spøgelser og troede på gengangere, for dem var åndeverden ikke noget ukendt, og de frygtede den. Et år efter min frelse kom jeg gående en lørdag hen af Kirkegade i Randers, det var i 1962 og på det andet fortov gik en betjent, som jeg udmærket kendte, han havde nemlig givet mig en parkerings bøde for at holde ulovligt på kirkepladsen, jeg havde ofte set ham på sin tjenestevandring på torvet om lørdagen i torvetiden.. Vi fulgtes hen af vejen til politistationen, hvor han forsvandt. Jeg fortalte det til en ven tre dage efter og han påstod at det ikke var sandt, hvad jeg sagde, for politibetjenten havde skudt sig selv fredag aften i sit hus kælder. Men jeg vidste hvad jeg så. Torsdag kom min ven og sagde: Du havde ret, du så ham. Jeg svarede: Det kender du intet til, for du så ham jo ikke. Nej, svarede han, men jeg har lige talt med en og han så ham også den dag. Vi skal se på, hvad der skete efter Jesu opstandelse.

Luk. 24:36-43: "Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem: Fred være med jer! De blev bange og forfærdede og troede det var en ånd, de så.. Men han sagde til dem: Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerter? Se på mine hænder og fødder - det er mig. Føl på mig og se, en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem: Har i noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det."

Her får disciplene en grundig undervisning af Jesus, hvori forskellen består, når det drejer sig om et opstandelses legeme, kødets opstandelse og ånderne, som er uden legeme. Jesus lader dem føle på sig og da det stadig ikke kunne overbevise dem, så spiste han i deres påsyn. Men det jeg ønsker at påvise her er, at disciplene troede på en åndeverden. Vi kan diskutere om det er onde ånder eller genfærd der her er tale om, men vi kan ikke være i tvivl om, at for disciplene var åndeverden en kendsgerning og de frygtede den.

Paulus var fange og blev stillet for rådet, hvor ypperstepræsten som førte rådet hed Ananias. Rådet bestod af saddukæere og farisæere. Saddukæerne troede ikke på opstandelsen og ikke på ånder (genfærdsånder) og engle, men farisæerne troede på begge dele. Paulus var anklaget for troen på de dødes opstandelse, idet han prædikede Jesu opstandelse. Der blev megen tumult i rådet angående disse spørgsmål.

Ap. 23:9-11: "Der blev en voldsom råben, og nogle af de skriftkloge fra farisæernes parti rejste sig og gjorde indsigelse: Vi finder ikke, at denne mand har gjort noget ondt. Tænk hvis en ånd har talt til ham, eller en engel. Der blev sådan en strid, at kommandanten var bange for, at de ligefrem skulle rive både arme og ben af Paulus. Derfor befalede han mandskabet at gå ned og få Paulus væk fra forsamlingen og ført ind i borgen. Den følgende nat stod Herren foran Paulus og sagde: Vær ved godt mod! For ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, skal du også vidne i Rom."

Farisæerne sagde: Tænk hvis en ånd har talt til ham, eller en engel. Her kan farisæerne ikke mene en ond ånd, for de havde jo deres egne åndeuddrivere, så derfor kan de ikke lægge vægt i, hvad de onde ånder taler. Men de mente en afdøds ånd fra Gud.

Mat. 16:13-14: "Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: Hvem siger folk, at Menneskesønnen er? De svarede: Nogle siger Johannes døber (han var jo lige blevet halshugget, red.), andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne."

Det viser klart, at mange i den jødiske nation, havde den forståelse, at de døde, som var hos Gud, i Abrahams skød, kunne åbenbare sig i bestemte anledninger. Derfor bad den rige mand om at Lazarus måtte sendes op til hans fem brødre, så de kunne undgå det pinested han nu selv var havnet i (Luk.16:19-31).

Gud lod sådanne sendebud opstå fra gravene, da Jesus døde på korset og efter opstandelsen gik de ind i Jerusalem.

Mat. 27:51-53: "Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange."

Jeg var lige blevet frelst og ønskede at min kæreste også skulle frelses, men det ønskede hun ikke. Jeg fik hende dog overtalt til at tage med til et møde i indremissionshuset Saron i Randers. Efter mødet kom KFUM-bestyreren Gustav hen til os og inviterede os med hjem til sig. Den aften tog min kæreste, nuværende kone imod Jesus, som sin frelser. Mange år efter døde Gustav og hans kone var utrøstelig, hun græd og græd i flere uger, hun kunne ikke komme over det. En dag jeg besøgte hende fortalte hun glædesstrålende, at hun havde haft en levende drøm. Gustav havde vist sig for hende og sagde, Katrine du skal ikke sørge mere jeg har det godt hvor jeg er, her hos Jesus.

Vi har indtil nu fået et indblik i den åndelige verden på godt og ondt. Men det kan ikke berettige os til at fornægte dens eksistens, sådan som den nu åbenbarer sig for os i skriften. Guds ord advarer os på det kraftigste i at opsøge den, da de onde ånder vil fordreje alt og bedrage os. 2. Kor. 11:14: "Satan, selv giver sig jo skin af at være en lysets engel."

5. Mos.18:9-13: "Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyer enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig, udadlelig skal du være over for Herren din Gud."

1. Krøn.10:3-4: "Saul var nu hårdt presset i kampen, og da nogle bueskytter opdagede ham, blev han dødsensangst for dem. Han sagde til sin våbendrager: Træk dit sværd, og hug mig ned, så ikke disse uomskårne skal komme og mishandle mig. Men hans våbendrager ville ikke, for han turde ikke. Så greb Saul selv sværdet og styrtede sig i det."

1. Krøn.10-13: "Således døde Saul, fordi han havde vist troløshed mod Herren og ikke havde fulgt Herrens befaling, men endda havde spurgt en dødemaner til råds og ikke spurgt Herren til råds. Derfor lod han ham dø og overdrog kongedømmet til David, Isajs søn."

Vi der har modtaget Jesus som vor personlige frelser og er blevet født på ny og fået Helligånden ind i vort hjerte har ikke behov for at søge den okkulte verden for svar på vore spørgsmål.

Joh. 16:13-14: "Men når han (Helligånden) kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden, for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer."

Jeg var i koncentreret bøn i 1971 i vores kælder (der havde jeg et bønnerum), og medens jeg bad viste der sig en ånd for mig, en dæmon, med et vanskabt legeme, det var en kvinde, som sagde: Jeg er forelsket i dig og vil have dig. Jeg befalede den at vige fra mig og den forsvandt øjeblikkelig. Hvis vi er i tjeneste for Gud med bøn og faste, skal vi regne med angreb fra de onde ånder, de vil forhindre os i at udføre vores tjeneste og fremstiller sig på forskellig måde.

Ef. 6:12: "Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndighed og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet." Grundsprogsordet for kamp er brydekamp. Vi sidder altså ikke uberørt i et jagerfly og lader bomberne regne ned over fjenden, men vi er i brydekamp med dæmonerne.

De urene dæmoner søger at forurene de som er rensede i Jesu blod, de længes efter renhed, som de ikke ejer, de lokker og frister med deres beskidte tankegang for at få de hellige i deres garn. Det er dem som står bag utroskab, skilsmisser og homoseksualitet. Men menneskene ved det ikke, de tror at det er lyster de selv har, og ønsker "frihed" til at gennemføre dem. Når mennesker ikke søger Gud for befrielse for sådanne åndefristelser, men i stedet søger disse, da giver Gud dem hen til:

Rom. 1:26-32: "Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden, mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.-Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig: De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, griskhed, usselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridslyst, svig og ondsindethed, de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral, de finder på al muligt ondt, er ulydige mod deres forældre, de er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø, alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det."

Vi er ikke i tvivl om, at bag et sådant livsmønster står de onde ånder. De frister menneskene, som kalder det for frihed til at gøre, som de vil, men det er i stedet frihed til at gøre, hvad ånderne vil de skal gøre.

Jeg har en bog, som jeg har fået af en forstander i en menighed. Den er skrevet af en amerikansk læge, som under anden verdenskrig blev indkaldt til hæren og sendt i træningslejr i et ørkenområde. Der blev han syg til døden, han mistede bevidstheden og blev lagt ind blandt andre døde, da man mente han var død.

Han fortæller at han fik en ud af krop oplevelse og drog gennem ørkenen til den nærmeste storby, hvor han bevægede sig hen af fortovet og så pludselig en ølstue og gik derind. Der oplevede han at kunne læse gæsternes tanker og se ånder der stod ved siden af de berusede personer, det var tydelig at det var alkohol ånder, som havde et udtryk af hunger efter spiritus og disse ånder påvirkede de tilstedeværende til at drikke så meget som muligt. Eftersom beruselsen tog til levede ånderne med i følelsen af beruselsen.

Lægen måtte tilbage til sit legeme og blev erklæret rask, derefter søgte han, efter krigen, at finde denne by og han fandt den og han fandt også ølstuen. Denne læge er en genfødt kristen i dag.

2. Kong. 2:11: "Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ilheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm."

Jeg er ikke i tvivl om, at Gud har ildheste og ildvogne til sin rådighed og at de har en vældig styrke og kraft til at gennemføre Guds vilje. Elisa, som her blev skilt fra sin ven Elias oplevede det selv senere under en forfølgelse af aramæerkongen, som ville tage hans liv.

2. Kong. 6:13-17: "Så sagde han (Kongen): Gå hen og find ud af, hvor han er, så vil jeg sende folk ud og få fat på ham. Da han fik at vide, at han var i Dotan, sendte han heste og vogne og en stor hærstyrke derhen, og de kom om natten og omringede byen. Da gudsmandens tjener tidligt næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham: Ak, herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde: Frygt ikke, der er flere på vores side end på deres! Så bad Elisa: Herre, åben øjnene på ham, så han kan se! Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuld af ildheste og ildvogne rundt om Elisa."

Ud fra denne beretning har de onde ånder inspireret mange forfattere til at skrive om flyvende tallerkner og de onde ånder har materialiseret sig for mennesker, så de så disse satans ildvogne. Djævelen er jo altid en efterligner af Guds måde, at gøre tingene på.

Jeg var på vej ud af Viborgvej i Randers en tidlig aften i 1963. Jeg var lige kommet fri af byen, da jeg så en lysende genstand komme lavt hen over horisonten. Første tanke var, at denne flyver var langt nede, men der var ingen lyd. Jeg kørte bilen ind til siden og steg ud medens jeg betragtede dette mærkelige fænomen. Den kom nærmere og den fløj lavt. Den udsendte et meget klart lys, men lyset blændede ikke, det var knald hvidt og da den kom nærmere var der stadig ikke en lyd at høre. Den fløj lavt hen over bilen og forsvandt ud over markerne. Jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg havde set, nemlig en flyvende tallerken.

Mange tror i dag på flyvende tallerkner, men er ikke klar over, at det er åndemagter, som bedrager dem. New Age lærer, at når de kristne bortrykkes for at møde Jesus i skyen, så hentes de i sådanne fartøjer for at tages bort fra jorden og for at genopdrages, da de er bedraget af onde ånder. Så vi ser at ånderne er ved at forberede menneskene på bortrykkelsen, så de ikke skal tro, at menigheden er rykket bort for at møde Jesus i skyen. På denne måde imødegår de onde ånder, at menneskene skal omvende sig til Jesus, når menigheden bliver bortrykket, de har nemlig fået en forklaring på, hvad der skete, af ånderne.

Evangelisten Aril Edvardsen fra Norge og forfatteren Poul Hoffmann siger, at det er onde ånder, som i de sidste dage vil manifesterer sig synligt for at forfører menneskene.

1. Tim. 4:1-2: "Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed."

Ånderne inspirerer menneskene så de bliver til falske lærer, som udbreder falske lærdomme. De fordrejer skrifterne og de kommer med noget nyt, som om det var Guddommelig åbenbarelse. De er stolte af, at de er blevet udvalgt til at bringe "hemmelighederne" videre. De har fået det betroet af "Jesus" og hører jævnlig at han taler til dem. De ser engle, som taler til dem og de påberåber sig englenes autoritet, som bevis for at de taler sandt. Deres hovmod vokser og ve dem, som ikke er enige med dem i deres " syner" al slags forbandelse skal ramme dem. Men de er bedraget af dæmoners lærdomme, og de drager mange med sig i faldet.

Gal. 1:6-9: "Jeg undre mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium, der er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han."

Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium. Det evangelium som Paulus forkyndte første gang han var hos galaterne er det sande evangelium. Hvis Paulus eller en engel fra himlen kom tilbage med noget "nyt" som tilføjelse til evangeliet, forbandet være ham. Der var mange på Jesu tid i Israel, som havde taget imod Djævelens og de onde ånders lære.

Joh. 8:43-44: "Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader , og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen."

Gud er de genfødtes fader og vi er født af ham ved Ordet. Jak.1:18: "Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabninger."

Djævelen er også fader og føder sine børn ved sin falske lærer og på samme måde, som Gud stadfæstede sit ord med tegn og undere, så gør Djævelen det samme. Åb. 16:13-14: "Og jeg så, at der ud af munden på dragen og ud af munden på dyret og ud af munden på den falske profet kom tre urene ånder, der så ud som frøer. For de er dæmonånder , og de gør tegn."

Det fortæller os noget om dæmonånder i al almindelighed, nemlig, at de gør tegn. Dæmonerne kommer med oplysninger, som bedrager menneskene. De påstår at alle mennesker lever lykkelig efter døden. De påstår at de er menneskenes hjælpere, vejledere og skytsengle. De taler med overbevisning om at de kender Gud., hvis de da ikke siger, at der ikke er nogen personlig Gud, men han er en upersonlig kraft. Jesus er ikke Guds søn og selv Gud, men han er Kristus en ophøjet mester, som igennem reinkarnation er nået længere end de fleste, men vi når alle dertil engang. Jesus døde ikke for syndere, for menneskene er ikke syndere, men i deres grundstruktur er de gode. Der findes ingen helvede og Bibelen er fuld af fejl.

Der er en del " kristne" forkyndere, som har modtaget undervisning af falske såkaldte kristne lærer på såkaldte kristne bibelskoler i dag. Jeg vil ikke her gå i dybden af det, da jeg i nogle af mine artikler har omtalt det. Men jeg vil kort berøre det. Fremgangsteologien, er en af disse falske lærer, som udsprang fra den amerikanske forkynder og bibellærer Kenneth E. Hagin. Han havde mange englebesøg. Han er født 1917 og døde 2003. Siden begyndelsen af 1970'erne har han drevet Rhema Bible Training Center en stor bibelskole i Tulsa, Oklahoma, USA. Der har været adskillige nordiske pinseforstandere på denne skole også danske. Denne bevægelse går også under navnet Trosbevægelsen. Blandt bevægelsens fremtrædende forkyndere kan nævnes Kenneth Copeland, Jim Kaseman, John Brandstrøm med flere. Fremgangsteologien i Skandinavien er ledet af Ulf Ekman, som er undervist på skolen i Tulsa og i dag har en bibelskole i Sverige. I Danmark er det Rhema Bibelcenter i Horsens, David Hansen i Ålborg og Københavns Bibeltræningscenter i København ved Jens Garnfeldt med flere, her i Randers er det menigheden Cornerstone Church med Pastor Henrik, som han kalder sig, som leder. Han bekender offentlig i lokalavisen, at han hører til livets ord. Kenneth Hagin lærer bl.a. , at Jesus døde åndeligt og det betyder, at Jesus ikke sejrede på korset, men måtte under Satans herredømme i Helvede i tre dage før frelsen var fuldbyrdet. Dette er dæmon lære.

Jeg havde besøg af en kvinde, som var skolelærer, på et af mine møder i Århus. Hun var meget hengiven under bønnen og takkede Jesus i sin bøn. Da jeg efter mødet spurgte hende i hvilken sammenhænge hun kom, svarede hun: Hos Bruno Grønings venner i Grenå. Det er en verdens omspændende organisation. Han blev født i Tyskland 31/5 1906 og døde 26/1 1959. Han gjorde mange helbredelser, hans hjemmeside beretter om 200 tilfælde, som er lægelig bevidnet. Han tror også på Jesus, men er selv en Kristus. Denne lærer var meget syg og fik forbindelse med "vennerne" efter Bruno Grønings død. Efter bøn til Bruno blev hun helbredt. Hendes mand er død, men nu taler hun jævnlig med ham, ved at se på hans billede der hjemme i stuen og han leder hende i dagligdagen. Hun kom til nogle møder og en dag bøjede hun knæ for Jesus. Men vennerne lagde pres på hende og nu er hun igen i åndernes klør.

Vi har lige haft besøg af en muslimsk kvinde, som havde en forbandelse over sig. Ånderne besatte hende og de boede lydelig i hendes hus. Hun rejste til Tyrkiet for at få en imam til at løse hende fra forbandelsen, men han kunne ikke og foreslog hende at opsøge en kristen præst. I hendes nød opsøgte hun vores menighed og efter at hun modtog Jesus som sin personlige frelser og hele menighedens bøn og min befaling over ånderne, så bekendte hun, at ånderne forlod hende af tre omgange. Hun har nu været på møde igen og er fuldstændig løst.

Den åndelige verden er en kendsgerning og arbejder ufortrødent, hvad angår Satan og de onde ånder, på at ødelægge mennesker med besættelse, sygdom og elendighed. De arbejder for at ødelægge ægteskaber, ødelægge børn og unge i deres opvækst og det er uanset vi kender til denne verden eller ikke tror på den. Jeg læste på en brevkasse om nogle unge, som havde prøvet ånden i glasset.

De skrev: Min klasses dygtigste elev legede ånden i glasset. Blev derefter meget underlig at omgås, det endte med en indlæggelse på psykiatrisk hospital, her tog han sit eget liv.

Min svogers dreng legede sammen med en kammerat ånden i glasset. De forlangte et bevis for åndens tilstedeværelse ved at bede den om at slukke et lys. Fire lamper i gangen blev slukket en for en ved at pæren sprang i mange stykker. Efterfølgende fik han en fornemmelse af at være overvåget på sit værelse hele tiden. Han går nu til psykiatrisk behandling, blandt andet fordi han truede med at tage sit eget liv.

Det kan ikke siges kraftigt nok, leg ikke med ånderne og modtag ikke falsk åndelærdom, men søg Jesus og hold jer til ham. Kom i en kirke, hvor forkyndelsen er ren og kraftig. Se selv efter i Bibelen om det forholder sig sådan, som det bliver forkyndt. Vi har selv ansvaret for vores egen frelse.

Ord. 9:10-12: "At frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den hellige fører til forstandighed. Ja, ved mig bliver dine dage talrige og dine leveår mange. Hvis du er vis, er du vis til gavn for dig selv, spotter du, må du selv tage følgerne."

Gud velsigne jer i Kristus Jesus.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2004 Willy Griis