Kampen om Sandheden
Artikler
Læs også:
• MODER TERESA BLIVER SALIGKÅRET

HVEM HELBREDER

Gud eller Satan?


af Willy Griis

Joh. 15:5-7: "Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt, for skilt fra mig kan i slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner, man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis i bliver i mig og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad i vil og i skal få det."

Udgangspunktet for bønnesvar fra Gud er, at være blivende i ham, Jesus! Ethvert "bønnesvar" som modtages udenfor denne stilling er ikke fra Gud, men fra de onde ånder. Altså fra Djævelen. Joh. 14:12-14: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til faderen, og hvad i end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder i mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det." Det fremgår klart udfra disse skriftsteder, at den bedende skal være i et bestemt forhold til Gud, nemlig I Kristus!! Det går også klart frem, at det er Jesus, som gør gerningerne, med det formål, at faderen må blive herliggjort I Sønnen. Mennesket ved hvem bønnesvaret formidles er kun et ringe redskab i Guds hånd og må aldrig blive centrum i Guds gerninger i Kristus. Ethvert menneske, som er et redskab for Guds gerninger i Kristus, skal pege bort fra sig selv og hen på Jesu forsonergerning ved korset. Altså ingen helbredelser, tegn og undere uden at der henvises til Jesus, som ophavsmanden, så at troen på ham kan etableres i det enkelte menneske og menneskets sjæl kan frelses fra den evige fortabelse. 1 Tim. 2:5-7: "For der er èn Gud og èn formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle - det var vidnesbyrdet, da tiden var inde. For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel - jeg taler sandhed, jeg lyver ikke - og som hedningers lære i tro og sandhed."

Paulus viste bort fra sig selv og hen til mennesket Kristus Jesus, som den eneste formidler imellem Gud og mennesker. Peter og Johannes gjorde det samme i Ap. G. kap. 3, hvor der står: Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den niende time. Da kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv, ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes Den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem , der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde: "Se på os" Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde: "Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har: I Jesu Kristi, nazaræerens, navn, stå op og gå." Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke, han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved Den skønne port i templet for at få almisse, og blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham.

Dette tegn, dette store mirakel gav nu Peter og Johannes anledning til at forkynde evangeliet om korset. Miraklet i sig selv blev ikke centrum for Peter og Johannes ophøjelse. Ap. G. 3:12-20: "Da Peter så det, sagde han til folket: Israelitter! Hvorfor undre I jer over dette og stirrer på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at denne mand kan gå? Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham. Men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benådet. Livets fyrste dræbte I , men Gud oprejste ham fra de døde. Det er vi vidner om. Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Den tro, som virker ved Jesu navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førlighed.- Vel ved jeg, brødre, at i har handlet i uvidenhed ligesom jeres ledere, men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at hans salvede skulle lide. Derfor skal i omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud."

Som formidlere af Guds gaver står vi altid i fare for selv, at blive ophøjet. Djævelen og de onde ånder vil gøre alt for, at vi skal ophøjes og de kødelige mennesker falder for fristelsen til at gøre "afguder" ud af sådanne redskaber. Når Djævelen når dertil med et Guds redskab, da ombyttes ubemærket Guds kraft med Djævelens kraft og evangeliet drejes fra Korset til miraklerne. Der sker mange mirakler iblandt de okkulte ved Djævelens kraft og mennesker jubler og samles om sådanne mennesker, der kan formidle Djævelens tegn og undere. Mange ubefæstede kristne lokkes også til disse Sataniske sammenkomster uden at vide, hvad slags ånder der arbejder der. Derefter kommer de besmittede tilbage i menighederne med de onde ånder, som vil stride imod det sande evangelium midt i menigheden. Paulus var udsat for et sådant frontalt angreb fra de onde ånder i Ap. G. 16:16-18: "Og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd, hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå. Hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte: De mennesker er den højeste Guds tjenere, de forkynder jer vejen til frelse. Det gjorde hun mange dage i træk. Så blev Paulus vred, han vendte sig om og sagde til ånden: I Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende. Og ånden forlod hende øjeblikkelig."

I mange dage fulgte hun efter den lille Guds menighed, som bestod af Paulus og hans ledsagere. Vi må forstå det sådan, at hun også var med i bedehuset. Disse ånder har ikke noget imod kristne sammenkomster, når bare ikke vi bruger Kristi myndighed overfor dem. Ånden i pigen ønskede at slutte sig til Paulus og hans følge, derfor var ånden udholdende med at vise hen til dem som "store" Guds tjenere. Ånden vidnede ikke om Jesus, men henviste til tjenerne. Paulus afslørede ånden og drev den ud af pigen. Jeg håber, at hun blev frelst efter udfrielsen. Spørgsmålet er, kan vi afsløre ånderne i mennesker, som er besmittede eller besatte efter samvær med de okkulte kræfter? En ting ved vi, de vidner ikke om Jesu sejr på korset, men viser hen til tjenere og mirakler. Hvor mange af sådanne mennesker har vi i dag i Guds forsamlinger? Og hvor mange tjenere har taget imod sådanne vidnesbyrd om dem selv som "store " tjenere og derved er blevet besmittet? Et ved vi, de samles som fluer omkring de kristne, når der kaldes sammen til tegn, undere og mirakler. Men tales Kristi kors klart, så må ånderne gå, enten udfra menneskene eller med menneskene. De kan ikke blive der, hvor der tales klart om Kristi sejr over de onde ånder på korset.

Fornyelig på et af mine møder i Århus, kom der en ældre pæn gråhåret dame ind. Hun havde en udstråling af kærlighed og varme og var meget udadvendt og kontaktsøgende. Jeg tænkte, hun må virkelig være en fuldt overgivet kristen. Efter mødet kom hun hen til mig og bad om forbøn, hun ville så gerne velsignes ved håndspålæggelse. Jeg følte lidt uro i min ånd og meget mod min vilje og mit førstehånds indtryk, måtte jeg spørge om hun havde noget med det okkulte at gøre. Hun svarede benægtende, jeg tænkte, hvordan kunne du også få dig selv til at spørge sådan, hvorefter jeg lagde min hånd på hende og bad Gud velsigne hende. Derefter gik hun glad hen til kaffebordet og var snart i samtale med de andre. Min uro forsatte, så jeg henvendte mig igen til hende og bad hende fortælle, hvilken forsamling hun kom i, jeg spurgte om det var en Pinseforsamling, for jeg var sikker på, at hun var døbt med Helligånden. Nej, det er det ikke, sagde hun, jeg kommer i en kreds i Grenå og vi har lige haft den oplevelse, at en som har haft en dårlig fod i mange år, ved bøn nu er blevet herligt helbredt. Der var stor jubel og glæde iblandt os, da det skete. Det var da dejlig, sagde jeg, men hvad hedder den forsamling. Den hedder Bruno Gronings vennekreds. Jeg har aldrig hørt om denne forsamling og spurgte om de samledes om Jesus og troede på ham, ja, svarede hun, vi tror på Gud. Hvordan er du kommet i forbindelse med denne forsamling? Hun fortalte, at for mange år siden var hun langt nede og i sin nød opsøgte hun det alternative på en messe og der ved det første bord indenfor døren sad en dame med en kærlig udstråling og til hende henvendte hun sig. Der opstod et nært forhold imellem dem og denne kærlige dame fortalte hende om den "åndelige" verden og inviterede hende til møde i en lille kreds i Grenå. Vennekredsen, som den kaldes har grene til det meste af verden. Hun fortalte, at hun havde mistet sin mand, men at han altid var hende nær, når hun gik hen til hans billede og så ham i øjnene, så talte han til hende. Jeg fik øjeblikkelig den tanke, at de bad til de afdøde og spurgte om det var Bruno Groning, som havde helbredt damens fod, hvortil hun svarede frimodigt ja. Hendes forståelse var at vi kunne bede til de døde om hjælp om de hed Jesus eller Bruno Groning, det måtte være det samme. Jeg spurgte hvordan hun var kommet til vort møde. Hun fortalte at hun var med en af mødedeltagerne, som hun havde mødt på et møde der hed "I MESTERENS LYS", der kunne hun godt lide at være.

Bruno Groning blev født i Danzig-Oliva i 1906. Allerede som barn havde han helbredende kraft. I 1949 blev han kendt i offentligheden, fordi han havde helbredt en dreng, som var blevet opgivet af lægerne. Massehelbredelserne på Traberhof ved Rosenheim vakte opsigt over hele verden. Han sagde før sin død: Alle mennesker skal dø, også jeg, men jeg vil stadig være levende. Og hvis man kalder på mig, kommer jeg og hjælper videre, om Gud det vil. Bruno Groning brugte også Bibelen, han lærer sådan: Gud har skabt mennesket smukt godt og sundt. Oprindelig var mennesket forbundet med Gud i kærlighed, harmoni og sundhed. Men da det første menneske hørte på stemmen fra den onde og handlede derefter opstod der en kløft imellem Gud og mennesket. Mennesket oplever nu ulykke, smerte og uhelbredelige sygdomme. Jeg ( Bruno Groning ) kalder jer til den store omvendelse. Kom op, og over kløften bygger jeg en bro til jer. Bruno Groning har flere læresætninger, her citerer jeg nogle af dem: Giv mig jeres sygdomme og bekymringer! I kan ikke klare dem alene. Jeg bærer dem for jer. Men i skal give mig dem frivilligt, jeg stjæler ikke.-Jeg giver jer livets spilleregler, så i kan blive mestre i at leve.-I vennekredsen skal enhver optage troskraften. Jeg vil ikke grundlægge nogen ny religion. Enhver skal blive i sin kirke eller trosfællesskab, men det, som vedkommende har hørt der, det skal han også tro og omsætte i handling.-Hvis mennesker vil have sin sundhed tilbage, må han give slip på dårligdommene: Han må vende det onde, sygdommen, ryggen og ikke mere tænke på det.-Mennesket må grundlæggende ændre sin tænkning. Han skal ikke som vanlig tro på sygdommen, men på sundheden. Han skal antage den tro, at selv uhelbredelige sygdomme kan helbredes.-Den Satan, der eksisterer på denne jord, har ikke ladet noget uforsøgt for at ødelægge det gode og det guddommelig.-Hvor Gud er, er kærligheden. Hvor Satan er, er der krig.-Det guddommelige er opbyggende, og det onde, djævelske, sataniske er nedbrydende. Hvis du med denne baggrund kommer og beder til Bruno Groning lover han dig helbredelse og frelse. Han er gået i Jesu sted og er derfor en antikrist. 2. Joh. 7-11: "For der er gået mange bedragere ud i verden, det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud, men den, der bliver i hans lære, har både Faderen og Sønnen. Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen, for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger."

Der er mange Antikrister, som arbejder iblandt de kristne i dag og fra os er de udgået siger Joh. I 1. Joh. 2:18-21: "Kære børn, det er den sidste time, og som i har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister, deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore, for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os, men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden." Der er ingen løgn i sandheden, altså ikke lidt løgn og lidt sandhed, men kun sandhed. Jesus sagde: Jeg er vejen, sandheden og livet og Helligånden kaldes Sandhedens Ånd. Vi kan ikke være på møder, hvor der er en blanding af falsk lære og så en portion sandhed og samtidig kalde det, som sker på mødet for at komme fra Jesus og Helligånden. Det kan ligne aldrig så meget, men det er og bliver aldrig sandheden. Vi er uden undskyldning ind for Gud, for vi har fået en salvelse fra Gud, så vi kan kende forskel.

Internetavisen Jyllands-Posten den 19 okt. 2002 skriver: Den katolske teolog Niels Christian Hvidt tror på bønnens kraft. Et medicinalfirma har givet ham penge til at forske i den. For ham ligger forskningsprojektet i naturlig forlængelse af hans videnskabelige arbejde som teolog. Han fik i 1997 guldmedalje på Københavns Universitet for en afhandling om profeti og åbenbaring, et emne, der blev videreført med en italiensk doktorgrad i januar 2001. I januar i år udgav Gyldendal hans bog " Mirakler " med undertitlen " Møder mellem himmel og jord." Så langt Jyllands-Posten.

Mange kristne i både folkekirken og frikirker griber om dette med kyshånd, her er endelig et bevis på, at der er kraft i bønnen og nu skal det videnskabelig bevises, så Verden kan se det. Vi kristne har jo hele tiden haft ret. Men tøv en kende, her skal ikke bevises, at den opstandne Jesus hører og svare på bøn, men at kraften er i bønnen. Det er altså ikke et "bevis" på, at Jesus er opstået fra de døde, der er tale om.

Vi læser videre i Jyllands-Posten: I sin projektbeskrivelse kommer Niels Christian Hvidt ind på to undersøgelser, som har inspireret ham. Mellem august 1982 og maj 1983 gennemførte Randolph C. Byrd et kontrolforsøg blandt 393 hjertepatienter på San Fransisco General Hospital. De blev delt tilfældigt i to grupper, som begge modtog samme medicinske behandling, og hverken læger eller patienter vidste, at de var med i et "forsøg." Den eneste forskel var, at man bad en gruppe mennesker, der havde en erklæret tro på en personlig Gud, om at bede for forsøgsgruppen. Efter nogle måneder vurderede man kvaliteten i de to gruppers behandlingsforløb, og det viste sig, at forsøgsgruppen havde et bedre forløb end kontrolgruppen, siger han. I et senere af slagsen på Cha Hospital i Sydkorea undersøgte en gruppe forskere 219 kvinder, der var indlagt til kunstig befrugtning. I forsøgsgruppen, som andre bad til Gud for, blev 50 pct. gravide mod kontrolgruppens 26 procent. De to undersøgelser vil sammen med adskillige andre danne udgangspunkt for Niels Christian Hvidts forskning, der delvis kommer til at foregå i USA.

Jyllands-Posten fortsætter: Han vil også støtte sig til akter fra Helgenkåringskommisionen i Rom. For at være helt sikker på at en person virkelig er i Guds herlighed og helgen, skal det kunne påvises, at Gud på den givne helgenkandidats " forbøn " har udført en mirakuløs helbredelse. Eksempelvis kunne en kvinde sige: Moder Teresa vil du ikke nok bede for min syge mand, at han kan blive helbredt. Hvis der sker en tilsyneladende uforklarlig helbredelse tilkaldes en eller flere specialister i sygdommen blandt 50 læger, som er tilknyttet Helgenkåringskommisionens bredt anerkendte lægekollegium. Det er ikke et krav for at være medlem af kollegiet, at man er troende. Lægernes opgave er at være "Djævelens advokater" og finde en naturlig forklaring på helbredelsen. Findes den, henlægges sagen. Men findes der ingen naturlig forklaring, kan helbredelsen blive godkendt som mirakuløs. Det sker i cirka 20 tilfælde om året, når også teologer har behandlet sagen og konstateret at oprigtig tro og forbøn har fundet sted. Så langt Jyllands-Posten.

Det har været på tale at helgenkåre Moder Teresa. Vi ser her at forbøn til afdøde moder Teresa og derefter "bønnesvar" kan være medvirkende til en helgenkåring af hende. Hvor er forskellen på at bede til afdøde Bruno Groning og at bede til afdøde Moder Teresa ? Hvem mon sender "bønnesvaret "? Det gør de onde ånder! Det er ikke Jesus som gør det. Der er ingen kraft i forbønnen, kraften er alene fra de onde ånder. De kristne som tror på kraften i forbønnen er bedraget af ånderne. Vi kristne skal kun bede til Jesus og han giver bønnesvaret. Joh.14:12-14: " Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, gøre større gerninger end dem, for jeg går til Faderen og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det".

Mat. 7:21-23: "Ikke enhver, som siger: Herre, herre, til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, herre. Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, i som begår lovbrud." Det var ikke Jesus som havde givet dem myndighed over ånderne og det var ikke Jesus, som havde bønhørt dem, men de onde ånder. Derfor kendte han dem ikke. De onde ånder vil gerne gemme sig, som om de er gået, om det kan bedrage andre indtil fortabelse, og de kan både gøre tegn og undergerninger, som om det kom fra Jesus.

Bruno Groning sagde, at sygdommen kommer fra det onde, og ikke, som det mange gange påstås, er en straf fra Gud. Sådanne tanker betragter han som løgne, og han afviste dem bestemt. Gud straffer ikke. Sygdommen er følgen af forkerte tanker og handlinger. Når årsagen er fjernet, vil også virkningen forgå, og det er Guds vilje.--- Vi ser, at hans lære er, at forkerte tanker og handlinger er årsag til sygdom, altså en forkert åndsindstilling. Når denne åndsindstilling er rettet ind, vil sygdommene forsvinde. Denne falske lære findes også i kristne kredse. E. W. Kenyon en anerkendt bibellære og ideolog, trosbevægelsens egentlige far eller bedstefar siger: Hvert eneste menneske som er fysisk syg, er åndelig syg, for i det øjeblik hans ånd bliver helbredt, bliver også hans legeme helbredt-Du helbreder ånden, så helbreder ånden legemet. (The hidden man. An unveiling of the subconcious mind, side 27). Bed til dig selv, for jeg er i dit selv og du er i mit selv. Vi er en ånd, siger Herren: Kenneth Copeland, Trosbevægelsens kronprins, lige efter Kenneth Hagin. Citatet var fra Believers Voice of Victory (hans eget magasin) feb.1987, side 9. Her må vi antage, at det er en åndelig lov, som træder I kraft og ikke en personlig Jesus, som griber ind. Det er falsk lære. Men at det virker ved ånders mellemværende er jeg ikke i tvivl om. Hvilket evangelium lytter du til på dine møder? Kan du kende forskel på det sande evangelium og et anderledes evangelium?

Joh. Åb.17:1 og 5-6: " Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: "Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder". Og jeg så at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende." Her er der tale om Den Katolske Kirke og hendes døtre, nemlig de kirkeretninger, som samarbejder med hende. Det er hos hende, der bedes til de afdøde om bønnesvar, nemlig til helgenerne. Vi kan ikke være i forsamlinger, der samarbejder med hende.

Joh. 8:36: "Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie." Ap. G. 14:3: "De blev der i lang tid og forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin nåde ved de tegn og undere, der skete ved deres hænder." Det var ikke tjenerne Gud bekræftede, men ordet om nåden, som udspringer fra Kristi kors.


MODER TERESA BLIVER SALIGKÅRET
fra Kristelig Dagblad (22/12/02)

Ifølge Kristelig Dagblad (22/12 2002) oplyses det, at Paven har godkendt et mirakel af moder Teresa. Den albanskfødte nonnes mirakel har været undersøgt af Vatikanets særlige helgenkåringskommision, og den har anerkendt, at en ung indisk kvinde blev mirakuløst helbredt for mavekræft, da et billede af moder Teresa blev placeret på hendes mave. Ifølge kilder ved Vatikanet betyder det, at moder Teresa kan saligkåres den 19. oktober næste år.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis