Kampen om Sandheden
Artikler

OMVENDELSE!
af Willy Griis

Vi hører ofte i forkyndelsen af Herrens ord om Guds nåde til frelse fra vore synder. Denne forkyndelse om Guds nåde er dog kun en halv sandhed, som ikke kan bevare os i det frelsende liv, om ikke omvendelsens frugt stadig er en realitet hos os. Guds ord lærer, at vi ikke kan have en levende tro på ham, uden at vi har oplevet en sand omvendelse fra synden og verden. Derfor kommer vi tilbage til spørgsmålet: "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" Du må ikke glemme, at der er ingen god gerning, du kan gøre for at blive frelst eller anerkendt hos Gud, men at frelsen udelukkende er af Guds nåde. Derfor må du ikke stole på, hvad du har gjort af gode gerninger for Gud eller mennesker, du må ikke stole på din dåb, konfirmation eller dine bønner, alt dette ville være en falsk trøst og en indbildt fred. Dersom du ønsker at leve i en sand frelse og kende den sande fred, må du bringe dit liv i overensstemmelse med Guds ord, som taler sit klare sprog i Ef. 2:8-9: "Thi af nåde er 1 frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven, det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig".

Er der da ikke noget, som vi skal gøre? Jo, Peter siger i Ap.G 3:19: "Fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede". Glem ikke, at det er Gud, som har sagt dette til dig ved sine hellige apostle. Her tales der ikke om gode gerninger for at blive frelst, men om omvendelse fra synd. Du spørger, hvad er omvendelse, og Guds ord svarer i Es. 55:7: "Den gudløse forlade sin vej, urettens mand sine tanker og vende sig til Herren, at han må forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade". Dersom du vender synden og verden ryggen, da vil Gud forlade dig dine synder. Men dersom du stadig vil leve i dine synder og tækkes verden samtidig med, at du påberåber dig Guds nåde, da du er vildført og fortabt for Gud.

Du siger, jeg kan ikke holde op med at synde, mine laster hersker over mig, og mit egoistiske sind behersker mine tanker. Dette er meget sandt, du formår ikke at bryde syndens lænker, du er nemlig en syndens slave. Joh. 8:34: "Enhver der gør synd, er syndens træl". Men jeg har den glædelige meddelelse til dig, om du virkelig ønsker at komme fri af din slavetilværelse og få frelsen i eje, du skal ikke frelse eller løsrive dig selv fra synden og verden. Bibelen siger i Joh. 8:36: "Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal 1 være virkelig frie". Bibelen lover os, at vi skal blive virkelig frie fra synden, lasterne og verden. Det er den frelse, Guds ord lover sine tilhængere, det er sådan, Gud mener, når han taler om frelse i sit ord.

Det store spørgsmål er, hvad skal du da gøre? Det er Guds gerning i Kristus at frelse, frigøre og bevare! Men det er din gerning, at angre, adlyde og tro! 2. Kor. 7:10: "Thi bedrøvelse efter Guds sind virker omvendelse til frelse, som ikke fortrydes".

De såkaldte kristne, der påberåber sig Guds nåde uden omvendelse, kender ikke sorgen over synden i deres eget liv og langtfra i verden. For så vidt du ikke længere kender til bedrøvelse efter Guds sind, som har den frugt at virke omvendelse til frelse, da er du I fare for at miste Guds nåde. Du kan ikke både leve i synden og nyde verdens liv, medens du samtidig tror, at du er frelst. Er det sådan fat med dig, er du uden for Guds sande liv. Mener du, at Kristus frelser uden at give sindsfornyelse, da har du misforstået Guds frelsestilbud. Paulus har givet os en liste over syndens laster, som må bedrøve vore hjerter, om vi er fanget af dem, og den bedrøvelse må være så dyb, at den medfører omvendelse derfra. Gal. 5:19-21: For så vidt der ikke sker omvendelse (omsindelse) i os, er vi udelukket fra at arve Guds rige. Dette er ikke mine ord, men alvorlige ord fra apostlen Paulus, en sand Guds tjener. "Og kødets gerninger er åbenbare, såsom: Utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, nid, hidsighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir og deslige". Paulus fortsætter med at sige, de som øver (fortsat lever i, uden omvendelse) disse ting, skal ikke arve Guds rige!

Der er et gammelt ord, der siger, Gud kan ikke frelse dig fra dine venner. Er nogen af disse synder og laster blevet dine venner, da er Gud magtesløs i dit liv. Om du virkelig ønsker Guds frelse i dit liv, da må du hade synden, ikke kun det, som du synes er synd, men det, som Guds ord kalder synd. Vi vil betragte nogle enkelte af disse synder, som omtales i Galaterbrevet, resten må du selv tale med Gud om.

Utugt: AI utugt i tanke, ord og handling må forsages. Vi lever i en verden, hvor utugtsånder fra Helvede løber fra den ene til den anden for, om det er muligt at besmitte alle. Gennem film, blade og aviser gør disse ånder i dag verdensmission under navn af frihed og livsglæde, men det fører til trældom og livslede.

Afgudsdyrkelse: Alt, som du elsker højere end Gud, er din afgud. Derfor må du i dit hjerte give afkald på dit jordiske gods, så du ikke mere anser det for at være dit, men at det tilhører Gud og må bruges i hans tjeneste og til hans ære. Således må du også i dit hjerte forsage din familie og dine venner, om de vil hindre dig i at følge Gud.

Fjendskaber: Du må tilgive alle, som har forurettet dig. Det menneske, som ikke vil tilgive, men i stedet beholde sin hårdhjertethed, vil heller ikke selv få tilgivelse af Gud. Mark. 11:26.

Hidsighed: Du har måske indtil denne dag ladet din vrede beherske dig og givet den frie tøjler. Det må du ikke mere, du skal herske over den og bede Gud om styrke til at stå den imod.

Drukkenskab: Du må ikke søge trøst eller fornøjelse i stærke drikke. Den, som gør dette, bliver slave deraf. Du skal søge trøst og glæde alene l Gud, han vil være al din fylde.

Der kunne nævnes mange flere ting, som du skal omvende dig fra med bedrøvelse i hjertet, men i disse tilfælde vil jeg overgive dig til Guds And og Ord. Gal. 5:24: "Og de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet med dets lidenskaber og begæringer".

"Det går så let, det er så nemt at ære Gud med munden, mens sindet er for verden stemt og hjertet slet i grunden".

Således er det måske med dig, du glider i din livsbåd på tidsåndens flod, syndens og verdens strøm river dig med sig. Du tilfredsstiller alle dine lyster og plejer dit kød så meget som muligt samtidig med, at du bekender dig til at være en kristen. Men din kristendom består kun i religiøse handlinger, medens dit hjerte er langt fra Gud, for du har endnu aldrig erfaret sand anger og omvendelse fra synden og verden. Og hvad sker? Dersom du ikke omvender dig og står strømmen imod, vil det gå dig som den rige mand. Du vil åbne dine øjne i fortabelsens og fortrydelsens ild. Du må gå imod strømmen, lad det koste, hvad det vil, for som der står i Heb. 10:39: "Men vi hører ikke til dem, som unddrager sig og går fortabt, men til dem, som tror og vinder deres sjæle".


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis